Sjeldnere dom og fengsel til ungdom

Publisert:

I 2017 ble det registrert færre straffede personer i alle aldersgrupper enn året før, unntatt for 15–17-åringer. Nedgangen i straffereaksjoner siden 2007 har likevel vært størst for ungdom, særlig når det gjelder fengselsdommer.

249 000 personer ble registrert som straffet med én eller flere straffereaksjoner i 2017, viser de nyeste tallene fra statistikken Straffereaksjoner.

Det er en samlet nedgang i straffede personer på 3,9 prosent fra året før. Nedgangen gjelder for både straffede menn og kvinner, norske og utenlandske statsborgere, og for alle aldersgrupper unntatt 15–17-åringer.

Over tid er imidlertid den tydeligste endringen en markant nedgang i antall straffede ungdommer, og et skifte i hva slags type reaksjoner som blir gitt til de yngste straffbare.

Fortsatt færre straffedommer til ungdom

Hva slags straffereaksjoner som blir gitt til ungdom under myndighetsalder har endret seg markant siden starten av 2000-tallet. Et moment i denne endringen er at reaksjoner mot unge ilagt av domstolen har gått mer ned enn reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten.

Selv om antall straffede 15-17-åringer totalt sett økte noe fra 2016 til 2017, gikk antall domstolsavgjørelser ned også dette året for denne yngste gruppen straffede. Det siste tiåret er antallet straffedommer mot personer under 18 minsket kraftig, fra over 1 200 til under 400 dommer årlig, slik det framgår av figur 1.

Figur 1. Straffereaksjoner ilagt av domstol, 15-17-åringer

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Særreaksjon eller annen type reaksjon (inkl. ungdomsstraff f.o.m. 2014) 16 27 9 14 16 20 15 7 4 5 5 5 9 46 64 52
Ubetinget fengsel 212 207 133 110 138 109 128 115 123 80 72 62 43 23 25 22
Betinget fengsel 804 822 573 850 627 589 530 436 442 335 278 282 211 239 190 174
Samfunnsstraff/samfunnstjeneste 106 281 361 399 418 455 474 378 370 308 277 227 180 123 90 91
Bot ved dom alene 126 82 71 103 90 93 102 63 73 50 19 26 15 13 21 22

Andel domstolsaker mot ungdom som ender med ubetinget fengsel har hatt en spesielt stor nedgang de siste 15 årene, fra 212 ubetingede fengselsdommer i 2002 til 22 i 2017. Dette mens antallet ubetingede fengselsdommer i alt har holdt seg relativt stabilt i samme tidsperiode. Både samfunnsstraff og ungdomsstraff ble samtidig innført som nye reaksjonstyper, i henholdsvis 2002 og 2014, sistnevnte spesielt for lovbrytere på 15–17 år.

Stadig økning i betingede påtaleunnlatelser

Også for reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten har det vært en tydelig endring over lengre tid når det gjelder de yngste straffede, med stadig færre forelegg og flere påtaleunnlatelser. Påtalemyndigheten ila samlet sett 2 800 forelegg og betingede påtaleunnlatelser mot 15-17-åringer i 2017, mot 5 000 ti år tidligere. Men nedgangen skyldes alene 74 prosent færre forelegg for denne aldersgruppen.

Totalt 3 675 betingede påtaleunnlatelser ble ilagt i 2017, og det har vært mer enn en dobling av disse reaksjonene for alle aldersgrupper sammenlignet med ti år tidligere. Aldersgruppen under 18 år skiller seg imidlertid ut med en spesielt høy andel betingede påtaleunnlatelser i forhold til andre typer reaksjoner. Når forenklede forelegg holdes utenfor, var 12 prosent av de registrerte straffereaksjonene mot 15-17-åringer en betinget påtaleunnlatelse i 2007, mens andelen var økt til 54 prosent i 2017, som vist i figur 2.

Figur 2. Andel betinget påtaleunnlatelse av alle reaksjoner unntatt forenklet forelegg, etter aldersgruppe

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15-17 år 11.78267 13.83774 18.82760 24.17791 28.19496 28.89141 39.52730 42.21574 48.65549 47.57119 53.94947
18-20 år 0.93473 1.38819 1.75748 2.46246 2.70859 3.07879 3.90211 4.49140 4.35544 4.18465 5.38523
21-24 år 0.61158 0.80672 0.90648 1.42222 1.48353 1.44664 1.49047 2.14816 2.00054 1.91197 2.43463
25-29 år 0.55793 1.00097 1.12199 1.35467 1.45935 1.35523 1.56092 1.84066 1.84875 1.66779 2.03603
30-39 år 0.81626 1.07958 1.16615 1.74090 1.65633 1.52149 1.99884 1.76036 2.29287 2.35709 2.62054
40 år og over 1.13696 1.62506 1.84110 2.23525 2.50551 1.92732 2.58861 2.90549 2.78752 2.92958 3.35337

Alder har mye å si, men mindre enn tidligere

Nedgangen i dommer mot 15-17-åringer må også ses i sammenheng med færre unge siktede og straffede generelt. Historisk har yngre personer vært overrepresentert i forhold til eldre, men disse forskjellene har jevnet seg ut over lengre tid. Når straffede med trafikkovertredelser som hovedlovbrudd holdes utenom, er det fremdeles en overvekt av straffede personer under 40 år, men andelen har sunket fra 69 prosent i 2007 til 59 prosent i 2017. 

Som vi ser i figur 3, har det skjedd en betydelig nedgang for de yngste aldersgruppene i antall straffede det siste tiåret, mens det har vært mindre endringer for de eldre aldersgruppene når trafikkovertredelser holdes utenom. I 2007 lå 15–17-åringene på nivå med 25–39-åringene, med rundt 21 straffede per 1 000 innbyggere samlet sett. Ti år senere var antallet nesten halvert til drøyt 12 straffede per 1 000 innbyggere, godt under nivået til 25–39-åringene som nå lå på 18 straffede per 1 000 innbyggere, og også under nivået til befolkningen som helhet.

Figur 3. Straffede personer, unntatt trafikkovertredelser som hovedlovbrudd, etter alder. Per 1000 innbyggere

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Alle aldre, 15 år og over 15.48 14.72 14.07 15.4 15.25 14.92 15.18 14.31 14.10 13.66 13.06
15-17 år 21.44 18.7 16.89 16.62 15.33 12.52 13.27 12.31 11.41 10.84 12.28
18-24 år 39.5 35.27 32.73 34.55 32.66 31.36 32.68 30.33 28.57 26.15 24.28
25-39 21.19 19.91 19.18 21 21.140 21.12 22.28 20.77 21.15 19.91 18.49
40 år og over 8.13 8.37 8.19 9.32 9.46 9.4 9.05 8.76 8.69 8.99 8.83

Unge i aldersgruppene 18-20 og 21–24 år har også hatt en markant nedgang, som fortsetter i 2017. Men disse gruppene er fremdeles klart overrepresentert med, samlet sett, rundt 24 straffede per 1000 innbyggere (uten trafikkovertredelse som hovedlovbrudd).

Motsatt trend for seksuallovbrudd

Tendensen til nedgang over tid i straffede ungdommer og unge voksne gjelder for de fleste lovbruddsgruppene, men med et tydelig unntak for seksuallovbrudd.

Fra 2007 fram til og med 2015 lå andelen straffede 15–17-åringer med seksuallovbrudd som hovedlovbrudd likt som for befolkningen over 15 år i helhet, på rundt 0,2 straffede per 1 000 innbyggere. Etter 2015 har derimot andelen for 15-17-åringene økt til rundt 0,5 per 1 000 i både 2016 og 2017. Dette er på nivå med 18-20-åringene og høyere enn noen andre aldersgrupper. Økningen siden 2015 handler i hovedsak om befatning med bilder som viser overgrep av eller seksualiserer barn og ungdom under 18 år (straffelovens § 311).

Nytt register og ny straffelov i 2015 påvirker lovbruddsinndelingen

Det ble innført et nytt reaksjonsregister fra 1.10.2015 som statistikken henter data fra (med unntak av forenklede forelegg og et fåtall bøter og betingede påtaleunnlatelser som hentes fra andre registre). Nytt register gjør sammenlignbarheten med tidligere årganger noe usikker på grunn av ny registreringspraksis, særlig i 2015. Nytt register innebærer også at SSB nå bestemmer hovedlovbruddet for hver reaksjon, noe som tidligere ble gjort av politiet. Som resultat forekommer det endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper før og etter 2015 som skyldes endring i valg av hovedlovbrudd. Se Om statistikken i kapittel om Produksjon under avsnitt om Sammenlignbarhet over tid og sted for mer informasjon.

Nytt grunnlagsregister ble innført samtidig med at ny straffelov trådte i kraft i 2015. Straffeloven skiller nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen. SSBs nye lovbruddstandard ble implementert fra 2015-årgangen og tar høyde for ulike lovbruddskoder før og etter ny straffelov. Det er likevel ikke alt som er fullt ut sammenlignbart. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.