Halvparten av engelsklærerne har ikke nok kompetanse

Publisert:

Langt færre engelsklærere i grunnskolen oppfyller kompetansekravene enn sine kolleger som underviser i norsk og matematikk. Andelen med studiepoeng i faget er også lavere blant kvinner enn menn.

– 55 prosent av engelsklærere i grunnskolen har studiepoeng i faget. Til sammenligning har 85 og 82 prosent av henholdsvis norsk- og matematikklærere studiepoeng i disse fagene, sier Biljana Perlic i SSBs seksjon for utdanningsstatistikk.

Dette er blant funnene i rapporten Lærerkompetanse i grunnskolen 2018/2019, som er utarbeidet av SSB på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Etter opplæringsloven skal lærere på barneskolen ha minst 30 studiepoeng i faget for å kunne undervise i norsk, matematikk, engelsk, norsk tegnspråk og samisk innen 1. august 2025, mens tilsvarende krav på ungdomsskoletrinnet er 60 studiepoeng.

– Bare halvparten av engelsklærerne har nok studiepoeng i henhold til kravene i opplæringsloven. Blant mannlige lærere har 56 prosent tilstrekkelig kompetanse, mens andelen er 48 prosent for kvinnelige lærere, sier Perlic.

Figur 1. Studiepoeng blant lærere som underviser i engelsk, etter kjønn

Ingen studiepoeng 1-29 studiepoeng 30-59 studiepoeng 60 studiepoeng eller mer
Menn 37 3 16 45
Kvinner 47 3 17 33

Størst mangel på småskoletrinnet

Kun 32 prosent av engelsklærerne på småskoletrinnet, altså fra 1.–4. trinn, har tilstrekkelig kompetanse i faget. 64 prosent har ingen studiepoeng i engelsk i det hele tatt.

– Vi ser at andelen som mangler studiepoeng i faget synker når vi kommer opp på høyere klassetrinn. 44 prosent av dem som underviser på mellomtrinnet mangler studiepoeng, mens tilsvarende andel er 14 prosent på ungdomsskoletrinnet, sier Perlic.

På ungdomstrinnet er det langt flere som har høy kompetanse. 76 prosent av dem som underviser i engelsk her har 60 studiepoeng eller mer. Til sammenligning er tilsvarende andel 33 prosent på mellomtrinnet og 15 prosent på småskoletrinnet.

Figur 2. Studiepoeng blant lærere som underviser i engelsk, etter hovedtrinn

Ingen studiepoeng 1-29 studiepoeng 30-59 studiepoeng 60 studiepoeng eller mer
Småskoletrinn 64 4 17 15
Mellomtrinn 44 2 22 33
Ungdomstrinn 14 1 9 76
Kombinasjon 17 9 12 63

Rapporten finner dessuten en sammenheng mellom antall studiepoeng og antall undervisningstimer lærerne har per uke.

– Jo flere undervisningstimer i engelsk lærerne har per uke, desto lavere andel er det som mangler studiepoeng. Syv av ti lærere som underviser i engelsk i inntil én time per uke mangler studiepoeng i faget, sier Perlic.

Det samme gjelder kun for én av ti lærere som underviser i engelsk i mer enn fem timer i uka.

Kjønnsforskjeller forklarer noe

At færre engelsklærere på småskoletrinnet har tilstrekkelig fagkompetanse, kan henge sammen med kjønnsforskjeller, forklarer Perlic.

– Det er en høyere andel kvinnelig engelsklærere som mangler studiepoeng enn mannlige. Samtidig ser vi at halvparten av de kvinnelige lærerne underviser på småskoletrinnet. Blant de mannlige lærerne er det flere som underviser på mellom- og ungdomstrinnet.

19 prosent uten nok pedagogisk utdannelse

tilleggsrapporten Lærere uten pedagogisk utdanning i grunnskolen 2018/2019 har SSB også undersøkt utdanningsnivå og fagkompetanse blant undervisningspersonale som ikke har nok pedagogisk utdanning i henhold til kravene.

19 prosent av lærerne i hovedundersøkelsen har ikke godkjent pedagogisk utdanning. Ser vi på dem som ikke har fullført noe som helst pedagogisk utdanning, er andelen 8 prosent.

Undersøkelsen viser imidlertid at de samme lærerne har et høyt utdanningsnivå, og flertallet har nok fagkompetanse i faget de underviser i, i form av nok studiepoeng. Nesten ni av ti av lærerne uten tilstrekkelig pedagogisk utdanning har fullført utdanning på universitet eller høyskole. Over halvparten av disse har påbegynt, men ikke fullført en pedagogisk utdanning.

.

Faktaside

Kontakt