Fortsatt svakt handelsoverskudd i april

Publisert:

Endret:

Vareeksporten i april 2020 utgjorde 58,8 milliarder kroner, en nedgang på 24 prosent i forhold til samme måned i fjor. Olje- og gasseksporten falt kraftig i verdi. Det var også nedgang i fastlandseksporten.

Verdien av importen i april 2020 var i følge nye tall fra statistikken Utenrikhandel med varer 55,5 milliarder kroner, en nedgang på 10,8 prosent fra samme måned i fjor. Dermed ble handelsoverskuddet på kun 3,2 milliarder kroner. Overskuddet er noe høyere enn i mars, men langt mindre enn ett år tidligere. 

Ved publisering av utenrikshandelsstatistikken i mai oppdateres tall for 2018 og 2019. Mer om endringene finnes nederst i artikkelen. 

Økte priser på importvarer

I april var det redusert import av enkelte typer maskiner og transportmidler sammenlignet med samme måned i fjor. Andre typer maskiner, typisk kontormaskiner og telefoner, viste derimot økte importverdier.

Ser vi på utviklingen av den norske krona, viste Norges Banks importveide kronekurs (I44) en svekkelse fra mars til april på 0,6 prosent. En måned tidligere var svekkelsen på hele 8,8 prosent. Dette har bidratt til økte priser på flere typer importerte varer, som matvarer, klær og metaller.

Samtidig har prisene på en del råvarer og, som nevnt, olje og oljeprodukter falt internasjonalt. Prisfallet på disse varene er, målt i norske kroner, dempet av kronesvekkelsen. Se prisindeks for førstegangsomsetning innenlands og produsentprisindeksen for mer om utviklingen i import- og eksportpriser.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai. 2015 46.2 67.4 21.2
Jun. 2015 54.1 70.5 16.4
Jul. 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 82.1 17.9
Apr. 2018 63.5 80.4 16.9
Mai. 2018 63.2 80.6 17.4
Jun. 2018 59.2 79.8 20.6
Jul. 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019 62.2 77.3 15.1
Mai. 2019 67.2 76.0 8.9
Jun. 2019 60.0 66.1 6.1
Jul. 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020* 60.7 80.5 19.8
Feb. 2020* 58.4 75.1 16.7
Mar. 2020* 69.0 70.3 1.3
Apr. 2020* 55.5 58.8 3.2

Fortsatt kraftig fall i olje- og gasseksport

Det ble utført 45,8 millioner fat råolje til en verdi av 13,6 milliarder kroner i april, en verdinedgang på 35,4 prosent fra samme måned året før. Årsaken er det mye omtalte fallet i oljeprisen i løpet av mars måned, grunnet økt tilbud fra oljeproduserende land og redusert etterspørsel på grunn av pandemien. Prisen per oljefat endte på 298 kroner i april, omlag en halvering fra samme måned i fjor.

Vi eksporterte naturgass til en verdi av 10,1 milliarder kroner i april 2020. Verdien er 28,6 prosent lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere pris på gassen, men også noe redusert kvantum. Det ble utført 8,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i april 2020.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020*
Jan. 46.0 44.1 39.8
Feb. 40.0 38.8 37.1
Mar. 44.2 44.4 28.1
Apr. 42.2 35.5 24.1
Mai 40.9 34.2
Jun. 39.0 28.1
Jul. 46.9 30.1
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.2 34.3
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8

Koronakrisen påvirker fastlandseksporten

Fastlandseksporten gikk ned med 12,3 prosent fra samme måned i fjor, og utgjorde 34,7 milliarder kroner i april.

Ser vi på de ulike eksportnæringene viser SSBs produsentprisindeks at fastlandsnæringer som fisk og metaller ikke har opplevd samme negative prisutvikling som for eksempel olje og gass. Kronesvekkelsen har bidratt til å holde prisene oppe for eksportørene.

Fiskeeksporten hadde en nedgang på 9,5 prosent fra april i fjor – og endte på 7,8 milliarder kroner. Verdien var lavere for viktige produkter som laks og torsk, men økte for sild og makrell1.

1 Torsk ble endret til makrell 15. mai 2020 kl. 08.36.

Eksport av hel laks med hode endte på 3,8 milliarder kroner, ned 21,7 prosent fra samme måned i fjor. Både eksportert mengde og prisen viste nedgang. Redusert etterspørsel i restaurantmarkedet samt i oversjøiske markeder forklarer mye.

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020*
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mar. 37.9 40.5 41.1
Apr. 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7
Jun. 39.9 37.0
Jul. 34.6 36.4
Aug. 40.4 37.1
Sep. 36.2 37.7
Okt. 43.0 42.1
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Det ble importert kun 5.600 personbiler i april 2020, en tredjedel sett i forhold til april i fjor.  
  • Eksportverdien for metaller, unntatt jern og stål, økte med noe over 600 millioner kroner fra april i fjor – til 4,7 milliarder kroner.
  • Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter sank med hele 65,4 prosent i samme periode, og endte på kun 2,0 milliarder kroner i april 2020.
  • Importen av medisinske og farmasøytiske produkter var på hele 2,0  milliarder kroner i april 2020. Dette er 18,5 prosent høyere enn i april 2019.

Nye tall for eksport av naturgass i gassform i første kvartal 2020

Som følge av oppdaterte priser på naturgass i gassform er verdiene for årets tre første måneder justert. Ny samlet eksportverdi for 1. kvartal blir dermed 37,5 milliarder kroner, 1,4 milliarder kroner mindre enn ved forrige publisering.

Oppdaterte tall for 2019

I forbindelse med publisering av apriltallene er tallene for 2019 oppdatert. Eksport og import for 2019 er nå henholdsvis 10,7 milliarder kroner og 2,3 milliarder kroner høyere enn de var ved forrige publisering i januar.

  • Utførselen av naturgass er oppjustert med 5,9 milliarder kroner mens eksporten av råolje er økt med 4,1 milliarder kroner. For naturgassen skyldes økningen økt volum mens det for råoljen dreier seg om både økt volum og pris.
  • Eksporten av skip er 479 millioner kroner høyere nå sammenlignet med  i januarpubliseringen. I tillegg er det kommet til nye fiskefartøy til en verdi av 312 millioner kroner.
  • Importen av råolje er økt med 1,3 milliarder kroner siden januarpubliseringen.
  • Innførsel av deler til maskiner er økt med 719 millioner kroner sammenlignet med forrige publisering.

Endelige tall for 2018

De endelige tallene for 2018 viser en økning i eksporten på 2,9 milliarder kroner. Importen er tilnærmet uendret.

  • Det meste av eksportøkningen kan tilskrives høyere utførsel av aluminium. Denne er 2,8 milliarder kroner høyere enn ved publiseringen for ett år siden.
  • Importen av skip for 2018 er nå 281 millioner kroner høyere enn den var ved forrige publisering av 2018 tallene.

Kontakt