Statistikkområde

Utdanning: Utdanningsnivå

Alt innhold for delområdet utdanningsnivå

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er ...

  Artikkel
 • Utdanningsløpet til unge innvandrere

  Rapporter 2021/03

  Siden starten på 1970-tallet og frem til i dag har befolkningssammensetningen i Norge endret seg gradvis. Landet har blitt mer flerkulturelt, innvandringen har økt og landbakgrunnen til innvandrerne spenner verden over.

  Publikasjon
 • Fakta om utdanning 2021

  Her finner du tekst, tabeller, figurer og kart som gir deg korte fakta om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Trenger flere med yrkesfag fra videregående skole

  Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Det viser SSBs siste rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke fram mot 2040.

  Artikkel
 • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040

  Rapporter 2020/41

  Rapporten viser framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram til 2040.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Stort kjønnsgap i høyere utdanning blant unge

  Andelen av befolkningen med høgskole- eller universitetsutdanning øker jevnt og trutt og lå i 2019 på 35 prosent. Kvinnene er i flertall, og blant unge i slutten av 20-årene er forskjellen på 21 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede

  Færre unge går ut i arbeid i årene etter endt skolegang, og en økende andel mottar i stedet helserelaterte ytelser. Denne utviklingen er særlig tydelig hos kvinner i majoritetsbefolkningen som ikke har fullført videregående skole.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2020

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995

  Rapporter 2019/39

  Det norske utdanningssystemet har blitt endret gjennom flere reformer i løpet av de siste tiårene. Men hvordan har utdanningsløp og utdanningsvalg til elever og studenter endret seg over tid?

  Publikasjon
 • Hvordan klassifiseres en persons høyeste utdanningsnivå?

  Utdanning grupperes etter Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). NUS er en sekssifret utdanningskode, hvor 1. siffer angir nivå for utdanningen. Nivåinndelingen er ment å gi et best mulig bilde av strukturen i det norske utdanningssystemet...

  Artikkel
 • Halvparten av engelsklærerne har ikke nok kompetanse

  Langt færre engelsklærere i grunnskolen oppfyller kompetansekravene enn sine kolleger som underviser i norsk og matematikk. Andelen med studiepoeng i faget er også lavere blant kvinner enn menn.

  Artikkel
 • Master- og doktorgrader: Kvinner tar snart igjen menn

  Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene. Fortsetter den trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2019

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Antall høyt utdannede øker mer enn tallet på jobber

  Vi blir flere med bachelor- og masterutdanning, men alle får ikke nødvendigvis en jobb som krever høy utdanning, viser SSBs framskrivinger av sysselsetting og arbeidsstyrke mot 2035.

  Artikkel