Norsk våpeneksport 2012–2016:

Eksporten av våpen ned 20 prosent i fjor

Publisert:

Norsk våpeneksport falt med 485 millioner til 1,9 milliarder kroner i 2016. Bortsett fra 2015 har trenden vært nedadgående siden toppåret 2009 da eksportverdien var på hele 3,1 milliarder kroner.

Tallgrunnlaget i artikkelen baserer seg på tollvesenets utførselsdeklarasjoner og tar for seg militære våpen med unntak av krigsfartøy og kampfly (Les mer i infoboks under artikkelen).

Eksporten av våpen var 20 prosent lavere i 2016 enn året før. Det var nedgang for alle de større våpengruppene. Gruppen «bomber, granater, miner, raketter og lignende krigsmateriell» sank med om lag en tredjedel og endte på 742 millioner kroner. «Våpen og våpendeler» gikk tilbake rundt 20 prosent, mens det innen «patroner og deler» var en nedgang på 10 prosent. Eksportverdien for varer innen «stridsvogner og andre motordrevne pansrede stridsvogner og deler» økte derimot fra 26 til 75 millioner kroner.

Figur 1. Eksport av militærutstyr, ifølge tolldeklarasjoner, etter varegruppe. Andel av verdien

2012 2013 2014 2015 2016
Bomber, granater 32.80 47.82 53.74 44.66 38.75
Patroner og deler 14.23 16.14 19.08 21.80 24.42
Stridsvogner mm. 0.08 0.21 0.35 1.08 3.91
Våpen og våpendeler 52.61 35.34 26.29 32.31 32.65
Andre varer 0.28 0.49 0.53 0.15 0.28

NATO og USA største mottakerne

I 2016 gikk 75 prosent av norsk våpeneksport til NATO-land mot 68 prosent året før. Til sammenligning har andelen av utførselen som har gått til NATO-allierte, i snitt ligget på 69 prosent i femårsperioden 2012–2016.

På grunn av våpenavtaler og store våpenleveranser over lengre tidsperioder varierer eksporten til enkeltland mye fra ett år til et annet. USA var likevel i 2016, som i tidligere år, den største mottakeren av norske våpen, og om lag 40 prosent av den norske våpeneksporten gikk dit. Det ble utført våpen til USA for 773 millioner kroner, 10 prosent mindre enn i 2015. Noe over halvparten av eksportverdien var varer klassifisert i gruppen «bomber, granater, miner, raketter o.l.».

Blant europeiske land var det Nederland og Sveits som importerte for høyest beløp i 2016. Begge land mottok norske våpen for 121 millioner kroner, om lag som året før. Eksporten til Sverige og Tyskland økte til henholdsvis 104 og 84 millioner kroner, mens utførselen til Polen, som har vært svært høy i femårsperioden, falt mye. Den endte på 52 millioner mot 333 millioner i 2015.

Noe mer til Midtøsten

Med hensyn til land i Midtøsten-regionen økte våpeneksporten til De forente arabiske emirater til 79 millioner kroner i 2016 – 41 millioner mer enn året før. Eksporten til Kuwait falt fra drøyt 16 til 4 millioner kroner. Det var en ubetydelig våpenhandel med Oman (16 000 kr) og ingen utførsel verken til Qatar eller Saudi-Arabia. Mesteparten av varene som ble eksportert til regionen, var innen våpengruppene «patroner og deler» og «våpen og våpendeler».

Polen nest største eksportland i et femårsperspektiv

I perioden 2012–2016 ble det totalt eksportert militære våpen fra Norge for 10,7 milliarder kroner, en nedgang fra 13,6 milliarder for femårsperioden 2007–2011. Samlet sett for de fem siste årene gikk 31 prosent av våpeneksporten til USA, mens hele 11 prosent av våpenverdien – 1,2 milliarder kroner – var utførsel til Polen. Øvrige land som i perioden importerte norske våpen for mellom 0,5 og 1 milliard kroner, var Sveits og Sverige.

Andre kilder til tall for våpeneksport

Stortinget publiserer årlig en stortingsmelding om norsk våpeneksport. Tallene avviker noe fra SSBs statistikk fordi Utenriksdepartementet har en egen vareinndeling samt at det tas med eksport av tjenester og reparasjonshandel. I stortingsmeldingen oppgis det at det i 2015 ble eksportert forsvarsmateriell for 4,2 milliarder kroner.

Data fra FNs utenriksdatabase Comtrade viser at Norge i 2015 var verdens tiende største våpeneksportør. Disse dataene er imidlertid lite sammenlignbare fordi landene har svært ulike regler med hensyn til registrering av våpenhandel.

SIPRI, Stockholms internasjonale forskningsinstitutt, beregner og rangerer internasjonal våpenhandel på et bredere grunnlag. Oppsummering av siste utgave av SIPRIs årbok.

Tabell 1

Til tabellen

Tabell 2

Til tabellen

SSBs tall for eksport av militærutstyr

Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter tolldeklarasjoner for å utarbeide statistikk om eksport av varer. Eksport av militærutstyr omfatter følgende varer: Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøyer, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøyer (Varegruppe 87.10)

Våpen og ammunisjon; deler og tilbehør dertil, alle varenumre i kapittel 93

Sammen utgjør disse varenumrene gruppen for våpen og ammunisjon (891) i FNs inndeling av varer etter bearbeidingsgrad, SITC. Rev. 3 og 4. Dette innebærer at krigsfartøy og kampfly ikke er tatt med.

Statistikken inkluderer ordinært salg fra norske eksportører til utlandet. Utstyr som blir levert mellom norsk og utenlandsk forsvar som følge av militæravtaler, blir ikke deklarert, og faller dermed utenfor den offisielle statistikken. Dette gjelder også utstyr til bruk av norske forsvarsstyrker i utlandet.

Det foreligger ingen konfidensialitet i tallene på våpeneksport.

Tabell 2

Kontakt