Betydelig økt detaljhandel i juni

Publisert:

Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 5,7 prosent fra mai til juni 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 2,8 prosent fra april til mai.

Nye tall fra detaljomsetningsindeksen viser solid vekst i det sesongjusterte omsetningsvolumet for juni. Som en følge av koronaviruset og restriksjoner i forbindelse med dette ser det ut til at nordmenn de siste månedene har vridd konsumet sitt i retning av å bruke mindre penger på kjøp av tjenester, og mer på varekonsum av enkelte varegrupper. I tillegg påvirkes handelen i Norge av betydelig redusert grensehandel. Disse store endringene i nordmenns handlemønster fører til store utslag i de sesongjusterte tallene.

Grunnet behandlingen av mars og påfølgende måneder som ekstremverdier er ikke trendutviklingen etter dette representativ for faktisk utvikling. Trenden har derfor blitt utelatt fra figuren for de seneste månedene. For mer informasjon, se informasjonsboksen om koronaviruset i slutten av artikkelen.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Sesongjustert Trend
Jun. 2014 100.9 100.2
Jul. 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 99.9 100.2
Des. 2014 100.8 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.9 100.7
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai. 2015 98.8 100.5
Jun. 2015 100.1 100.3
Jul. 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.3
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.3 100.4
Des. 2015 100.2 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.8
Mar. 2016 99.0 99.6
Apr. 2016 98.8 99.4
Mai. 2016 99.9 99.3
Jun. 2016 99.9 99.4
Jul. 2016 99.0 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.9
Okt. 2016 100.9 100.1
Nov. 2016 100.2 100.3
Des. 2016 98.3 100.5
Jan. 2017 100.2 100.8
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.4 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai. 2017 102.7 101.7
Jun. 2017 102.5 101.7
Jul. 2017 102.3 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.2 101.8
Okt. 2017 101.6 101.9
Nov. 2017 102.9 102.1
Des. 2017 102.6 102.3
Jan. 2018 102.0 102.5
Feb. 2018 102.5 102.6
Mar. 2018 102.4 102.7
Apr. 2018 102.8 102.7
Mai. 2018 105.2 102.7
Jun. 2018 102.1 102.7
Jul. 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.3 102.6
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 102.9 102.5
Des. 2018 101.7 102.5
Jan. 2019 103.3 102.5
Feb. 2019 101.5 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.1 102.8
Mai. 2019 102.9 102.9
Jun. 2019 102.5 103.1
Jul. 2019 103.2 103.2
Aug. 2019 103.2 103.1
Sep. 2019 103.3 103.0
Okt. 2019 102.4 102.8
Nov. 2019 103.5 102.8
Des. 2019 101.1 102.8
Jan. 2020 101.7 102.9
Feb. 2020 103.6 103.1
Mar. 2020 102.5 102.5
Apr. 2020 107.4
Mai. 2020 110.4
Jun. 2020 116.7

Dagligvarebutikker og klesbutikker bidro til vekst

De fleste næringene i detaljhandelen hadde vekst i sesongjustert omsetningsvolum i juni. De største bidragene til den samlede veksten kom fra dagligvarebutikker og klesbutikker. Dagligvarebutikker fortsatte den sterke utviklingen de har hatt gjennom koronapandemien og omsetter nå på rekordhøyt nivå. Klesbutikker hadde også et betydelig bidrag til veksten. Klesbutikker ble hardt rammet av innføringen av smittevernstiltak og opplevde derfor en stor nedgang i omsetningsvolumet i starten av koronapandemien. Juni ser imidlertid ut til å ha vært en god måned for klesbutikker, da sesongjustert omsetningsvolum for denne måneden er høyere enn før pandemien. Bensinstasjoner og skobutikker bidro også til den samlede veksten.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av detaljhandelen

Figur 2. Vektet bidrag for sesongjustert volumindeks¹

Vektet bidrag Vektet bidrag
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted -0.1
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 2.7
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger 0.3
47.5 Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger 0.2
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger 0.1
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 1.0
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 0.1
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 2.1
47 Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 5.7

Varekonsumindeksen for juni som viser utviklingen i husholdningenes konsum av varer har også blitt publisert samtidig som Detaljomsetningsindeksen.

Økning både i Norge og eurosonen i mai

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste at landene i eurosonen samlet sett hadde en økning i sesongjustert omsetningsvolum fra april til mai 2020 på hele 17,8 prosent. Det kommer etter en kraftig nedgang i de to foregående månedene. Tall for Norge viste fra april til mai en oppgang på 2,8 prosent. I vårt naboland Sverige var det en økning på 0,6 prosent i denne perioden, og i Danmark var økningen på 8,9 prosent.

