142914_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
142914
Importrekord i 2013
statistikk
2014-01-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Importrekord i 2013

I 2013 beløp vareimporten seg til hele 529,2 milliarder kroner, og den har aldri vært høyere. Eksporten endte på 899,7 milliarder. Det var et toppår for eksport av norsk fisk, mens inntektene fra norske sokkelvarer ble redusert.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201320132012 - 2013
Import529 236100,04,3
Skip og oljeplattformer10 1071,920,0
 
Eksport899 746100,0-3,8
Råolje278 87131,0-9,1
Naturgass241 65026,9-4,2
Naturlige gasskondensater8 2490,9-23,5
Skip og oljeplattformer6 3800,711,4
Fastlandseksport364 59640,51,2
 
Handelsbalansen370 510.-13,4
Handelsbalansen fastland-154 533.-11,1

Sammenlignet med året før viser foreløpige tall for 2013 en handelsbalanse på 370,5 milliarder kroner, og overskuddet sank med 58 milliarder kroner sett i forhold til 2012. Den svekkede handelsbalansen forklares med en vekst i importen på 4,3 prosent, samtidig som eksporten falt med 3,8 prosent. Fastlandseksporten økte på samme tid svakt med 1,2 prosent fra 2012, altså var det særlig lavere inntekter fra sokkelvarene ‘råolje og naturgass’ som dro ned resultatet i 2013.

Lavere inntekter fra sokkelvarene

I 2013 endte samlet eksportverdi for ‘råolje, naturgass og kondensat’ på 528,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde råoljeeksporten 278,9 milliarder kroner, en nedgang på 9,1 prosent, eller 28 milliarder kroner, sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes både lavere eksportert mengde - 471 millioner fat i 2012 mot 433 millioner fat i 2013 - samt en lavere gjennomsnittspris per fat råolje - fra 651 kroner i 2012 til 644 kroner i 2013.

Samlet eksportverdi for naturgass beløp seg til 241,7 milliarder kroner i 2013, en nedgang på 10,6 milliarder kroner sammenlignet med året før. Eksportert mengde naturgass i gassform endte på 104,7 milliarder standard kubikkmeter i 2013, mot 109,5 milliarder standard kubikkmeter i 2012. Forsetter utviklingen likevel som de siste årene, vil eksportverdien for naturgass i løpet av et par år kunne overgå nivået for råoljeeksporten.

Svak vekst i fastlandseksporten

Året 2013 viste forsiktige tegn til en økonomi med positivt fortegn over store deler av verden, også i Europa der de fleste av våre viktigste handelspartnere hører til. Eksportverdien for ‘varer unntatt skip, plattformer, olje, naturgass og naturlige kondensater’ endte på 364,6 milliarder kroner i 2013, en svak oppgang på 1,2 prosent fra året før.

Den største eksportverdien var for hovedgruppen ‘maskiner og transportmidler’, som steg med 6,6 prosent til 79,2 milliarder kroner i 2013. Her var de største undergruppene ‘andre industrimaskiner og utstyr’, med 19,2 milliarder, ‘maskiner for spesielle industrier’, med 16,1 milliarder samt ‘elektriske maskiner og apparater’, med 14,3 milliarder kroner.

I 2013 endte eksporten av ‘bearbeidde varer’ på 67,3 milliarder kroner, en svekkelse på 2,7 prosent sammenlignet med året før. Eksportverdien for ‘metaller’, bortsett fra ‘metallvarene’, var den viktigste årsaken til denne nedgangen. Samlet utførselsverdi beløp seg til 47,4 milliarder kroner, 4,9 milliarder lavere enn 2012. Det var særlig lavere pris på aluminium som bidro til den fortsatte tilbakegangen i 2013 – aluminiumsprisen har falt siden 2009. På samme tid viste eksporten av metallvarer et kraftig oppsving på 3,6 milliarder kroner.

Fiskeeksport til topps

Eksportverdien for fisk beløp seg til rekordhøye 60,4 milliarder kroner i 2013. Dette er hele 9,6 milliarder kroner, eller 18,8 prosent, mer enn året før. Det var særlig fersk hel oppdrettslaks som sørger for rekordeksporten i 2013. Denne utførselen alene endte på 31,6 milliarder kroner og utgjorde over halvparten av eksportverdien. Den eksporterte mengden av fersk hel oppdrettslaks sank derimot med 3,4 prosent til 796 400 tonn. Grunnen til at oppdrettslaks likevel hadde et rekordår, var at den ukentlige gjennomsnittsprisen i 2013 aldri var under 30 kroner, og for året sett under ett var prisen på formidable 40 kroner per kilo, mot 28 kroner året før.

Vårt viktigste eksportmarked for laks i 2013 var fremdeles Europa, særlig var land som Frankrike og Russland viktige. I samme periode økte vår utførsel av laks til det asiatiske markedet. Her mer enn doblet eksporten til Vietnam seg. Eksporten til Hong Kong og Kina ble imidlertid redusert.

