Eksporten fortsetter å falle

Publisert:

Endret:

Verdien på norsk eksport av varer sank med nesten 10 prosent fra uke 17 til uke 18. Sammenlignet med samme uke for ett år siden var verdien 17,0 prosent lavere.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 3. mai, viser en nedgang i eksport- og importverdier fra uke 17 til 18. Eksporten gikk ned med 9,8 prosent, mens importen sank 16,6 prosent.

Et fall i eksporten på 10 prosent fra en uke til den neste er ikke spesielt uvanlig, ettersom dette er tall som svinger voldsomt. Sammenligner vi eksportverdien i uke 18 med tilsvarende uke i 2019, ser vi et fall på 17,0 prosent. Mot 2018-tallene er forskjellen imidlertid liten.

Ser vi derimot på de siste fire ukene samlet, er 2020-verdien på eksporten markant under nivået for tilsvarende periode i både 2018 og 2019: I overkant av 16 prosent lavere i år enn i begge de foregående.

Figur 1. Eksport av varer per uke, 2018–uke 18 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.32
2020 9.16 9.39 8.83 9.23 8.51 11.10 8.31 9.67 8.57 10.44 9.41 8.67 9.61 6.63 6.83 8.09 7.30

Eksportverdien på fisk er omtrent som på samme tid i fjor, til tross for fallende priser de siste ukene. Prisene på petroleumsprodukter har falt kraftig siden mars, og bidrar til å trekke den samlede eksporten ned. Eksportverdien for ikke-jernholdige metaller og kjemiske produkter har de siste ukene holdt seg noenlunde på samme nivå som i samme periode de foregående årene.

Sammenlignet med samme uke i 2019 var importen 5,3 prosent lavere i årets uke 18. Import av kjøretøyer fortsetter å synke, og var i uke 18 under halvparten av verdien i samme uke i fjor.

Figur 2. Import av varer per uke, 2018-uke 18 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.51
2020 12.01 14.30 13.07 14.83 14.56 12.73 12.84 13.93 15.19 15.81 15.09 14.31 13.91 8.80 12.65 14.48 12.08

Uendret rangering av viktige handelspartnere

Hvilke land som er våre viktigste handelspartnere har ikke endret seg veldig mye siden midten av mars. Vi importerer fortsatt mest fra Sverige, Tyskland, Kina og USA, mens vi eksporterer mest til Nederland, Sverige, Storbritannia, USA og Tyskland, når vi ser bort fra råolje og naturgass.

Bak disse handelspartnerne har Danmarks andel av norsk vareeksport falt noe de siste ukene, sammenlignet med 2019, på grunn av lavere eksport av fisk og petroleumsprodukter. Ett land hvor vi ser en ganske tydelig endring er Italia, hvor eksporten falt markant i uke 12, for så å bli liggende på et lavt nivå. Men landet er ikke blant våre viktigste eksportmarkeder, i det store bildet.

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)¹

¹ Exceltabellen ble oppdatert 8. mai 2020 kl. 09:55.

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil framover publisere ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder, men innen starten av mai ser det ikke ut til at utsatt deklarering har blitt benyttet i et omfang som påvirker den ukentlige statistikken i noen betydelig grad.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

 

 

Kontakt