13546_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/arkiv
13546
Utenlandske statsborgere soner lenger
statistikk
2002-08-14T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenlandske statsborgere soner lenger

I løpet av året 2000 var det 11 000 nyinnsettelser i de norske fengslene. Utenlandske statsborgere som soner fengselsstraff i Norge, soner en mindre andel av dommen enn norske innsatte. Likevel sitter disse utenlandske statsborgerne i gjennomsnitt lenger i fengsel enn norske fanger.

Den norske fangebefolkningen i januar 2000 var noe større enn den var ett år tidligere. Likevel har den gjennomsnittlige fangebefolkningen i norske fengsler i løpet av året ikke endret seg nevneverdig fra 1999 til 2000. Den holder seg på omtrent 2 500 fanger. Statistikken viser også stabilitet fra 1999 til 2000 når det gjelder antall nyinnsettelser, det vil si antall ganger personer blir satt i fengsel i løpet av et år, som var 11 000 begge årene. Trafikkforseelser var den vanligste grunnen til innsettelse, fulgt av tyveri, narkotikakriminalitet og voldskriminalitet. Lengden på fengselsoppholdet varierer naturligvis etter årsaken til innsettelse, noe som går fram av statistikken over løslatelser. De som har begått grove narkotikaforbrytelser og de mest alvorlige voldsforbrytelsene sitter lengst inne, mens trafikkforseelsene vanligvis ikke medfører lange opphold bak murene.

7,9 prosent utenlandske fanger

Av 6 106 løslatelser fra soning av fengselsdom i Norge i 2000 var 7,9 prosent (482) av utenlandske statsborgere. Flertallet av dem som ikke var norske statsborgere kom fra det som kalles "ikke-vestlige" land, nemlig landene i Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Andelen av utenlandske statsborgere, og spesielt de ikke-vestlige, er større i gruppen som sonet ubetingede straffer på over 90 dager, enn blant dem som sonet kortere straffer (se tabell 1). Det er vanskelig å fastslå om noen av nasjonalitetsgruppene i tabell 1 er overrepresentert i norske fengsler. Det finnes ikke sammenlignbare oversikter over hvor mange utenlandske statsborgere som oppholder seg i Norge, et antall som for øvrig antas å være betydelig større enn antall utenlandske statsborgere som er registrert bosatt i Norge.

Løslatelser fra soning i 2000, etter lengden på dommen og statsborgerskap.
Prosent og antall
 
 ProsentAntall 1
 I alt1-90 dagerMer enn 90 dager    I alt1-90 dagerMer enn 90 dager
 
I alt 100,0 100,0 100,06 0124 2211 791
Norge92,293,389,75 5453 9391 606
Ikke norske statsborgere7,86,710,3 467 282 185
Norden ellers1,72,01,1 1038320
Vest-Europa1,00,71,7592930
øst-Europa1,51,22,1885038
Nord-Amerika og Oseania0,30,20,41798
Asia, Afrika og Latin-Amerika3,22,54,9 194 10688
Statsløs/ukjent0,10,10,1651
1  79 løslatelser av norske og 15 løslatelser av utenlandske statsborgere er utelatt på grunn av manglende opplysninger.

Soner mindre andel av dommen

I utgangspunktet kan dataene fra fengslingsstatistikken tyde på at utenlandske statsborgere soner kortere tid enn norske statsborgere, da de utenlandske fangene soner en noe mindre andel av sin utmålte straff enn andre fanger. I gjennomsnitt soner norske statsborgere 92 prosent av sin ubetingede straff i fengsel, mens det tilsvarende tallet for utenlandske statsborgere er 86 prosent. Forskjellen på 6 prosentpoeng skyldes dels at en større andel av de utenlandske fangene er dømt til lengre fengselsstraffer, hvilket er en betingelse for prøveløslatelse. Men også blant dem som er dømt til straffer på over 90 dager, soner de utenlandske statsborgerne en noe mindre andel av sin dom enn de norske. Det skyldes at det har utviklet seg en praksis for prøveløslatelse fra norske fengsler som tilsier at utenlandske statsborgere kan prøveløslates etter å ha sont 7/12 (58 prosent) av straffen, mens norske statsborgere må ha sont 2/3 (67 prosent) av straffen. De utenlandske statsborgerne blir vanligvis utvist fra landet etter en slik prøveløslatelse.

Løslatelser fra soning i 2000, etter lengden på dommen og statsborgerskap.
Gjennomsnittlig prosent av ubetinget dom sonet i fengsel og antall
 
 Gjennomsnittlig prosent av ubetinget dom sonet i fengselAntall 1
 I alt1-90 dagerMer enn 90 dager    I alt1-90 dagerMer enn 90 dager
 
I alt9198746 0124 2211 791
Norsk9299745 5453 9391 606
Ikke norsk869671 467 282 185
1  79 løslatelser av norske og 15 løslatelser av utenlandske statsborgere er utelatt på grunn av manglende opplysninger.

Sitter lenger i fengsel

Gitt forskjellen i praksis i forhold til prøveløslatelser kunne man tro at utenlandske fanger tilbringer mindre tid i fengsel enn de norske; men det er ikke tilfelle. De norske statsborgerne som ble løslatt fra fengsel etter sont dom i 2000, hadde i gjennomsnitt tilbrakt 96 dager bak murene, mens gjennomsnittet for de utenlandske statsborgerne var hele 209 dager. Som det går frem av tabell 3, var det ingen slik forskjell blant dem som var dømt til 90 dager eller mindre i fengsel. Blant dem med fengselsdommer på over 90 dager sitter imidlertid utlendingene atskillig lenger enn nordmennene.

Løslatelser fra soning i 2000 etter lengden på dommen og statsborgerskap.
Gjennomsnittlig antall dager sonet i fengsel og antall
 
 Gjennomsnittlig antall dager sonet i fengselAntall 1
 I alt1-90 dagerMer enn 90 dager    I alt1-90 dagerMer enn 90 dager
 
I alt 10534 2726 0124 2211 791
Norske statsborgere9634 2495 5453 9391 606
Ikke norsk 20934 475 467 282 185
Differanse-1130-226   
1  79 løslatelser av norske og 15 løslatelser av utenlandske statsborgere er utelatt på grunn av manglende opplysninger.

Den kanskje mest naturlige forklaringen på forskjellene i soningstid mellom norske og utenlandske statsborgere er at utlendingene hadde begått grovere typer av lovbrudd, og ble dermed dømt til lengre straffer. Våre data indikerer at det til en viss grad er tilfelle, men at en slik tolkning ikke forklarer hele forskjellen i tabell 3. Vi kan se to ytterligere forklaringer på forskjellen i soningstid. For det første er det mulig at de utenlandske statsborgerne hadde begått flere lovbrudd enn de norske, noe som kan ha ført til lengre straffer. En annen mulig forklaring er at de utenlandske statsborgerne har begått grovere former av de samme lovbruddene som nordmennene, og har dermed fått lengre straffer. Grunnlaget for fengslingsstatistikken gir ikke informasjon om, og eventuelt hvilke av disse to forklaringene som er årsaken til at de utenlandske statsborgerne soner lenger enn de norske.

Tabeller

Tabeller til publiseringen