105328_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/fengsling/aar
105328
Flere sitter lenger i fengsel
statistikk
2013-04-23T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere
no
fengsling, Fengslinger, kriminalitet, straffesaker, innsatte i fengsler, fengslingsgrunn (for eksempel dom, varetekt, forvaring ), nyinnsettelser, løslatelser, soningstid, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet ), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt ), fengselSosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Innvandring og innvandrere, Sosiale forhold og kriminalitet
false

Fengslinger2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere sitter lenger i fengsel

I gjennomsnitt var det 3 727 innsatte per dag i de norske fengselsanstaltene i 2011, som er 2,8 prosent flere enn året før. Dette har sammenheng med økningen i Halden fengsel og et økende antall med lange fengselsstraffer. I tillegg sonet flere utenfor fengslene med elektronisk kontroll.

Innsatte per 1. januar og løslatelser, etter type reaksjon. 2011
 I altVaretektFengselsdom, i anstaltFengselsdom, elektronisk kontrollForvaringBøtesoning
Innsatte per 1. januar3 8668842 798667048
Løslatelser11 3412 2037 2019607970

I statistikkens tidsserier tilbake til 1960 er det ingen år med et så høyt gjennomsnittlig antall innsatte i de norske fengslene som i 2011, og dette gjelder også hvis det tas høyde for befolkningsutviklingen i disse årene (se figur). På en gjennomsnittsdag i 2011 var det 2 639 personer på fengselsdom, 79 i forvaring, 74 bøtesonere og 935 personer i varetekt.

Det var gjennomsnittelig 6 prosent flere innsatte på fengselsdom og 11 prosent flere i forvaring i 2011 enn året før. Det gjennomsnittlige antallet i varetekt var imidlertid 6 prosent færre, men fremdeles betydelig høyere enn i alle foregående år (1960-2009). Antallet bøtesonere i 2011 var 3 prosent færre enn i 2010, og det laveste siden 2004.

Halden fengsel bidro til økning

At Halden fengsel ble satt i drift i løpet av 2010, har betydning for tolkningen av mange av tabellene i statistikken over fengslinger i perioden 2009-2011. For eksempel var det registrert i alt 302 flere innsatte i norske fengsler i begynnelsen av 2011 enn i 2010, hvorav 151 kan tilskrives kapasitetsøkningen i Halden fengsel. Ifølge Kriminalomsorgens årsstatistikk 2011 ble det gjennomført nesten 82 000 fengselsdøgn i Halden fengsel, noe som var 65 prosent flere enn i 2010.

Mange fengslet for narkotikakriminalitet

Den 1. januar 2011 var det i alt 3 866 innsatte i de norske fengslene, inkludert sonere med elektronisk kontroll . Av alle innsatte ved årets begynnelse hadde 30 prosent narkotikakriminalitet, 22 prosent vinningskriminalitet og 21 prosent voldskriminalitet som hovedlovbrudd.

Av de 884 som satt i varetekt ved årets begynnelse i 2011 hadde 37 prosent narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd. Andelen med tyveri og annen vinningskriminalitet som hovedlovbrudd var 28 prosent, mens andelen varetektsfengslede med voldskriminalitet var 16 prosent.

Lovbruddene til alle som kommer inn i fengslene i løpet av ett år, skiller seg en god del fra lovbruddsfordelingen til dem som til en hver tid sitter i fengsel. Av i alt 11 239 nyinnsettelser i løpet av 2011 hadde 18 prosent en trafikkforseelse som hovedlovbrudd, mens den tilsvarende andelen for innsatte ved årets begynnelse var 6 prosent. Narkotika- og seksuallovbrudd utgjorde henholdsvis 17 prosent og 4 prosent av hovedlovbruddene til de nyinnsatte, mens tilsvarende andeler for de innsatte 1. januar var 30 prosent og 10 prosent (se figur).

Lovbruddssammensetningen varierer også for de ulike type fengslingene. For eksempel er trafikkriminalitet hovedlovbrudd til 55 prosent av alle nyinnsatte til soning med elektronisk kontroll.

Flest menn og flest over 30 år i fengslene

Av dem som satt i fengsel 1. januar 2011, var over 93 prosent menn, og 64 prosent av dem med oppgitt alder var 30 år eller eldre. Andelen menn er noenlunde den samme som i de foregående ti årene. Andelen innsatte som er 30 år eller eldre, har vært relativt stabil de siste seks årene, men var høyere i denne perioden enn i årene 2001-2005.

Av alle innsatte under 30 år ved årets begynnelse hadde 52 prosent enten vinnings- eller voldskriminalitet som hovedlovbrudd. Den tilsvarende andelen blant de i alderen 30 år og over var betydelig lavere, 39 prosent. Andelen av de innsatte i alderen 30 år og eldre som er fengslet for narkotikalovbrudd, økonomisk kriminalitet og lovbrudd i trafikken er imidlertid større enn blant de yngre. Av i alt 255 kvinner innsatt ved årets begynnelse hadde 40 prosent narkotikakriminalitet som hovedlovbrudd, mens den tilsvarende andelen for menn var 29 prosent.

Færre påbegynte fengselsdommer

I løpet av 2011 ble det registrert 7 246 nyinnsettelser til soning av fengselsdom, hvorav 912 var soning med elektronisk kontroll. I tillegg ble det registrert 1 514 overføringer direkte fra varetekt til soning, og samlet sett ble det dermed påbegynt 4 prosent færre fengselsstraffer i 2011 enn i 2010.

Flere soner lengre fengselsstraffer …

Av i alt 8 161 løslatelser fra soning av fengselsdom i 2011 hadde 1 988 sittet tre måneder eller lenger, noe som er nesten 9 prosent flere enn i 2010. Samtidig var det en nedgang i antall kortere fengselsstraffer, det vil si 12 prosent færre løslatelser av dømte med en anstalttid på under en måned, og 6 prosent færre med en anstalttid på mellom en og tre måneder.

… og flere sitter lenger i varetekt

Av de til sammen 3 717 løslatelser fra varetekt og overføringer fra varetekt til soning hadde 1 489 sittet i varetekt i 60 dager eller mer. Dette er 7 prosent flere enn i 2010, og hele 45 prosent flere enn i 2008.

Færre løslatelser fra fengselsanstaltene

I 2011 var det i alt 11 341 løslatelser, 6,5 prosent færre enn i 2010 og det laveste siden 2004. Sammenlignet med året før var det i 2011 nesten 7 prosent færre løslatelser etter soning i fengselsanstaltene, 9 prosent færre løslatelser fra varetekt og 10 prosent færre løslatelser fra bøtesoning (se figur). Samtidig var det nesten 5 prosent flere som avsluttet soning med elektronisk kontroll.

Elektronisk kontroll (EK) er med i fengslingsstatistikkene fra og med 2008Åpne og lesLukk

De som helt eller delvis gjennomfører sin fengselsstraff med EK, er inkludert i statistikkene over innsatte ved årets begynnelse, tilganger (inkludert nyinnsettelser) og avganger (inkludert løslatelser) fra og med årgang 2008, da dette ble startet som en forsøksordning. EK er nå blitt av et så betydelig omfang at denne ordningen er vesentlig for tolkningen av disse fengslingsstatistikkene. De som helt eller delvis gjennomfører sin fengselsstraff med EK, er ikke inkludert i statistikkene over antall dager tilbrakt i fengselsanstaltene i løpet av året, eller tall for gjennomsnittlig antall innsatte.