Lavere eksportfall i starten av 2021

Publisert:

Verdien av norsk eksport av varer var i de første ukene av 2021 nærmere nivået ett år tidligere enn vi så på slutten av 2020. Det er fortsatt lav eksport av fisk og raffinerte petroleumsprodukter som gjør at eksporten er mindre enn på samme tid i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 24. januar, viser at verdien av vareeksporten i uke 2 og 3 var 3,0 prosent lavere enn i samme uker i fjor. Sammenligningen med nivået ett år tidligere viser et mindre fall i starten av 2021 enn vi så på tampen av 2020, da eksporten var rundt 10 prosent lavere enn på samme tid året før. Merk at eksport av blant annet råolje, naturgass og strøm ikke er med i de ukentlige tallene.

Det er fisk og raffinerte oljeprodukter som gjør at eksporten er lavere i år enn den var i starten av 2020, i stor grad på grunn av lave priser. Eksportverdiene for disse varene lå i starten av januar nærmere nivået ett år tidligere enn de gjorde på slutten av 2020, noe som er den viktigste grunnen til at fallet i eksporten er mindre så langt i 2021 enn det var før nyttår. 

Figur 1. Eksport av varer per uke, 2019-uke 3 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.17 9.39 8.84 9.24 8.57 10.80 8.30 9.72 8.54 10.44 9.30 8.69 9.89 6.62 6.81 8.09 7.29 8.10 7.65 7.26 9.00 7.28 8.66 7.60 8.30 8.39 7.88 7.60 6.04 5.75 7.30 8.97 7.87 7.04 8.48 8.30 8.45 8.38 8.90 9.02 8.86 8.30 9.03 8.44 9.59 8.36 8.82 9.08 9.50 10.90
2021 9.17 8.83

Importen fortsatt høyere enn for ett år siden

Verdien på import av varer utenom råolje, fly, skip og enkelte andre større varer var i uke 2 og 3 4,6 prosent høyere enn i de samme ukene i fjor. Dette er en noe lavere vekst enn vi så på slutten av 2020.

Figur 2. Import av varer per uke, 2019-uke 3 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.06 14.36 13.20 14.93 14.63 12.79 12.91 13.98 15.45 15.58 15.37 15.12 13.95 8.79 12.83 14.59 11.91 13.82 14.23 11.86 13.95 13.17 13.95 16.57 14.88 15.69 14.41 13.01 11.98 11.84 11.59 13.85 14.08 13.99 15.14 14.49 15.86 15.66 14.86 16.03 14.36 14.94 15.82 16.17 15.86 16.52 15.45 17.11 16.46 16.87
2021 13.14 14.49

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018-2021, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018-2021 (Last ned, Excel) 

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Visualisering av ukentlig utenrikshandelsstatistikk

I denne visualiseringen vises import og eksport av utvalgte varegrupper per uke for 2018-2020. I den første arkfanen kan man velge varegrupper på SITC1-nivå, mens den andre arkfanen viser SITC2-nivå. Vi har også lagt ut et diagram der man kan sammenlikne faste og løpende priser for utvalgte SITC2-grupper. Merk at alle tallene er fire ukers glidende gjennomsnitt.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt