209481_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
209481
Flere straffet for narkotika
statistikk
2015-01-22T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false
Statistikken gir tall på straffereaksjoner og straffede personer i Norge i 2013. Flere ble straffet for narkotikakriminalitet, seksuallovbrudd, vold og tyveri.

Straffereaksjoner2013

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tallene for betinget påtaleunnlatelse i 2013-2015 ble endret 1. juni 2018. Endringene innebærer at noen av tallene i denne artikkelen ikke er helt i samsvar med de siste offisielle statistikkene i Statistikkbanken og artikkel som beskriver utviklingen frem til 2015.

Flere straffet for narkotika

309 400 straffereaksjoner ble registrert i 2013. Det er 3,9 prosent færre forseelsessaker, men hele 10,8 prosent flere straffereaksjoner for forbrytelser, enn i 2012. 29 600 personer ble straffet for forbrytelser, av disse hadde over 13 800 narkotikalovbrudd som hovedlovbrudd.

Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
2013
Straffereaksjoner i alt309 376
Straffereaksjoner i alt, unntatt forenklede forelegg80 553
Straffede personer i alt274 261

Av de nesten 309 400 registrerte straffereaksjonene i 2013 var drøyt 274 500 reaksjoner i saker med kun forseelser og over 34 800 reaksjoner i saker med forbrytelser. Dette er henholdsvis 11 000 færre reaksjoner i forseelsessaker, men 3 400 flere reaksjoner i forbrytelsessaker enn i 2012.

Sammenlignet med året før har det vært størst endring i antall straffereaksjoner i saker med trafikkriminalitet eller narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd, henholdsvis 4 prosent færre og hele 17 prosent flere. Samlet sett var det noe færre reaksjoner for vinningskriminalitet, men for de mer alvorlige forbrytelsene i denne lovbruddsgruppen var det 6 prosent flere enn i 2012. Antall registrerte straffereaksjoner med seksual- og voldsforbrytelser som hovedlovbrudd var også noe større i 2013 enn året før.

Færre forenklede forelegg for trafikk- eller tollforseelser

Det ble registrert totalt 228 800 forenklede forelegg i 2013. Politiet og tollvesenet er tildelt myndighet til å utstede forenklede forelegg for mindre alvorlige toll- eller trafikkforseelser. Denne type reaksjoner utgjorde 74 prosent av alle straffereaksjoner i 2013. Over ni av ti forenklede forelegg ble utstedt som følge av forseelser mot veitrafikkloven, i hovedsak for ulovlig hastighet. Sammenlignet med 2012 er det 9 900 færre forenklede forelegg for forseelser mot veitrafikkloven og 1 500 færre forenklede forelegg for forseelser mot tolloven. Dette bidro til at det totale antallet registrerte straffereaksjoner i 2013 var drøyt 7 600, eller 2,4 prosent, mindre enn året før.

Flere forbrytelsessaker, særlig narkotikasaker

I 2013 ble det registrert 34 800 straffereaksjoner i forbrytelsessaker. Dette var 3 400, eller 11 prosent, flere enn i 2012. Økningen i reaksjoner med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd tilsvarer da så mye som tre firedeler av denne stigningen – som illustrert i figur 4. At det er en stor oppgang i registrerte narkotikaforbrytelser i 2013, fremgår også av statistikkene over de anmeldte og ferdig etterforskede lovbruddene.

Narkotika hovedlovbrudd i halvparten av forbrytelsessakene

De i alt 17 300 straffereaksjonene med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd i 2013 er 2 550 flere enn i 2012. I antall er økningen omtrent like stor for de mindre alvorlige forbrytelsene mot legemiddelloven som for narkotikaforbrytelsene mot straffeloven.

Antallet straffereaksjoner med narkotikaforbrytelse som hovedlovbrudd utgjorde dermed nesten 50 prosent av alle reaksjoner på forbrytelser i 2013, den klart største andelen som noen gang er registrert. I 2013 var også antallet klart større enn alle tidligere år. Sett i lys av befolkningsøkningen er imidlertid omfanget av straffereaksjoner for narkotikalovbrudd på samme høye nivå som i 2001.

Flere fengselsdommer i domstolene

De 21 900 reaksjonene idømt av domstolene er 2 100 flere enn i 2012. Ubetinget fengsel har hatt klart størst økning. De nesten 11 700 dommene med ubetinget fengsel er 1 700, det vil si hele 17 prosent, flere enn i 2012. Antall dommer med betinget fengsel økte også noe, og de 6 100 tilfellene er 350, eller 6 prosent, flere enn året før.

I 2013 utgjorde ubetinget fengsel 53 prosent av alle straffereaksjoner som ble ilagt av domstolen. Som illustrert i figur 3 har reaksjonstypen ubetinget fengsel fra midten av 2000-tallet blitt en stadig større andel av domstolens idømte straffereaksjoner.

Flest reaksjoner fra påtalemyndigheten og flest dommer i tingrettene

Selv om antall straffereaksjoner idømt av domstolen økte, og antall ilagte reaksjoner av påtalemyndigheten gikk ned, er det fortsatt slik at de fleste straffesaker avsluttes uten en domstolsbehandling. I 2013 ble hele 92,9 prosent av alle straffereaksjoner ilagt av påtalemyndigheten. Også når vi utelater forenklet forelegg i toll- og trafikksaker, er det slik at flertallet av straffereaksjonene, nesten tre av fire, ilegges av påtalemyndigheten – som vist i figur 2.

