143731_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
143731
Rekordhøy eksport av naturgass
statistikk
2013-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2012, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy eksport av naturgass

Vareimporten i 2012 kom opp i rekordhøye 498,8 milliarder kroner, mens eksporten beløp seg til 923,8 milliarder. Handelsbalansen endte dermed på 425 milliarder kroner – 30 milliarder mer enn året før. Eksportvolumet for naturgass har aldri vært høyere.

Månedstall for desember og tabell med hovedtall for året 2012 finner du her .

Foreløpige tall for 2012 gav en vekst i handelsoverskuddet på 30 milliarder kroner sammenlignet med året før. Stigningen i handelsoverskuddet forklares med en importøkning på 1,5 prosent, mens eksporten steg med 4,2 prosent. Fastlandseksporten lå på samme nivå i 2012 som året før. Det vil si at det var sokkelvarene med naturgassen i front som trakk overskuddet opp i 2012.

Hovedtall og handelsbalanse. 2001-2012. Millioner kroner

Toppår for naturgasseksport

Samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat i 2012 endte på 563,3 milliarder kroner. Av dette utgjorde eksporten av råolje 309,6 milliarder kroner, en nedgang på 3,6 prosent, eller 11,5 milliarder kroner, sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes lavere eksportert mengde, 512 millioner fat i 2011 mot 471 millioner fat i 2012. Derimot steg gjennomsnittlig pris per fat råolje med 30 kroner, fra 627 kroner i 2011 til 657 kroner i 2012.

Eksportert mengde naturgass i gassform steg fra 94,9 milliarder standard kubikkmeter i 2011 til hele 108,2 milliarder standard kubikkmeter i 2012. Den totale eksportverdien for naturgass kom opp i rekordhøye 245,2 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på over 48 milliarder kroner sammenlignet med året før. Eksportverdien for naturgass nærmer seg kraftig nivået for råoljeeksporten.

Eksport av råolje. 2001-2012. Millioner fat og kroner per fat

Eksport av råolje og naturgass. 2001-2012. Millioner kroner

Ingen endring i fastlandseksporten

Konjunkturmessig sett var 2012 et turbulent år, preget av dårlig økonomisk utvikling over store deler av verden. Europa, der våre viktigste handelspartnere befinner seg, var spesielt hardt rammet. De foreløpige tallene for 2012 viser at verdien av norsk eksport av varer unntatt skip, plattformer, olje, naturgass og naturlige kondensater endte på i overkant av 360 milliarder kroner. Dette er status quo fra 2011.

De foreløpige tallene for utenrikshandelen i 2012 gjenspeiler at det har vært høy aktivitet i oljeserviceindustrien. I løpet av 2012 økte eksportverdien for hovedgruppen maskiner og transportmidler med 7,4 prosent til 68,7 milliarder kroner. De største undergruppene i dette kapittelet var generelle industrimaskiner og Maskiner for spesielle industrier som beløp seg til respektive 16,6 og 15,8 milliarder kroner i 2012 - en oppgang på 2,9 og 3,3 milliarder kroner fra 2011. Av andre undergrupper kan også andre transportmidler og telekommunikasjonsapparater nevnes. For disse gruppene ble det eksportert for henholdsvis 5 og 3,9 milliarder kroner i 2012. Dette er en nedgang på 1,3 og 1,6 milliarder kroner sammenlignet med fjoråret.

Eksporten av bearbeidde varer beløp seg til 69,2 milliarder kroner i 2012. Dette er en nedgang på 7,3 milliarder kroner sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere eksportverdi for metaller unntatt jern og stål. Verdien var 39,9 milliarder kroner, 14,1 prosent lavere enn 2011. Fallet skyldtes i stor grad lavere pris på aluminium i 2012. Det var også en markant nedgang i verdien av eksporten innenfor undergruppen papir og papp. Her falt eksporten med 1,3 milliarder kroner til 4,9 milliarder kroner.

Eksporten av kjemiske produkter beløp seg til 40,7 milliarder kroner i 2012. Dette er en nedgang fra året før på 11,1 prosent. Undergruppen andre kjemiske produkter falt mest, ned 15,7 prosent til 19,6 milliarder kroner. Nedleggelsene innenfor solcelleindustrien forklarer mye av denne nedgangen.

Lavere eksportinntekter fra fisk

I 2012 ble det eksportert fisk til en verdi av 50,9 milliarder kroner. Dette er 1,3 milliarder kroner, eller 2,4 prosent, mindre enn året før. Russland og Frankrike var våre viktigste eksportmarked i 2012 med henholdsvis 5,9 og 4,9 milliarder kroner.

Det viktigste fiskeproduktet var hel oppdrettet laks, med en eksport som utgjorde 22,8 milliarder kroner i 2012. Dette utgjorde 44,8 prosent av samlet fiskeeksport. Det ble eksportert mer enn 825 000 tonn hel oppdrettet laks i 2012, som er ny rekord. Tross den markante økningen i eksportvolumet økte eksportverdien av laksen bare med 4,7 prosent. Gjennomsnittsprisen i 2012 var lavere enn i 2011, og endte på 28 kroner i fjor mot 32 kroner i 2011. 1

Eksport av fersk hel oppdrettet laks. 2001-2012

Ny importrekord

I 2012 importerte vi varer utenom skip og oljeplattformer til en verdi av 498,8 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 1,5 prosent, eller 7,3 milliarder, fra rekordåret 2011.

Vi importerte mest av hovedvaregruppen maskiner og transportmidler hvor verdien endte på 185 milliarder kroner, som er 7,4 milliarder, eller 4,1 prosent, mer enn året før. De viktigste undergruppene var kjøretøy for veg, generelle industrimaskiner og elektriske maskiner, som i 2012 hadde en importverdi på henholdsvis 51,4 milliarder, 27,1 og 24,9 milliarder kroner. Importen av personbiler alene kom opp i 30,6 milliarder kroner. Vi importerte nærmere 194 000 personbiler, noe færre enn året før. Gjennomsnittsbilen i 2012 var dyrere enn gjennomsnittsbilen i 2011. Fortsatt mottar vi klart flest tyske biler, hele 73 000 siste år. Deretter følger biler fra Japan og Frankrike med henholdsvis 25 000 og 17 000 biler. Videre ble det importert 2,7 millioner mobiltelefoner – nok til at annenhver innbygger kunne få ny i 2012.

Sett i forhold til 2011 steg importen av bearbeidde varer med 2,3 milliarder og endte på 77,5 milliarder kroner. Det var særlig metallvareimporten som trakk opp.

I 2012 falt importen av Ikke spiselige råvarer. Den totale importen sank med 5,9 milliarder kroner og endte på 33 milliarder. Varegruppen metall og avfall av metall stod for nesten hele nedgangen, hvilket reflekterer situasjonen innenfor metallvareindustrien, som preges av lavere priser enn året før.

Nedgang i fastlandseksporten til Europa

Verdien av fastlandseksporten utenom skip og oljeplattformer som gikk til Europa, falt med 2 prosent fra 2011 til 2012. Dette er en nedgang fra 254,4 milliarder kroner til 249,4 milliarder kroner. Eksport og import utgjorde begge hver for seg omkring 70 prosent av norsk total i 2012. Dette gjør Europa til det desidert viktigste handelsområdet for Norge. Sverige, Nederland og Storbritannia er landene vi eksporterte mest til.

Importen unntatt skip og oljeplattformer fra europeiske land endte på 349,9 milliarder kroner i 2012. Dette er en økning på 2,5 prosent fra foregående år. Økt import og minskende eksport til Europa viser at verdensdelens konjunktursituasjon er forskjellig fra Norges. Landene vi importerte mest fra, var Sverige, Tyskland og Danmark. Eksportverdien til de kriserammede landene Spania, Italia og Portugal sank med henholdsvis 16,8, 16,3 og 10,7 prosent fra 2011 til 2012.

Eksport til verdensdeler. 2007-2012. Prosent

Økt handel med Asia

Asias andel av totalhandelen utgjorde i 2012 omkring 16 prosent både for eksport og import. Verdensdelen var dermed den nest mest betydningsfulle. Eksporten til asiatiske land beløp seg i 2012 til 58,2 milliarder kroner, en økning på 6 milliarder sammenlignet med året før. Mesteparten av denne oppgangen skyldes økt eksport til Sør-Korea, men også eksporten til Singapore steg betydelig. Verdien av eksporten til Kina sank imidlertid med 8,9 prosent, til 13,9 milliarder kroner, fra 2011 til 2012.

Importveksten, målt i verdi, fra asiatiske land var på 5,1 prosent i 2012, under halvparten av økningen av eksporten. Totalt ble det importert varer unntatt skip og oljeplattformer til en verdi av 82,2 milliarder kroner i 2012. Kina er totalt dominerende på importsiden. Hele 9,2 prosent av norsk import var fra Kina i 2012. Dette er en økning fra året før på 6,2 prosent.

Nord-Amerikas andel av norsk utenrikshandel utgjorde i 2012 10 prosent av eksportverdien og nesten 9 prosent av importverdien. Verdien av eksporten til disse landene viste en nedgang på 7 prosent fra 2011 til 2012. Det nye eksportnivået endte opp på 35,9 milliarder kroner. Mesteparten av fallet skyldes en reduksjon i eksporten til Canada, som falt med 2,6 milliarder fra 2011 til 2012. Nedgangen i eksporten til Canada skyldes hovedsakelig bortfall av mineraloljeeksport. Eksporten til USA beløp seg til 30 milliarder kroner i 2012. Dette er en reduksjon på 1,5 prosent fra 2011. Importen fra landene i Nord-Amerika sank i 2012 med nesten 12 prosent til 44,2 milliarder kroner. Dette skyldes i all hovedsak et verdifall i importen fra Canada på omkring 6 milliarder kroner fra 2011 til 2012.

Brasil er vår viktigste handelspartner i Sør-Amerika. I 2012 eksporterte og importerte vi varer herfra til en verdi av henholdsvis 4,9 og 8,5 milliarder kroner. Dette er en økning på henholdsvis 1,6 og 10,6 prosent. I løpet av 2012 importerte og eksporterte vi for omkring like mye til Afrika – omkring 8,5 milliarder kroner. Eksporten økte med 19,1, mens importen sank med 9,1 prosent.

1  De to siste setningene i dette avsnittet er fjernet 15. januar 2013 kl. 1310.