Færre voksne, men flere barn, tatt for lovbrudd

Publisert:

Politi og påtalemyndigheten avsluttet etterforskningen av 288 100 lovbrudd i 2019. Dette medførte 143 400 siktelser mot 69 350 forskjellige gjerningspersoner. Blant disse er det 2 928 barn som har begått lovbrudd før de fylte 15 år, som er 52 prosent flere enn i 2015.

Statistikken over etterforskede lovbrudd i 2019 viser at det er skjedd betydelige endringer i politiet og påtalemyndighetens straffeforfølgelse, og hvem som blir tatt for hvilke typer av lovbrudd – både over kortere og lengre tidsperioder. Statistikken viser blant annet at:

Antall oppklarte og ikke oppklarte lovbrudd i 2019 er om lag de samme som i året før, etter en reduksjon med om lag en firedel i den foregående tiårsperioden – som det fremgår av figur 1.

Figur 1. Etterforskede lovbrudd, etter politiets avgjørelse. Absolutte tall

Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet og andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Overført til konfliktråd Forelegg Tiltale Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
1998 195778 42280 5082 7680 2251 51605 73177 24242
1999 193843 44545 4372 8531 2109 56543 84165 24901
2000 199808 44253 4889 9024 2227 60830 78764 25531
2001 183762 44066 4214 9004 2272 69774 87466 25495
2002 182894 38280 7251 7894 1614 62054 77989 24068
2003 181182 40776 7998 7539 1883 64161 85101 26272
2004 169435 42718 6175 8718 2170 69839 86359 27792
2005 158296 40448 4602 9290 2624 70005 88962 24847
2006 153336 37385 4560 7974 2578 71971 82842 21797
2007 152919 37238 6663 9664 2620 75811 79794 21642
2008 147174 38562 6745 14116 2803 71941 79178 21883
2009 155804 37661 8436 8172 2737 68675 71082 21824
2010 142257 40081 9282 7838 2550 70783 74144 22967
2011 137436 39345 10185 7587 2426 68568 74957 22685
2012 139540 37706 12141 6600 2319 66960 69944 24593
2013 133482 38835 12774 6470 2381 69226 68598 25373
2014 120640 40997 13304 7148 2129 66691 70015 28401
2015 108735 40104 11237 7007 2079 66274 67131 26597
2016 100805 42141 10282 7305 2194 65032 68632 23012
2017 90282 41200 11241 7639 2147 56684 58691 20953
2018 91797 42562 12259 8103 1812 53039 57104 20971
2019 90575 42088 14358 8634 1747 50091 57955 22676

Flere voldslovbrudd

De 33 800 tilfellene av vold og mishandling som ble ferdig etterforsket i 2019 er nær 4 prosent flere enn året før og nesten 10 prosent flere enn i 2017. Omlag halvparten av alle voldslovbruddene som er avgjort i rettsapparatet i løpet av de siste tre årene er blitt oppklart.

I disse årene er også flere anmeldte lovbrudd henlagt med en hovedbegrunnelse i manglende saksbehandlingskapasitet, en type avgjørelse brukt i et økende antall av de nye politidistriktene (se tekstboks). Det er særlig tyverier og andre vinningslovbrudd, som bedrageri – men også flere anmeldelser av vold, trusler og annen hensynsløs adferd – som på denne måten henlegges som uoppklarte lovbrudd.

Politidistrikt

Norsk politi gikk fra 1. januar 2016 over til ny regional inndeling der 27 politidistrikt ble redusert til 12, hvor de nye politidistriktene i stor grad består av sammenslåinger av de tidligere distriktene. Den gradvise omorganiseringen i løpet av 2017 og 2018, og noen geografiske endringer, medfører imidlertid at det også er tidsbrudd i de tabellene som fordeler på politidistrikt i Statistikkbanken. For en detaljert oversikt over nye politidistrikt, inkludert kommunerelasjon, se Klassifikasjoner og kodelister og Om statistikken.

Voldtekt og mishandling i nære relasjoner er mindre tiltalt

I de siste årene er det også anmeldt og etterforsket langt flere seksuallovbrudd enn tidligere. Dette har resultert i et økende antall siktelser og siktede for flere typer av seksuallovbrudd, blant annet voldtekt.