Av alle straffereaksjoner idømt av domstolene ble 94 prosent avgjort i en tingrett. Over 20 600 straffesaker ble endelig avgjort i denne rettsinstansen. Dette er 2 050 flere enn året før. De resterende domstolsakene ble anket til høyere instans: 1 250 av sakene som ble registrert i 2013 ble avgjort i en lagmannsrett og 41 i Høyesterett.

Ubetinget fengsel og forvaring i lagmannsretten

Av straffesakene i 2013 som ble behandlet i tingretten, ble 52 prosent avgjort med en ubetinget fengselsstraff og 29 prosent med en betinget fengselsstraff. De tilsvarende andelene behandlet i en lagmannsrett var henholdsvis 75 prosent og 13 prosent. Av de i alt 140 forvaringsdommene den siste tiårsperioden er nesten seks av ti avsagt av lagmannsrettene. Av de i alt 165 dommene på tvunget psykisk helsevern i den samme perioden ble imidlertid nesten ni av ti avsagt i en tingrett.

Én av ti har mer enn én straffereaksjon

10,5 prosent av de straffede personene i 2013 ble ilagt mer enn én straffereaksjon. Menn og de yngre er overrepresenterte blant dem som fikk flere reaksjoner enn én. Av alle straffede menn opplevde 12 prosent å få to eller flere reaksjoner, mens andelen blant straffede kvinner var mindre enn 7 prosent.

Tre av fire straffede er menn

76 prosent av alle straffede med oppgitt kjønn er menn. Av alle bosatte menn i aldersgruppen 15 år og over ble 9,2 prosent registrert med én eller flere straffereaksjoner i løpet av 2013. Den tilsvarende andelen for kvinner var samme år 3,0 prosent. De fleste av de som straffes, har kun begått mindre alvorlige lovbrudd. Spesielt gjelder det kvinnene. Nesten 1,1 prosent av bosatte menn, og kun 0,2 prosent av bosatte kvinner, ble i 2013 registrert som straffet for forbrytelser. Andelen kvinner som straffes var, som tidligere, størst blant de straffede med trafikkriminalitet (26 prosent), vinningslovbrudd (25 prosent), og narkotikakriminalitet (15 prosent) som hovedlovbrudd.

Flest unge straffes for forbrytelser

Unge er klart overrepresentert blant dem som straffes for forbrytelser, og det gjelder både blant kvinner og menn, som det fremgår av figur 5. Andelen er klart størst blant menn på alderstrinnene 18-23 år, der over 3 prosent ble straffet. Av alle menn som ble straffet i forbrytelsessaker, var 51 prosent mellom 17 og 29 år.

Flere, og nå flest, straffede for forbrytelser i Oslo

Antallet straffede for forbrytelser bosatt i Oslo og Sør-Trøndelag økte begge med 26 prosent fra 2012 til 2013. Oslo ble dermed det fylket som hadde størst andel straffede for forbrytelser, med drøyt 8,3 per 1 000 innbyggere. Den tilsvarende andelen i Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane, fylkene med minst andel straffede for forbrytelser, var henholdsvis 4,3 og nær 4,4 per 1 000 innbyggere i 2013.

De aller fleste straffede bor i Norge

Av alle straffede i 2013 med oppgitt bosted er 95,5 prosent registrert med bosted i Norge. Dermed er nesten 6,2 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15 år og eldre registrert som straffet for ett eller flere lovbrudd i 2013. Den tilsvarende andelen for forbrytelser var 0,6 prosent.

Om lag åtte av ti har norsk statsborgerskap

I 2013 hadde over 76 prosent av de som ble straffet for forbrytelser, norsk statsborgerskap. For dem som ble straffet for forseelser, var andelen drøyt 83 prosent. Andelen straffede med norsk statsborgerskap varierer betydelig med de ulike lovbruddsgruppene. Klart minst er andelen for vinningslovbrudd, der drøyt 54 prosent av de straffede hadde norsk statsborgerskap. Andelen norske statsborgere blant de straffede med narkotika- eller trafikklovbrudd som hovedlovbrudd var henholdsvis 80 og nesten 87 prosent.

Flere årganger med flere fordelinger tilgjengelige i StatistikkbankenÅpne og lesLukk

Nå kan også tall for straffereaksjoner i perioden 2002-2010 og straffede i tidsrommet 2005-2010 tas ut fra Statistikkbanken. Dermed er også statistikk for disse årgangene utvidet med flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn, rettsinstans og hvorvidt reaksjoner er gitt til personer som tidligere er registrert i reaksjonsregisteret. Tilbakegående tall for straffereaksjoner og straffede fordelt på statsborgerskap er ikke lagt ut, men tidligere publiserte tall for straffereaksjoner i forbrytelsessaker er tilgjengelige i Arkiv for Straffereaksjoner. På statistikkens side er det nå også lagt ut 20 faste tabeller med utvalgte tall for siste årgang.

Noen justeringer og enkelte rettelser i ny statistikk i StatistikkbankenÅpne og lesLukk

Sammenliknet med tidligere publisert statistikk er det gjort noen justeringer av begreper og definisjonen til enkelte kategorier, f.eks. type reaksjon og betinget fengsel. For noen tidligere årganger er det også foretatt en kvalitetsforbedring av informasjonen i enkelte saker i datagrunnlagene. Dette medførte blant annet en rettelse av tallene for forbrytelser og forseelser i 2002 og en omfordeling av antallet reaksjoner i type rettsinstans i årene 2002-2007. For årene 2002 og fremover er det nå innholdet i Statistikkbanken som til enhver tid er den gjeldende offisielle statistikken over straffereaksjoner. Les mer om definisjoner og tidligere endringer i Om statistikken.