For øvrig eksporterte vi torsk, sild og makrell til en verdi av henholdsvis 5,8 milliarder, 3,2 milliarder og 2,9 milliarder kroner.

Rekordhøy import

I 2013 importerte vi ‘varer utenom skip og oljeplattformer’ til en verdi av 519,1 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 4 prosent, eller 19,9 milliarder, sammenlignet med året før. Størstedelen av importen i 2013 var innenfor hovedvaregruppen ‘maskiner og transportmidler’. Gruppen hadde en importverdi på hele 205,8 milliarder kroner, en oppgang på 6,1 prosent, eller 11,9 milliarder kroner. I denne gruppen finner vi undergruppene ‘kjøretøy for veg’, ‘andre industrimaskiner’ samt ‘elektriske maskiner’. Her endte importverdiene på henholdsvis 54,9 milliarder, 29,2 milliarder og 27,4 milliarder kroner.

I 2013 kom personbilimporten opp i rekordhøye 33,5 milliarder kroner. Det betyr at hele 200 700 personbiler ble importert, til drøyt 166 700 kroner i gjennomsnitt. Vi importerte altså flere og dyrere biler til Norge i fjor. Fremdeles kom de fleste bilene fra Tyskland – over 68 500 – men andelen er lavere enn året før. Andelen japanske og sør-koreanske biler økte derimot sett i forhold til 2012. Vi ser også en stigende utvikling i importandelen av elektriske biler sammenlignet med tidligere.

Siste år importerte vi også flere og dyrere mobiltelefoner. Det ble importert hele 2,9 millioner mobiltelefoner til en verdi av 6,6 milliarder kroner. Legger vi mobilinnførselen sammen med importen av PC og nettbrett, kunne alle i Norge fått nye produkter i 2013.

Svak vekst i fastlandseksporten til Europa

Fastlandseksporten utenom skip og oljeplattformer til Europa, viste en svak oppgang med 1,1 prosent fra 2012 til 2013, og endte på 251,8 milliarder kroner. Både import- og eksportandelen for handel med europeiske land utgjorde omlag 70 prosent av samlet utenrikshandel i 2013. Europa er dermed vårt klart viktigste handelsområde. Blant de europeiske landene eksporterte vi i 2013 mest til Sverige, Nederland, Storbritannia og Tyskland. Til Sverige var imidlertid verdien lavere enn året før.

Når det gjelder importverdien for ‘varer unntatt skip og oljeplattformer’ fra europeiske land, endte den på 364,2 milliarder kroner i 2013, opp 4 prosent fra foregående år. Landene vi importerte mest fra var Sverige, Tyskland, Storbritannia og Danmark. Tidligere kriserammede land som Spania og Italia importerte like mye i 2013 som året før. Samtidig økte handelen, både importen og eksporten, med Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Global fastlandshandel

Etter Europa er Asia det området vi gjorde mest handel med i 2013. Eksporten til asiatiske land kom opp i 64,5 milliarder kroner, en vekst på 6,3 milliarder sammenlignet med året før. Importen på sin side steg med 2,3 milliarder og endte på 84,6 milliarder kroner. Handelsstrømmene med asiatiske land utgjorde om lag 16 prosent av vår samlede import og eksport. Kina var det asiatiske landet vi handlet klart mest med i 2013. Fra Kina hentet vi diverse maskiner og klær, mens vi sendte fra oss sjømat og maskiner. I tillegg økte både importen og eksporten til Sør-Korea og Singapore.

Vårt tredje største handelsområde var Nord-Amerika, som i 2013 utgjorde omkring 8,5 prosent av vår utenrikshandel. Importverdien fra dette området steg med 160 millioner og kom opp i 44,2 milliarder kroner. Tilsvarende viste eksporten en nedgang på 5,6 milliarder og endte på 30,3 milliarder kroner i 2013. Fastlandseksporten til USA har siden 2010 ligget jevnt rundt 30 milliarder kroner per år. For 2013 dalte den samme utførselen ned til 25 milliarder kroner, noe som er lavere enn etter finanskrisen, og som igjen speiler en stram amerikansk økonomisk situasjon. Selv om fiskeeksporten til USA økte også i 2013, trekker hovedsakelig lavere utførsel av ‘raffinerte mineraloljeprodukter’ den samlede eksporten til USA ned.

Handelen med afrikanske land steg kraftig i 2013. Særlig økte importen fra dette kontinentet, og resultatet endte på 13,2 milliarder kroner, opp 4,5 milliarder sammenlignet med året før. Også eksporten steg, med 1,7 milliarder, til 10,2 milliarder kroner. Vi importerte mest fra Sør-Afrika og Botswana, mens vår eksport hovedsakelig gikk til Angola og Sør-Afrika.