Vi vet fra statistikkene over straffesakskjeden at saksbehandlingstiden for lovbrudd som ender i domstolene kan være lang, særlig for noen typer av seksuallovbrudd. Når antallet anmeldelser øker mye på kort tid, vil slike forskjeller i saksbehandlingstid alene kunne bidra til at oppklaringsprosenten og tiltaleprosenten varierer mer enn ellers. Dette har antakelig bidratt til at tiltaleprosenten for voldtekt (strl § 291 og § 294) er noe lavere i de to siste årene, kun 13 prosent, enn både i de foregående år og statistikken over straffesakskjeden 2010-2017.

Antall ferdig etterforskede tilfeller av mishandling i nære relasjoner er imidlertid relativt likt i de fire siste årene. Samtidig er det en nedgang i antallet som ender opp med tiltale i domstolene, eller på annen måte blir oppklart. Av de 2 742 ferdig etterforskede tilfellene av mishandling i nære relasjoner er 20 prosent regnet som oppklart i 2019, hvor 15 prosent ble tiltalt og gitt en endelig avgjørelse i domstolene. Til sammenlikning var oppklarings- og tiltaleprosenten for mishandling i nære relasjoner 27 og 22 prosent i 2016.

Flere barn tatt for lovbrudd, særlig butikktyveri og vold

Mer enn 8 600 lovbrudd ble i 2019 henlagt fordi gjerningspersonen ikke var strafferettslig ansvarlig, som er 33 prosent flere enn seks år før.

Lovbrudd som anmeldes og beviselig er begått av personer under 15 år er blant de som blir avgjort som oppklart på denne måten, uten at det gis en strafferettslig reaksjon. I 2019 medførte slike lovbrudd over 4 400 siktelser mot 2 928 forskjellige barn i alderen 5-14 år. Dette er 13 prosent flere enn i året før, og hele 66 prosent flere siktelser og 52 prosent flere siktede barn under 15 år enn i 2015. Vi må da tilbake til 2010 for å finne et høyere antall barn som er registrert for å ha begått lovbrudd.

Samlet sett stod drøyt 1 100 forskjellige barn under 15 år bak mer enn 1 500 siktelser for eiendomstyveri i 2019, hvorav de aller fleste for butikktyveri. Antall tyverisiktede barn er 10 prosent flere enn året før og 32 prosent flere enn i 2013.

I alt 867 barn i aldersgruppen 5-14 år, i all hovedsak 13 og 14 åringer, ble gitt over 1 200 siktelser for vold og mishandling. Av disse var 696 for fysiske voldslovbrudd, 267 for trusler og 124 for ran og utpressing. Dermed er det i 2019 mer enn dobbelt så mange siktelser og siktede under 15 år med disse hovedlovbruddene enn i 2015.

Ny aldersfordeling blant siktede for vold

I de aller siste årene er det også i aldersgruppen 15-17 år et økende antall siktede og siktelser, da særlig i lovbruddsgruppen vold- og mishandling. I alt 950 forskjellige personer i alderen 15-17 år fikk samlet sett 1 600 siktelser for vold og mishandling i 2019. Dette er henholdsvis 39 og 54 prosent flere enn i 2016.

I eldre aldersgrupper har det derimot vært en mer langvarig trend med stadig færre siktede gjerningspersoner og siktelser for lovbrudd, både samlet sett og for vold og mishandling. På få år er det dermed skjedd store endringer i aldersfordelingen til de siktede i lovbruddsgruppen vold og mishandling – som illustrert i figur 2.

Figur 2. Siktede med vold og mishandling som hovedlovbrudd, etter alder. Utvalgte år

