169355_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudda/aar
169355
Færre tyveri, men flere narkotikalovbrudd
statistikk
2014-05-21T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Svalbard
no
lovbrudda, Anmeldte lovbrudd og ofre, lovbrudd, kriminalitet, straffesaker, lovbruddsgrupper, vinningskriminalitet, narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, lovbruddstyper, tyveri, drap, voldtektKriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Sosiale forhold og kriminalitet, Svalbard
false
Anmeldt kriminalitet i Norge – omfang og utvikling (f.eks. tyveri, narkotika, vold, og voldtekt). I 2013 ble det anmeldt færre tyverier, men flere narkotikalovbrudd.

Anmeldte lovbrudd og ofre2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tyveri, men flere narkotikalovbrudd

Det ble anmeldt 388 500 lovbrudd i 2013, som er 1,3 prosent færre enn året før. Det er en betydelig nedgang i tyveri, og antallet er mindre enn i de 20 tidligere årene med tilsvarende statistikk. Antallet anmeldte narkotikaforbrytelser er derimot større i 2013 enn alle tidligere år.

Lovbrudd anmeldt, etter utvalgte år. Absolutte tall, per 1 000 innbyggere og endring i prosent
2013Endring i prosent
2012 - 20132008 - 20132003 - 20131998 - 2013
Lovbrudd anmeldt388 506-1,30,6-7,7-6,5
Lovbrudd anmeldt per 1 000 innbyggere76,9-2,7-5,6-16,8-18,2

I 2013 ble det samlet sett anmeldt 170 900 tyveri og andre typer vinningslovbrudd, som er 9 000 færre enn året før. Den store økningen fra 2011 til 2012 for anmeldt vinningskriminalitet ble dermed mer enn reversert, og omfanget er nå mindre enn i alle foregående år med anmeldelsesstatistikk. Sammenliknet med året før var det også registrert 1 500 færre trafikkforseelser, først og fremst fordi det var en reduksjon i antallet anmeldelser for kjøring uten gyldig førerkort. På den annen side var det 3 500 flere anmeldte narkotikalovbrudd og 2 200 flere brudd på lovbestemmelser som er klassifisert i lovbruddsgruppen «annen kriminalitet».

Vinningskriminalitet utgjorde dermed 44 prosent av de i alt 388 500 lovbruddene som ble anmeldt i 2013. Dette er en betydelig mindre andel enn for eksempel ti år tidligere, da denne lovbruddsgruppen utgjorde mer enn halvparten av alle registrerte lovbrudd. I 2013 utgjorde trafikkforseelsene 15,2 prosent, narkotikalovbruddene 12,7 prosent og de ulike typene av lovbrudd i gruppen annen kriminalitet 12,4 prosent.

Anmeldt kriminalitet i Norge gikk ytterligere ned

Statistikkene fra de siste ti årene viser at det totale antallet lovbrudd varierer noe fra år til år, men trenden er at det blir færre anmeldelser. Bildet av nedgangen i den registrerte kriminaliteten i Norge blir enda tydeligere hvis vi legger til tre relevante endringer som har skjedd i løpet av de siste årene:

For det første har det skjedd en betydelig økning i befolkningsmengden, og måler vi det totale antallet anmeldte lovbrudd per 1 000 innbyggere i 2013, er omfanget 2,6 prosent lavere enn i 2012 og for eksempel 10,1 prosent lavere enn i 2005 – slik figur 1 viser.

For det andre er lovbrudd begått i utlandet blitt en stadig større andel av alle anmeldelsene. I 2013 ble det anmeldt 14 200 lovbrudd som hadde skjedd i utlandet. Dette er noe flere enn i 2012 og mer enn dobbelt så mange som i 2005. I alt 374 300 av de anmeldte lovbruddene i 2013 var registrert med et gjerningssted i Norge, det vil si 1,6 prosent færre enn året før og 3,4 prosent færre enn i 2005.

For det tredje har endringer i politiets registreringspraksis medført at en større andel av de faktiske anmeldelsene nå kommer med i anmeldelsesstatistikken (se klikkbar vedleggsboks nederst i artikkelen).

Færre grove tyveri i Oslo

Til sammen ble det anmeldt 45 000 grove tyveri i 2013. Dette er nesten 12 prosent færre enn i 2012, og den store nedgangen i anmeldelser av grove tyveri fra personer på offentlige steder i Oslo bidro til drøyt halvparten av reduksjonen.

Det har i flere år vært stor årlig økning i anmeldelser av grove tyveri fra person på offentlig sted, og da spesielt i Oslo. For eksempel hadde økningen i Oslo svært stor betydning for landstallene i 2012 . De nesten 14 700 grove tyveriene fra person på offentlig sted i hovedstaden som ble anmeldt i 2013, var imidlertid hele 19 prosent færre enn i 2012 , og den store økningen året før ble dermed mer enn reversert.

For resten av landet var det derimot anmeldt 6 prosent flere tilfeller av grovt tyveri fra person på offentlige sted i 2013 enn i 2012. I tillegg hadde 3 500 tilfeller av denne typen anmeldte tyveri et gjerningssted i utlandet, som er hele 22 prosent flere enn året før. Den store nedgangen i Oslo bidro likevel til at det samlet sett var en markant nedgang i denne typen vinningslovbrudd, og de i alt 22 500 tilfellene av slike tyveri i 2013 er 10 prosent færre enn året før.

Nedgang også for flere andre typer tyveri

Sett i forhold til året før var det i 2013 en nedgang i antallet anmeldelser av de fleste typer av tyveri, og da særlig for de forskjellige typene av grovt tyveri.

Det var for eksempel 1 300 færre brukstyveri av motorkjøretøy og 2 300 færre simple og grove tyveri fra biler og andre befordringsmidler. Disse tyveriene rettet mot biler og andre motorkjøretøy er samlet sett mer enn halvert i løpet av de siste syv årene. Som figur 3 viser, begynte denne nedadgående trenden tidlig på 2000-tallet. De 6 100 simple tyveriene fra kafé og restaurant som ble anmeldt i 2013, er 6 prosent færre enn året før. I tillegg var de 18 200 anmeldte tilfellene av naskeri og simpelt tyveri fra butikk drøyt 4 prosent færre enn i 2012.

Boliger og hytter mindre utsatt for tyveri

I 2013 ble det samlet sett anmeldt 16 800 tyveri fra bolig og fritidsbolig . Dette er 3 prosent færre enn i 2012 og et lavere nivå enn i alle de foregående årene vi har anmeldelsesstatistikk. Det er de grovere typene av disse tyveriene som hadde en nedgang siste år, med nesten 9 prosent. At det var 1 440 anmeldte tilfeller av grovt tyveri fra hytte i 2013, som er 22 prosent færre enn året før, bidro til denne nedgangen.

Det ble imidlertid anmeldt nesten 2 600 grove tyveri fra villa i 2013, det vil si drøyt 8 prosent flere enn i 2012. I tillegg var det samlet sett nesten 7 900 simple tyveri fra bolig og fritidsbolig, det vil si drøyt 4 prosent flere enn året før. Som vist i figur 2 medførte disse to økningene at det totale antallet tyveri fra bolig og fritidsbolig ikke hadde en enda større nedgang.

Flere sykkeltyveri anmeldt på nett

De 16 500 sykkeltyveriene som ble anmeldt i 2013, er drøyt 7 prosent flere enn i 2012, og vi må tilbake til 2003 for å finne et større antall. Nesten to tredeler av disse tyveriene ble anmeldt via Internett, og denne muligheten kan ha bidratt til at antallet anmeldte sykkeltyveri har holdt seg på et relativt høyt nivå i de siste årene (se den klikkbare vedleggsboksen nederst i artikkelen).

Mest vinningskriminalitet i befolkningsrike og sentrale kommuner

Med 48 000 tyveri og andre vinningslovbrudd var Oslo det gjerningsfylket som i 2013 hadde klart flest anmeldte tilfeller av denne typen kriminalitet. Også når vi justerer for befolkningsmengden, er Oslo det fylket som har klart mest anmeldt vinningskriminalitet, med 76,9 per 1 000 innbyggere. Deretter følger Hordaland og Vest-Agder med et omfang som er under halvparten av det Oslo hadde i 2013, det vil si henholdsvis 31,9 og 31,5 per 1 000 innbyggere. Sogn og Fjordane hadde færrest i antall og det klart laveste nivået, med 9,3 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere.

Generelt er det slik at omfanget av anmeldt vinningskriminalitet øker med antallet som er registrert bosatt i en kommune , slik det også går frem av figur 4. Mens det ble anmeldt 11,8 vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i kommuner med innbyggertall under 2 000, var det tilsvarende tallet 50,3 for kommuner med 50 000 innbyggere eller flere. Når vi fordeler etter gjerningskommunenes sentralitet , er det relativt tydelig at omfanget av registrerte vinningslovbrudd også øker med hvor sentral kommunen er. Det var for eksempel 12,2 anmeldte vinningslovbrudd per 1 000 innbyggere i de minst sentrale kommunene, mens den tilsvarende verdien for de mest sentrale kommunene var 38,0.

7,6 prosent flere anmeldte narkotikalovbrudd

Det ble anmeldt 49 400 narkotikalovbrudd i 2013. Det tilsvarer 9,8 anmeldte narkotikalovbrudd per 1 000 innbyggere, og vi må tilbake til 2002 for å finne et større omfang.

Sammenliknet med året før var det i 2013 registrert flere brudd på både straffelovens og legemiddellovens bestemmelser om ulovlig befatning med narkotika. Samlet sett er de nesten 24 100 narkotikaforbrytelsene mot straffeloven drøyt 7 prosent flere enn i 2012. Blant anmeldelsene i 2013 inngår imidlertid 1 170 tilfeller av grov narkotikaforbrytelse, som er 9 prosent færre enn året før.

I tillegg ble det anmeldt 25 300 brudd på legemiddellovens bestemmelser, som i hovedsak retter seg mot bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Dette er nesten 8 prosent flere enn i 2012, og i løpet av de siste årene har det vært spesielt stor økning i anmeldelsene for bruk av narkotika. De 15 300 anmeldte tilfellene av narkotikabruk i 2013 er over 9 prosent flere enn i 2012. Som figur 5 viser, er dette et større antall enn i alle tidligere år.

Den anmeldte narkotikakriminaliteten økte mest i Akershus og de sørligste fylkene

Oslo var det gjerningsfylket med mest anmeldt narkotikakriminalitet i 12012, både i antall og sett i forhold til innbyggertallet. Hovedstaden hadde imidlertid like mange anmeldte tilfeller av narkotikalovbrudd i 2013 som i 2012, mens det samtidig var relativt stor økning i de fleste andre fylkene. I antall var det størst økning i Akershus, men prosentvis var økningen størst i Aust-Agder (40 prosent), Telemark (24 prosent) og Vest-Agder (22 prosent).

Nesten 27 000 voldslovbrudd anmeldt i 2013

Det ble anmeldt 7 300 trusler og 19 000 tilfeller av fysisk vold i løpet av 2013, og for begge disse typene av voldskriminalitet er antallet noe mindre enn i 2012. Som den største typen av fysisk vold ble det i 2013 registrert nesten 11 800 legemsfornærmelser. I tillegg ble det registrert 2 550 tilfeller av den mer alvorlige voldstypen legemsbeskadigelse. For begge disse typene vold var antall anmeldelser noe mindre enn året før. Samlet sett ble det i 2013 anmeldt over 2 800 tilfeller av mishandling i familieforhold. Som det fremgår av figur 6 er dette noe flere enn året før. De aller fleste av disse ble registrert som fysisk mishandling, og 51 tilfeller var registrert som grov mishandling. I 2013 ble det også registrert hele 46 drap, som er flere enn i de fleste tidligere årene.

Stabilt voldsnivå – og fortsatt høyest i Finnmark og Oslo

I 2013 ble det anmeldt 5,3 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere. Når vi slik tar hensyn til befolkningsutviklingen, har omfanget av den anmeldte voldskriminaliteten i Norge vært på et stabilt nivå siden årtusenskiftet. Som vist i figur 7, har Finnmark og Oslo mest anmeldt voldskriminalitet sett i forhold til innbyggertallet. Dette er som i alle tidligere år, og i 2013 ble det anmeldt henholdsvis 8,6 og 8,3 voldslovbrudd per 1 000 innbyggere i disse to fylkene. Når vi grupperer gjerningskommunene etter befolkningsmengde og sentralitet, er det generelt sett slik at omfanget av anmeldt voldskriminalitet øker med antallet bosatte i kommunen og graden av sentralitet.

Færre anmeldte tilfeller av seksuell omgang med barn

I alt 4 800 seksuallovbrudd ble anmeldt i 2013. Blant disse var det 758 tilfeller av seksuell omgang med barn, som er 116 færre enn året før. Det ble også anmeldt 1 137 voldtekter og 100 voldtektsforsøk i 2013, som samlet sett er om lag det samme antallet som året før. I tillegg ble det anmeldt over 500 tilfeller av ulovlig pornografi i 2013, som er drøyt 200 flere enn året før. Omfangsrike enkeltsaker kan medføre at antallet anmeldelser av denne typen lovbrudd varierer fra år til år, og registreringen av noen slike saker bidro til at det samlede antallet seksuallovbrudd var noe større i 2013 enn året før.

1Årstallet ble rettet 10. april 2015.

Etterregistreringer av anmeldte lovbrudd, tidsbrudd mellom 2011 og 2012Åpne og lesLukk

På grunn av en type etterregistreringer vil noen faktisk anmeldte lovbrudd ikke komme med i utvalget til statistikken over anmeldte lovbrudd (eller ofre for anmeldte lovbrudd). I hvert av årene 2012 og 2013 er det om lag 1 200 lovbrudd, hvorav 1 000 forbrytelser, som ut fra dette ikke kommer med i statistikkene. Omfanget var imidlertid langt større i 2011 og tidligere år: Ut fra gjennomsnittet i perioden 2008-2011 var det årlig om lag 7 000 lovbrudd, hvorav 4 800 forbrytelser, som av denne grunn ikke kom med i statistikkene. Se mer om dette i Om statistikken, kapittel om «Feilkilder».

Økende antall anmeldelser av tyveri og skadeverk via InternettÅpne og lesLukk

I 2010 ble 27 800 lovbrudd, hvorav 25 700 vinningslovbrudd og 2 000 skadeverk, anmeldt via Internett. Etter dette første hele året er denne muligheten benyttet i stadig økende grad , og i 2013 ble 44 300 lovbrudd anmeldt via nett. Av disse er det 12 800 grove tyveri fra person på offentlig sted, 10 600 sykkeltyveri og 17 800 andre simple tyveri. Muligheten til å anmelde via nett har først og fremst endret måten disse typene tyveri anmeldes på, men kan også ha medført at flere slike ofre anmelder. Tyveriofres anmeldelsestilbøyelighet ser imidlertid ikke ut til å være betydelig høyere i 2012 enn i årene før 2009 .