Eksporten noe tilbake i uke 34

Publisert:

Verdien av norsk vareeksport sank noe fra uke 33 til 34. Likevel er eksporten nå nærmere nivået fra 2019 enn den var i mai og juni. Importen av varer nærmer seg også fjorårets verdier, etter en periode med svært svak krone og høye importpriser.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 23. august, viser at vareeksporten den siste uka var omtrent 13 prosent lavere enn i uka før, da det ble eksportert en del større varepartier innen metaller, varer av metaller og kabler. Sammenlignet med samme periode i fjor var eksportverdien de siste fire ukene 3,8 prosent lavere. Dette er en noe større nedgang fra i fjor enn vi så uka før, men betraktelig nærmere fjorårets nivå enn i mai og juni.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5- uke 34 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Endring -4.4 -4.3 1.2 1.8 -0.7 -0.4 -5.0 -3.0 -1.4 2.6 -8.7 -6.4 -11.3 -16.8 -9.0 -15.6 -18.9 -12.8 -15.0 -12.0 -9.4 -12.3 -10.2 -11.3 -6.5 -6.4 -5.3 -5.5 -2.22 -3.8058

Eksporten av raffinerte petroleumsprodukter nærmer seg fortsatt fjorårets nivå, etter å ha vært på et svært lavt nivå fra april til midten av juli. De siste fire ukene var verdien 10,8 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Fiskeeksporten er fortsatt lav, og lå siste fire uker 9,5 prosent under verdien i fjor. Prisene var lavere i sommer, og de siste ukene har også eksportert volum vært noe lavere enn for ett år siden.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 34 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.84 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.54 10.42 9.36 8.68 9.62 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.64 7.26 9.00 7.27 8.65 7.60 8.32 8.37 7.87 7.61 6.15 5.75 7.29 9.17 7.97

Importen nærmer seg også fjoråret

Importverdien er også noe nærmere nivået fra fjoråret, etter å ha ligget godt over i juni. De siste fire ukene var importen 2,9 prosent høyere enn for ett år siden. Importen av kjøretøyer har tatt seg kraftig opp fra et veldig lavt nivå fra april til midten av juni. De siste fire ukene ble det importert kjøretøy for 23 prosent flere kroner enn i samme periode i fjor. Likevel er importen hittil i år mer enn 20 prosent lavere enn på samme tid i 2019, målt i verdi.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 34 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.82 14.54 12.71 12.83 13.93 15.16 15.52 15.29 15.02 13.91 8.71 12.64 14.48 11.83 13.75 14.02 11.72 13.86 13.09 13.86 16.48 14.80 15.17 14.33 12.98 11.93 11.88 11.76 13.65 14.04

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB publiserer inntil videre ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt