Betydelig oppgang i våpeneksporten i 2020

Publisert:

Norge eksporterte våpen for nesten 2,9 milliarder kroner i fjor, en økning på over 900 millioner kroner fra 2019. Nato-landene kjøper fortsatt mest våpen fra Norge, samtidig som eksporten til Indonesia økte spesielt mye.

Tallgrunnlaget i artikkelen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg våpen og ammunisjon med unntak av krigsfartøy og kampfly.

Økningen fra fjoråret er konsentrert til varegruppen «våpen og våpendeler» med en økning på over 900 millioner kroner. «Våpen og våpendeler» ble også med det den største varegruppen med en eksportverdi på over 1,4 milliarder kroner i 2020.

Figur 1. Eksport av våpen og ammunisjon, ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe, 2016-2020. Millioner kroner

2016 2017 2018 2019 2020
Bomber, granater 740.1 1120.3 978.0 898.1 880.7
Patroner og deler 467.2 595.8 776.1 473.8 536.9
Stridsvogner m.m. 74.8 70.6 23.8 75.0 36.7
Våpen og våpendeler 626.7 1620.6 779.0 486.7 1416.1

Nato mottar brorparten av norsk våpeneksport

Mye av eksporten i 2020 gikk, som i foregående år, til Nato-land. Av den totale verdien på 2,9 milliarder kroner ble det utført våpen for drøyt 2 milliarder, eller 68 prosent, til Nato-land. Dette er en økning på 417 millioner fra 2019.

Blant Nato-landene er som vanlig USA den største mottakeren, med en import på 913 millioner kroner i 2020. På grunn av våpenavtaler og sporadisk store våpenleveranser varierer eksporten til enkeltland mye fra ett år til ett annet. Av øvrige Nato-land så har eksportverdien økt mest til Litauen, med 350 millioner kroner sammenlignet med 2019.

Eksport til land utenfor Nato mer enn doblet

Land utenfor Nato-samarbeidet importerte norske våpen for 923 millioner kroner i 2020, en økning på 521 millioner sammenlignet med 2019. Det er i hovedsak Indonesia og Singapore som står for det meste av denne økningen, hvor det ble eksportert for henholdsvis 494 og 127 millioner kroner. Disse landene står for det meste av eksporten til Asia. Regionalt ellers kan det nevnes at våpeneksporten for 2020 til land i Oseania var den laveste siden 2010.

Med hensyn til land i Midtøsten gikk norsk våpeneksport i 2020 til kun ett land, og det var De forente arabiske emirater, med en eksportverdi på litt over 8 millioner kroner. Eksporten til Midtøsten var lav både i 2019 og i 2020, etter å ha vært uvanlig høy i 2017 og i 2018, da det ble eksportert for store verdier til spesielt Oman, men også Saudi Arabia og De forente arabiske emirater.

Andre kilder til tall for våpeneksport

Stortinget publiserer årlig en stortingsmelding om norsk eksport av forsvarsmateriell. Tallene avviker noe fra SSBs statistikk fordi Utenriksdepartementet inkluderer flere varer enn våpen og ammunisjon som kan brukes militært, såkalt B-materiell, og dessuten eksport av tjenester. I stortingsmeldingen oppgis det at det i 2019 ble eksportert forsvarsmateriell i underkant av 5,6 milliarder kroner, en nedgang på 6 prosent fra 2018.

Ifølge Comtrade, FNs statistikk database for utenrikshandel, var Norge blant verdens 16 største våpeneksporterende land i 2019. Disse dataene er imidlertid lite sammenlignbare fordi landene har svært ulike regler med hensyn til registrering av våpenhandel. SIPRI, Stockholms internasjonale forskningsinstitutt, beregner og rangerer internasjonal våpenhandel på et bredere grunnlag.

Tabell 1: Eksport av våpen og ammunisjon ifølge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. 2016-2020. Kroner

Til tabellen

Tabell 2: Eksport av våpen og ammunisjon ifølge tolldeklarasjoner etter bestemmelsesland. 2016-2020. kroner

Til tabellen

Slik beregner SSB tall for eksport av våpen og ammunisjon

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av våpen omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10).

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93.

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 4. Dette innebærer at krigsfartøy og kampfly ikke er tatt med, det er imidlertid vanligvis ubetydelig eksport av disse varene fra Norge.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport slik de publiseres på ssb.no.

Kontakt