Figur 3. Detaljomsetningen i volum for Eurosonen og Norge (2015=100), sesongjusterte tall

Eurosonen Norge
Jun. 2014 97.2 100.9
Jul. 2014 96.6 99
Aug. 2014 97.8 99.9
Sep. 2014 97.2 100.3
Okt. 2014 97.7 100.1
Nov. 2014 97.9 99.9
Des. 2014 98.5 100.8
Jan. 2015 99.2 100
Feb. 2015 99.1 100.8
Mar. 2015 99 100.9
Apr. 2015 99.7 103.5
Mai 2015 100.2 98.8
Jun. 2015 100.2 100.1
Jul. 2015 100.7 100.4
Aug. 2015 100.5 100.9
Sep. 2015 100.4 100.1
Okt. 2015 100.3 100.8
Nov. 2015 99.6 100.3
Des. 2015 101.1 100.2
Jan. 2016 101.1 100.8
Feb. 2016 101.4 99.8
Mar 2016 100.8 99
Apr. 2016 100.9 98.8
Mai. 2016 101.3 99.9
Jun. 2016 101.1 99.9
Jul. 2016 101.9 99
Aug. 2016 101.9 99.6
Sep. 2016 101.5 99.8
Okt. 2016 103.3 100.9
Nov. 2016 102.1 100.2
Des. 2016 102.8 98.3
Jan. 2017 102.8 100.2
Feb. 2017 102.9 101.3
Mar. 2017 104 101.4
Apr. 2017 103.5 101.1
Mai 2017 104.2 102.7
Jun. 2017 104.2 102.5
Jul. 2017 104.4 102.3
Aug. 2017 103.9 101.9
Sep. 2017 105.3 101.2
Okt. 2017 103.8 101.6
Nov. 2017 105.6 102.9
Des. 2017 105.5 102.6
Jan. 2018 104.6 102
Feb. 2018 104.7 102.5
Mar. 2018 105.6 102.4
Apr. 2018 105.7 102.8
Mai 2018 106.2 105.2
Jun. 2018 105.9 102.1
Jul. 2018 105.8 102.4
Aug. 2018 106.1 102.9
Sep. 2018 105.7 102.3
Okt. 2018 106.7 102.3
Nov. 2018 107.1 102.9
Des. 2018 106.4 101.7
Jan. 2019 107.1 103.3
Feb. 2019 107.7 101.5
Mar. 2019 107.8 102.4
Apr. 2019 108 104.1
Mai 2019 107.7 102.9
Jun. 2019 108.8 102.5
Jul. 2019 108.3 103.2
Aug. 2019 109 103.2
Sep. 2019 108.8 103.3
Okt. 2019 108.7 102.4
Nov. 2019 109.7 103.5
Des. 2019 108.6 101.1
Jan. 2020 109.5 101.7
Feb. 2020 110.3 103.6
Mar. 2020 98.6 102.5
Apr. 2020 86.7 107.4
Mai 2020 102.1 110.4

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Dette har ført til at handlemønsteret siden mars har vært annerledes fra hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med krisen (mars) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongsjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongsjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med mars 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Svarprosent for juni

Grunnet korona-situasjonen og blant annet permitteringer som følge av dette er datagrunnlaget denne måneden svakere enn normalt. Svarprosenten for utvalgsdelen av DOI i mai 2020 lå på 92 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 96 prosent i 2019. Dette gir noe større usikkerhet i tallene enn normalt. Samtidig mottar SSB data fra alle de største kjedene i Norge. Svarprosenten for denne delen av undersøkelsen lå på 95 prosent, mot gjennomsnittlig svarprosent på 99 prosent i 2019.

Forskjeller mellom DOI og VKI

Detaljomsetningsindeksen (DOI) inngår som en sentral kilde i beregningen av varekonsumindeksen (VKI). Likevel er det vanligvis forskjeller i utviklingen mellom de to statistikkene. Det er flere årsaker til dette. For det første dekker VKI husholdningene elektrisitets- og brenselforbruk samt kjøp av transportmidler, hvilket ikke inngår i DOI. For det andre vektes de to totalindeksene sammen med noe forskjellig vektgrunnlag. Sistnevnte får særlig store utslag når de forskjellige detaljhandelsnæringene har svært ulik utvikling. Årsaken til ulikt vektgrunnlag er at VKI skal vise husholdningenes konsum av varer, mens DOI beskriver utvikling i detaljhandelsnæringen.