Eksporten fortsetter opp i august

Publisert:

Norsk eksport av varer økte som vanlig de to første ukene etter feriemåneden juli. Eksportverdien har vært lav i noen måneder, men de siste ukene nærmet den seg nivået fra i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 16. august, viser en sesongmessig økning i vareeksporten de første ukene i august, etter lave verdier i juli. Fireukersraten mot fjoråret fortsetter å krabbe mot null. De siste fire ukene var eksportverdien 2,2 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Fastlandseksporten var betydelig under fjorårets nivåer i mai og juni, men har de seneste ukene kommet stadig nærmere hva den var for ett år siden.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5-uke 33 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Endring (prosent) -4.4 -4.3 1.2 1.8 -0.7 -0.4 -4.9 -2.9 -1.3 2.6 -8.7 -6.4 -11.3 -16.8 -9.0 -15.6 -18.9 -12.8 -15.0 -12.0 -9.4 -12.4 -10.2 -11.4 -6.6 -6.4 -5.2 -5.5 -2.18

Oppgangen i fireukersraten kommer av at eksporten av raffinerte petroleumsprodukter, som stupte med fallet i oljeprisen i mars, ikke er like lav som den var, selv om den fortsatt er godt under nivået vi så i 2019. De siste ukene har dessuten eksporten av metaller og metallvarer vært høyere enn på samme tid i fjor. Eksporten av maskiner, deler og diverse elektrisk utstyr har også kommet opp på et nivå godt over fjoråret.

I motsatt retning trekker fiskeeksporten. Eksportert verdi var lav gjennom juli og inn i august. Den stiger vanligvis i august og utover høsten, men så langt har veksten etter bunnen i juli vært svak. De siste fire ukene sett under ett var eksportverdien 9,1 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Mengden eksportert fisk var i juni og juli noenlunde på nivå med eller litt over samme tid i fjor. De første ukene i august var derimot mengden noe lavere enn for ett år siden. I tillegg har prisene vært godt under fjorårets siden midten av juni. De siste fire ukene var fiskeprisene omtrent 7 prosent lavere enn på samme tid i fjor, målt i norske kroner.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 33 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.84 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.56 10.42 9.36 8.68 9.62 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.65 7.26 9.01 7.27 8.65 7.60 8.30 8.37 7.87 7.61 6.15 5.75 7.29 9.18

Importen nærmer seg også fjoråret

Importverdien er også noe nærmere nivået fra fjoråret, etter å ha ligget godt over i juni. De siste fire ukene var importen 3,2 prosent høyere enn for ett år siden. En av grunnene er at prisene på importerte varer synker ned mot fjorårets nivå, etter å ha vært høye siden mars. Den norske krona er fortsatt svak, selv om den har tatt seg en del inn etter bunnen i slutten av mars, noe som bidrar til at vi må betale flere kroner for varer fra utlandet sammenlignet med for ett år siden. Hvis vi ser bort fra de lave petroleumsprisene og priser på malmer, som svinger mye fra uke til uke, var prisene på importerte varer de siste fire ukene omtrent fire prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 33 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.82 14.54 12.71 12.83 13.93 15.16 15.52 15.29 15.02 13.91 8.71 12.64 14.48 11.83 13.75 14.02 11.72 13.86 13.09 13.86 16.48 14.80 15.17 14.33 12.98 11.95 11.89 11.76 13.59

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB publiserer inntil videre ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt