Svak gjeninnhenting i utenrikshandelen etter påske

Publisert:

Endret:

Import og eksport av varer var som vanlig på et lavt nivå i påskeuka. Returen opp igjen uka etter var derimot uvanlig svak, spesielt for eksporten.

Den ukentlige statistikken, som er oppdatert med tall til og med 19. april, viser en svak vekst i eksport- og importverdier fra uke 15 til 16.

Aktiviteten i utenrikshandelen faller vanligvis i påsken. I år var både importen og eksporten høyere i påskeuken sammenlignet med i fjor, men veksten fra uke 15 til uke 16 kom likevel fra et lavt nivå. Sammenlignet med gjeninnhentingen i aktiviteten etter påsken i fjor, var utviklingen denne gangen svært svak. Importen i årets uke 16 var 12 prosent lavere enn i uka etter påske (uke 17) i 2019. Eksporten var på sin side hele 27 prosent lavere.

Figur 1. Import av varer per uke, 2018–uke 16 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 (mrd.kr) 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.5
2020 (mrd.kr) 12.01 14.30 13.07 14.83 14.56 12.73 12.84 13.95 15.19 15.82 15.10 14.32 13.92 8.81 12.66

Importen av kjøretøyer har vært lav de siste ukene, og hadde en spesielt svak retur opp etter den lave påskeuka. Samtidig har det vært høy import av medisiner, grønnsaker og frukt siden midten av mars. Veksten i import av frukt og grønt kommer i stor grad av økte priser. I faste 2018-priser ser vi ikke samme økning sammenlignet med i fjor, se figur 2. Prisøkningen henger trolig sammen med svekkelsen av krona som skjedde samtidig.

Figur 2. Import av grønnsaker og frukt, i løpende og faste priser, mill. kr., Uke 2-16 i 2019 og 2020

Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16
Faste priser, 2019 223.9 266.2 230.1 246.7 266.8 255.9 257.5 239.3 257.2 252.0 272.4 291.4 260.3 323.3 177.9
Løpende priser, 2019 228.0 264.6 239.7 256.3 271.6 254.4 258.8 240.7 253.4 255.8 276.5 293.2 262.6 328.4 178.4
Faste priser, 2020 240.3 259.2 235.1 271.5 262.0 253.7 211.6 241.3 251.5 293.3 274.9 251.0 256.7 188.7 253.4
Løpende priser, 2020 239.3 267.4 246.8 291.3 285.1 277.6 226.0 261.8 265.1 318.2 314.8 313.2 328.1 241.3 302.5

Lav eksport

Eksportverdien økte med bare 3,1 prosent fra påskeuka til uke 16, og var dermed tre fjerdedeler av hva den var uka etter påske i fjor. Gjeninnhentingen fra uka før var beskjeden for viktige eksportvarer som fisk, kjemiske produkter og raffinerte petroleumsprodukter.

Figur 3. Eksport av varer per uke, 2018–uke 16 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd.kr) 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 (mrd.kr) 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.3
2020 (mrd.kr) 9.16 9.39 8.84 9.23 8.51 11.10 8.31 9.67 8.57 10.44 9.41 8.68 9.62 6.64 6.84

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) ¹

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil framover publisere ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer. Tall for uke 17 publiseres torsdag 30. april.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder. Det vil ikke være mulig for SSB å tallfeste effekten av regelendringen før i starten av mai.

Merk at valutakursene som brukes for å omregne fra utenlandsk valuta til NOK ved tolldeklarering er ukentlige kurser som har en forsinkelse sammenlignet med spotmarkedet. Når valutakursen endres så mye som vi har sett de siste ukene har dette en viss betydning for de ukentlige seriene i løpende priser og prisindeksene. Tolletatens valutakurs for NOK mot EUR viste en styrking av krona på 3,9 prosent fra uke 15 til 16, mens i spotmarkedet var det ifølge Norges Bank en svekkelse på 1,9 prosent. I hvilken grad dette betyr at verdiene i løpende priser og prisindeksene for uke 16 undervurderer hva eksportører fikk og importører betalte for varene avhenger av i hvilken grad handelen gjøres i NOK eller utenlandsk valuta, og i sistnevnte tilfelle også av om eksportører og importører har sikret seg mot valutakurssvingninger. Basert på tolldeklarasjoner der det finnes informasjon om hvilken valuta som er brukt var i overkant av 80 prosent av fastlandseksporten i 2019 solgt i utenlandsk valuta, mens det samme tallet for import av tradisjonelle varer var litt over 70 prosent, målt i verdi.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 35 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

¹ Tabellen oppdatert 24. april 2020, kl. 08:35.

Kontakt