Vanlig påskefall i utenrikshandelen i uke 15

Publisert:

Både import og eksport av varer falt kraftig fra uke 14 til uke 15, noe som er vanlig for påskeuka. Importen av medisiner og farmasøytiske produkter har vært høy de siste tre ukene.

Den ukentlige statistikken, som er oppdatert med tall til og med 12. april, viser reduserte eksport- og importverdier i uke 15. Importverdien sank med over en tredel fra uka før. Et sterkt fall er ikke uvanlig i påska, selv om vi så en kraftig vekst på grunn av noen store enkeltforsendelser i påskeuka i 2018 (som var i uke 13). Nivået på importen i årets påskeuke var 11 prosent høyere enn i påskeuka i 2019 (som var i uke 16). Verdien sank for de fleste varegrupper, men sterkest for maskiner og transportmidler.

Figur 1. Import av varer per uke. 2018–uke 15 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 (mrd. kr) 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.5
2020 (mrd. kr) 12.01 14.30 13.07 14.83 14.57 12.74 12.85 13.96 15.20 15.82 15.11 14.33 13.92 8.90

Importen av medisiner og farmasøytiske produkter har vært høy de siste ukene. I uke 12, 13 og 14 ble det importert slike varer for rundt 590 millioner kroner per uke, noe som er nesten 150 millioner høyere enn i tilsvarende uker i fjor. Selv om vi også her ser en reduksjon i påskeuka, var importen i uke 15 i år betraktelig høyere enn snittet for ukene forut for påska i 2019.

Figur 2. Import av medisiner og farmasøytiske produkter per uke. 2018-uke 15 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mill. kr.) 407 341 357 249 438 425 347 380 423 482 475 217 356 343 455 350 350 359 393 325 322 435 478 364 318 467 509 340 211 378 294 437 301 291 346 369 391 370 434 443 352 378 397 481 457 479 354 443 482 563
2019 (mill. kr.) 391 415 344 332 446 439 408 323 445 412 408 390 524 449 268 301 198 382 420 456 320 378 372 332 399 430 356 407 239 269 361 421 297 311 339 461 370 392 490 394 399 318 381 560 429 430 378 533 546 566
2020 (mill. kr.) 392 361 410 325 496 476 424 428 410 473 588 592 589 462

Høyere eksport enn i påska i fjor

Eksportverdien gikk ned med nesten 30 prosent fra uke 14 til 15. Lavere eksport av fisk, maskiner, kjemiske produkter og raffinerte petroleumsprodukter trakk totalen ned. Likevel var eksporten 22 prosent høyere sammenlignet med påskeuka i fjor. Det ble eksportert mer metaller unntatt jern og stål i uke 15 enn uka før, og også mer enn i påskeukene de to foregående årene. Samtidig har eksporten i denne varegruppen svingt mye fra uke til uke så langt i år, og verdiene var ganske lave i uke 14 og 15.

Figur 3. Eksport av varer per uke. 2018–uke 15 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 (mrd. kr) 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.3
2020 (mrd. kr) 9.16 9.39 8.84 9.23 8.51 11.10 8.31 9.68 8.58 10.45 9.41 8.78 9.63 6.64

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil framover publisere ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder. Det vil ikke være mulig for SSB å tallfeste effekten av regelendringen før mot slutten av april.

Merk at valutakursene som brukes for å omregne fra utenlandsk valuta til NOK ved tolldeklarering er ukentlige kurser som har en forsinkelse sammenlignet med spotmarkedet. Når valutakursen endres så mye som vi har sett de siste ukene har dette en viss betydning for de ukentlige seriene i løpende priser og prisindeksene. Tolletatens valutakurs for NOK mot EUR var 11,51 i uke 15, mens i spotmarkedet var kursen ifølge Norges Bank 11,14.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 35 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt