Færre unge straffet også i 2015

Publisert:

Endret:

Det var 3 prosent færre straffereaksjoner i 2015 enn året før, med særlig stor nedgang i forenklede forelegg. Nedgangen fortsetter for de yngste aldersgruppene, men fremdeles er de straffede under 25 år overrepresentert i mange lovbruddstyper.

I alt 291 900 straffereaksjoner ble registrert i 2015.1 Av disse er 73,3 prosent forenklede forelegg, 18,5 prosent forelegg, og de resterende 8,2 prosentene er andre typer reaksjoner ilagt av politi- og påtalemyndigheten og domstolene.

Statistikken er inndelt etter ny lovbruddstandard, og antallet straffereaksjoner fra domstol er i denne årgangen påvirket av overgangen til nytt reaksjonsregister.

Færre ilagte forenklede forelegg i trafikken

Av de 214 000 forenklede foreleggene i 2015 var drøyt 92 prosent for veitrafikkovertredelse, i all hovedsak for ulovlig hastighet, og nesten 8 prosent var for brudd på tolloven.

Det var nesten 10 900 færre forenklede forelegg enn året før, og etter flere år med nedgang er antallet i 2015 det laveste siden 2003. Omfang av ilagte forenklede forelegg bidrar også sterkt til endringene i det totale antallet registrerte straffereaksjoner, som i 2015 var 3 prosent færre enn i 2014.

Figur 1. Straffereaksjoner, etter type reaksjon¹. 1960-2015

Forelegg Forenklet forelegg Forelegg og forenklet forelegg Andre type reaksjoner
1960 48620 9674
1961 49106 10209
1962 54399 10454
1963 59297 10758
1964 53930 11846
1965 57539 11849
1966 61804 12141
1967 69057 12651
1968 67772 13347
1969 74832 15873
1970 73507 16545
1971 76381 18083
1972 83662 17571
1973 79347 18731
1974 64191 18706
1975 81448 17816
1976 89749 18583
1977 99527 18513
1978 101923 23504
1979 108489 23176
1980 114132 21412
1981 105071 21527
1982 116055 21798
1983 122572 22601
1984 121696 24626
1985 115502 23313
1986 134846 22335
1987 142119 18888
1988 156127 20240
1989 157020 21442
1990 164090 21609
1991 178440 19891
1992 190078 20602
1993 198066 20456
1994 184875 20209
1995 182161 19570
1996 179191 19943
1997 36084 159602 19479
1998 40656 158105 19377
1999 41284 153338 20448
2000 45485 142420 18462
2001 56639 158637 23964
2002 46942 139587 19459
2003 52587 181960 22499
2004 55376 225704 20961
2005 56457 233190 26542
2006 58603 263659 24620
2007 62917 269398 24834
2008 58053 256350 23953
2009 55393 234032 22856
2010 56257 253755 26021
2011 55525 237586 23790
2012 54606 240239 22177
2013 55385 228823 25128
2014 52868 224884 22959
2015 53922 213989 23939
¹ Den kriminelle lavalder ble hevet fra 14 til 15 år fra 1990.

Flest straffereaksjoner avgjort av påtalemyndigheten

Det ble registrert 77 900 andre typer reaksjoner enn forenklet forelegg i 2015. Disse fordeler seg på forelegg, betinget påtaleunnlatelse, dom på bot, samfunnsstraff, betinget fengsel, ubetinget fengsel og andre mer sjeldent brukte reaksjonstyper.

Statistikken over straffereaksjoner i perioden 2002-2015 er nå klassifisert etter den nye standarden for lovbrudd, som er nærmere presentert i tekstboksen under. Etter denne inndelingen er trafikkovertredelse og rusmiddellovbrudd de største hovedlovbruddsgruppene, med henholdsvis 30 prosent og 28 prosent i 2015, når forenklede forelegg utelates. Videre utgjør ordens- og integritetskrenkelse 14 prosent og eiendomstyveri 10 prosent.

Ny klassifisering av lovbrudd etter 1.10.2015 og nye statistikker 2002-2015

SSB publiserer nå tall etter ny Standard for lovbruddstyper. Lovbruddstyper 2015 er utarbeidet som følge av at straffeloven av 2005, og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd, ble innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe. Den tidligere standarden for Lovbruddskategori - som delte inn alle lovbrudd i forbrytelse og forseelse - kan ikke videreføres etter 2014-årgangen. For statistikken over straffereaksjoner er ny inndeling av lovbrudd nå gjort tilgjengelig i Statistikkbanken med tilbakegående tall, som et tillegg til de tidligere publiserte tallene som er klassifisert etter standardene og de straffelovene som var gjeldene frem til og med 2014. De nye Lovbruddsgruppe 2015 og Type lovbrudd 2015 er lagt til i eksisterende tabeller over straffereaksjoner tilbake til og med årgang 2002, og for de fleste tabellene over straffede personer tilbake til og med 2005 - som er det første året med denne type statistikk. Detaljert oversikt over tidligere og nye standarder for klassifisering av lovbrudd, med detaljerte oversikter over politiets koder for lovbrudd, er nå tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister. Se også i definisjoner av lovbrudd i Om statistikken.

At lovgivningen, registreringen og klassifiseringen av kriminaliteten i Norge ble endret fra og med 2015, medfører delvise brudd i tidsseriene som fordeler på lovbruddstyper. Dette skjer ulikt for de ulike kriminalstatistikkene og ulike lovbruddstypene, og medfører noen ekstra utfordringer for brukerne og deres tolkninger av denne type statistikk. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

Påtalemyndigheten ila over 57 400 straffereaksjoner i alt, hvorav drøyt 53 900 var forelegg og 3 500 var betingede påtaleunnlatelser. I perioden 2006-2015 har det vært en betydelig økning i bruken av betinget påtaleunnlatelse, og i 2015 var det omtrent 5 prosent flere slike reaksjoner enn i 2014.

Figur 2

Figur 2. Straffereaksjoner unntatt forenklede forelegg, etter type reaksjon og rettsinstans. 2015

Fengselsstraff i åtte av ti registrerte dommer

I 2015 ble det registrert nesten 20 500 straffereaksjoner avgjort av domstol, som er 4 prosent flere enn året før. Domstolene hadde nær 10 900 dommer med ubetinget fengsel og drøyt 5 700 med betinget fengsel, som er noen flere registrert enn året før. Denne økningen har sammenheng med overgangen til nytt reaksjonsregister, snarere enn en økning i antall avsagte dommer. SSBs beregninger tilsier at det uten innføringen av nytt register ville vært en betydelig nedgang i antall fengselsdommer, slik det er redegjort for i tekstboksen under.

Flere registrert i det nye Reaksjonsregisteret i 2015

På grunn av innføring av nytt strafferegister fra og med 1.10.2015 ble det registrert inn betydelig flere straffereaksjoner og straffede i de siste månedene av 2015 enn i tidligere år. Effekten av denne overgangen tilsier at det i løpet av 4. kvartal 2015 ble registrert inn om lag 2 800 flere straffereaksjoner i det nye Reaksjonsregisteret, ut fra SSB sine beregninger basert på registreringspraksisen i perioden 2010-2015. Dette utgjør om lag 1 prosent av alle straffereaksjoner registrert i 2015, og for statistikken over antallet straffereaksjoner i alt har denne effekten en relativt liten betydning.

Denne effekten er imidlertid av langt større betydning for mange av de mer spesifiserte delene av statistikken. Ut fra den samme beregningsmetoden inneholder årgang 2015 for eksempel 1 790 flere dommer med ubetinget fengsel, 1 080 flere dommer med betinget fengsel og 270 flere dommer med samfunnsstraff. Uten denne registereffekten ville med andre ord antallet dommer med ubetinget fengsel ha vært 16 prosent færre i 2015. Tilsvarende ville det ha vært 19 prosent færre dommer med betinget fengsel og 13 prosent færre dommer med samfunnsstraff. For antallet bot ved dom, forelegg og forenklede forelegg er effekten imidlertid av langt mindre eller ingen betydning.

I statistikkene som fordeler straffereaksjonene på hovedlovbruddsgrupper er effekten også ulik. Uten den økte registeringen ville antallet straffereaksjoner i 2015 for Rusmiddellovbrudd forventningsvis ha vært 5 prosent lavere (1090 i antall) og for Eiendomstyveri ville det har vært 4,5 prosent lavere (370 i antall). Relativt til det totale omfanget, og tolkningene av utviklingen over tid, kan denne effekten også være av betydning for Vold og mishandling (3 prosent og 166 i antall) og Annet vinningslovbrudd (2 prosent og 460 i antall). Dette ser imidlertid ut til å ha mindre eller ingen betydning for Eiendomsskade (2 prosent og 16 i antall), Ordens- og integritetskrenkelser (1,5 prosent og 155 i antall) og Trafikkovertredelser (0,3 prosent og 570 i antall).

Denne registereffekten er i prosent og antall av tilnærmet samme betydning for statistikken over straffede personer fordelt på hovedlovbruddsgrupper. Når de straffede i tillegg fordeles etter alder er effekten fremdeles noenlunde den samme, men samlet sett er den noe større for aldersgruppen 18-39 år (om lag 1,5 prosent flere registrert) enn for de straffede i andre aldersgrupper (under 1 prosent flere registrert). Les mer om overgangen til, og innholdet i, det nye Reaksjonsregistertet i Om statistikken i kapittel om Produksjon under avsnitt om Sammenlignbarhet over tid og sted.

Domstolenes ileggelse av de forskjellige typene straffereaksjoner har vært relativt stabil de siste tre årene, etter at det i de foregående årene var en økende andel ubetinget fengsel – slik figur 3 viser. Særreaksjoner brukes overfor noen få lovbrytere, oftest i alvorlige straffesaker, og varierer i antall fra år til år. I 2015 ble det registrert 16 dommer på forvaring og 19 overføringer til tvungent psykisk helsevern, men ingen på tvungen omsorg.

Figur 3. Straffereaksjoner ilagt av domstolene, etter type reaksjon

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ubetinget fengsel 46.8 46.2 47.8 44.1 44.9 44.6 46.5 45.3 48.4 49.1 50.4 53.3 53.7 53.1
Betinget fengsel 37.8 37.1 32.6 36.3 32.5 31.8 30.3 31.3 30.1 29.2 28.9 27.7 27.1 28.0
Bot ved dom 11.1 8.9 8.6 9.0 10.5 11.7 9.9 10.7 8.8 9.4 8.6 7.7 7.9 8.5
Samfunnsstraff 3.9 7.4 10.7 10.2 11.8 11.6 13.0 12.5 12.4 12.0 11.8 11.1 11.0 9.9
Særreaksjon eller annen type reaksjon 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.5

Flest ubetingede fengselsstraffer for rusmiddellovbrudd

Det ble registrert mer enn 4 000 ubetingede fengselsdommer med rusmiddellovbrudd som hovedlovbrudd, som er 37 prosent av alle registrerte dommer med ubetinget fengsel i 2015. Narkotikalovbrudd og ruspåvirket kjøring er hovedlovbrudd i henholdsvis 51 prosent og 48 prosent av disse.

Vold og mishandling er den nest største hovedlovbruddsgruppen blant ubetingede fengselsdommer, med en andel på 21 prosent i 2015. Antall registrerte ubetingede fengselsstraffer med vold og mishandling som hovedlovbrudd er imidlertid nesten 11 prosent færre i 2015 enn 2014.

Seksuallovbrudd er sammen med vold og mishandling de to hovedlovbruddsgruppene som i størst grad medfører ubetinget fengselsstraff. Av alle reaksjoner med disse hovedlovbruddstypene ble henholdsvis 46 prosent og drøyt 40 prosent ilagt ubetinget fengsel i 2015. Denne andelen varierer imidlertid mye for de mer spesifiserte typene av seksual- og voldslovbrudd. For eksempel ble det registrert 24 straffereaksjoner for drap i 2015, hvor 22 var ubetinget fengsel og 2 var tvungent psykisk helsevern.

Figur 4. Ubetinget fengsel, etter hovedlovbruddsgruppe

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rusmiddellovbrudd 34.9 35.6 33.7 32.4 32.3 33.6 34.9 35.0 34.2 35.9 34.0 35.4 35.7 37.0
Vold og mishandling 21.1 21.5 20.9 22.2 23.3 22.7 21.7 23.0 24.0 23.2 24.6 23.7 24.6 21.4
Annet vinningslovbrudd 12.0 10.2 11.7 13.5 13.9 13.6 13.3 11.5 11.0 11.3 11.6 11.2 11.4 13.4
Eiendomstyveri 18.1 17.2 18.2 17.0 15.6 15.5 14.7 14.5 14.6 14.5 14.6 14.7 13.5 12.0
Ordens- og integritetskrenkelse 3.3 3.7 4.7 4.1 4.2 4.1 5.1 5.8 6.4 6.5 6.7 6.8 6.2 6.3
Trafikkovertredelse 7.1 7.8 6.7 6.4 5.9 6.2 6.2 6.3 5.2 4.5 4.1 3.9 4.3 5.7
Seksuallovbrudd 2.3 2.9 3.1 3.1 3.4 3.2 3.2 3.2 3.8 3.3 3.6 3.6 3.5 3.6
Eiendomsskade 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.3
Annet lovbrudd 0.5 0.2 0.4 0.6 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

Færre straffede personer

Totalt var det nesten 259 700 personer som ble registrert med en eller flere straffereaksjoner i 2015. Dette er det laveste antallet i denne typen statistikk, som går tilbake til 2005. Antall straffede personer var 8 500 færre i 2015 enn i 2014, og det lave nivået har i all hovedsak sammenheng med nedgang i straffede for veitrafikkovertredelser.

I statistikken med alle straffereaksjoner er det aldersgruppen 40-49 år som har flest straffede per innbygger i 2015. Omfanget av straffede for trafikkovertredelser, som ulovlig hastighet, er imidlertid relativt mye større i de eldre enn de yngre aldersgruppene.

Færre unge straffet enn tidligere

Etter 2007 har det vært en nedgang i antall straffede i alle aldersgrupper under 25 år, når vi tar høyde for befolkningsveksten. Denne trenden er ytterligere forsterket i 2015. I alle årene denne statistikken er utarbeidet siden 2005, har 18-20-åringer vært gruppen med flest straffede per innbygger, hvis trafikkovertredelser utelates. Det er imidlertid denne aldersgruppen som har hatt størst nedgang de siste årene, og derfor er andelen straffede i alderen 18-20 år for første gang tilnærmet lik andelen for 21-24-åringer i 2015.

Straff av de yngste har endret seg mye over tid, slik også artikkelen Markant skifte i straff av unge beskriver for perioden frem til og med 2013. Av alle registrerte straffereaksjoner gitt til 15-17-åringer var nesten 40 prosent betinget påtaleunnlatelse i 2015, en andel som har økt over flere år. Det ble også registrert 48 dommer på ungdomsstraff i 2015, det første hele året med mulighet for registering av denne nye typen straff.

Ulike typer lovbrudd i ulike aldersgrupper

Mer enn halvparten av alle straffede med rusmiddellovbrudd og ordens- og integritetskrenkelse som hovedlovbrudd var personer under 30 år i 2015. Aldersfordelingen i de underliggende typene lovbrudd er imidlertid svært ulik. Av alle straffede med brudd på legemiddelloven som hovedlovbrudd, det vil si bruk og mindre besittelse av narkotika, er drøyt 53 prosent 15-24-åringer. Til sammenligning er det under 15 prosent av straffede for grov narkotikaovertredelse etter straffeloven som er i den samme aldersgruppen.

Som figur 5 også viser, er det en mer jevn fordeling i de straffedes alder for eiendomstyveri og vold og mishandling, selv om også disse hovedlovbruddsgruppene har flere straffede blant de yngste.

Figur 5. Straffede personer, etter utvalgt alder og hovedlovbruddsgruppe. 2015

Eiendomstyveri Vold og mishandling Rusmiddellovbrudd Ordens- og integritetskrenkelse
15 år 2.75 1.68 1.98 0.54
16 år 2.46 1.78 3.86 1.45
17 år 2.41 2.30 6.68 2.76
18 år 3.12 3.13 12.08 4.56
19 år 2.66 3.03 12.71 5.75
20 år 2.43 3.20 12.71 6.09
21 år 2.41 3.22 12.48 6.64
22 år 2.74 3.08 12.01 5.38
23 år 2.92 3.36 11.35 5.28
24 år 2.47 2.36 10.36 4.63
25 år 2.74 2.61 9.85 4.59
26 år 2.48 1.82 8.03 4.15
27 år 2.77 1.96 7.64 4.49
28 år 2.06 1.92 7.81 4.00
29 år 2.03 1.81 8.16 3.77
30 år 2.57 2.16 7.29 3.65
31 år 2.18 1.88 6.76 3.59
32 år 2.42 1.80 6.27 2.88
33 år 2.42 1.64 5.87 2.79
34 år 2.59 1.71 5.99 3.00
35 år 2.09 1.27 5.44 2.19
36 år 2.41 1.39 4.97 2.31
37 år 1.82 1.69 4.67 2.13
38 år 2.21 1.42 4.94 2.06
39 år 1.95 1.38 4.50 1.83
40 år 2.34 1.49 4.54 1.73
41 år 1.52 1.43 3.81 1.93
42 år 1.68 1.25 3.83 1.71
43 år 1.60 1.29 3.32 1.81
44 år 1.60 1.13 3.10 1.40
45 år 1.51 1.26 2.96 1.54
46 år 1.21 1.17 3.31 1.64
47 år 1.04 1.01 2.82 1.38
48 år 1.54 1.09 2.87 1.32
49 år 1.10 0.90 3.05 1.44
50 år 1.20 0.99 2.51 1.24
51 år 1.38 0.79 2.29 1.24
52 år 0.94 0.70 2.56 1.10
53 år 1.02 0.77 2.37 1.01
54 år 0.92 0.69 2.42 1.03
55 år 1.01 0.59 2.11 0.82
56 år 0.99 0.53 1.89 1.01
57 år 0.83 0.58 1.79 0.75
58 år 0.80 0.34 1.30 0.74
59 år 0.72 0.32 1.51 0.72

1 Tallene for betinget påtaleunnlatelse i 2013-2015 ble endret i Statistikkbanken og denne artikkelen 1. juni 2018. Dette medførte blant annet at det totale antallet straffereaksjoner ble redusert med 40 i 2013, 1 935 i 2014 og 1 651 i 2015.