Alder 2005 2010 2015 2019
5 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.02 0.00 0.02 0.00
7 0.00 0.02 0.11 0.00
8 0.03 0.10 0.05 0.00
9 0.05 0.08 0.03 0.08
10 0.19 0.35 0.10 0.30
11 0.27 0.61 0.44 0.49
12 0.73 0.95 0.63 1.56
13 1.77 2.63 1.79 3.37
14 4.33 5.44 2.65 6.31
15 4.78 4.59 3.19 4.23
16 6.38 4.90 2.90 4.14
17 6.80 5.68 3.37 4.32
18 8.32 6.40 5.13 4.67
19 8.26 6.72 4.77 4.24
20 7.59 5.95 4.85 3.83
21 7.21 5.20 4.30 3.99
22 6.00 5.02 4.44 3.80
23 5.86 5.06 4.50 3.45
24 4.52 3.65 3.59 3.35
25 4.03 4.33 3.48 3.43
26 4.13 3.53 3.23 3.36
27 3.49 3.55 3.26 2.70
28 3.37 3.06 2.98 2.93
29 3.41 2.79 2.83 2.69
30 3.04 2.93 3.32 2.40
31 2.98 2.63 2.74 2.52
32 2.64 2.59 2.63 2.67
33 2.69 2.37 2.25 2.26
34 2.57 2.59 2.52 2.08
35 2.75 2.61 2.01 2.19
36 2.64 2.39 2.30 2.28
37 2.61 2.10 2.34 2.28
38 1.87 1.62 2.25 2.21
39 2.09 2.36 1.91 1.88
40 2.26 2.08 2.25 1.93
41 2.01 1.90 2.10 1.97
42 2.07 1.82 1.84 1.48
43 2.22 1.88 1.94 1.93
44 1.91 1.54 1.78 1.86
45 1.81 1.57 1.79 1.52
46 1.40 1.43 1.78 1.73
47 1.32 1.43 1.59 1.71
48 1.22 1.46 1.61 1.43
49 1.26 1.50 1.22 1.54

Færre tatt for narkotikalovbrudd

De siste årenes reduksjon i anmeldte og straffeforfulgte narkotikalovbrudd bidrar også til den samlede nedgangen av siktede lovbrytere blant eldre ungdom og voksne. Av de 24 000 oppklarte narkotikalovbruddene i 2019 ble 8 000 avgjort med forelegg og 10 900 endte med tiltale i domstolene. Dette er en ytterligere nedgang fra årene før, og henholdsvis 45 og 35 prosent færre enn i 2014.

I alt 19 500 forskjellige personer ble siktet for ett eller flere rusmiddellovbrudd i 2019. Av disse har 10 300 ett narkotikalovbrudd som sitt hovedlovbrudd, som er 5 prosent færre enn året før og 27 prosent færre enn i 2014. Det siste året er det en nedgang i alle aldersgrupper under 60 år, men i den siste fem års perioden er det en klart størst reduksjon i aldersgruppene fra 18-20 år og opp til 40-49 år. Dette bidrar til en ytterligere nedgang i andelen av den voksne befolkningen i alderen 18 år og over som årlig blir siktet for lovbrudd – som det tydelig fremgår av figur 3.

Figur 3. Siktede for lovbrudd, etter alder

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5-14 år 6.73 6.57 6.21 5.34 4.39 3.89 3.19 3.38 3.07 3.17 4.29 4.07 4.57
15-17 år 39.46 37.54 33.50 30.77 27.44 24.24 24.11 22.52 20.67 20.86 22.79 23.79 23.89
18-20 år 63.74 58.52 55.92 55.29 50.76 49.80 51.00 47.20 44.10 42.26 38.18 36.94 36.32
21-24 år 52.90 48.06 45.42 44.73 42.76 41.17 42.01 40.50 38.87 37.02 32.62 30.62 29.41
25-29 år 38.36 36.05 34.89 35.42 34.55 33.34 33.91 32.13 30.89 29.58 26.48 24.74 23.88
30-39 år 27.51 26.21 25.02 25.26 25.23 25.03 25.29 24.42 24.53 24.36 21.58 20.34 19.44
40-49 år 19.40 18.93 18.60 18.71 18.42 18.32 18.14 18.36 18.42 18.64 16.93 15.66 15.40
50-59 år 10.40 10.84 10.14 10.69 10.72 10.90 11.10 11.58 11.91 12.27 11.14 10.66 10.66
60 år og over 4.10 4.01 3.76 3.96 3.95 3.99 4.05 4.13 4.38 4.56 4.19 4.17 4.00

Ny straffelov og klassifisering av lovbrudd

SSB publiserer nå tall etter ny versjon av Standard for lovbruddstyper. Lovbruddstyper 2015 er utarbeidet som følge av at straffeloven av 2005, og nytt kodeverk for registrering av lovbrudd ble innført i politiets register fra 1.10.2015. Standarden har nye grupperinger av både Type lovbrudd og Lovbruddsgruppe, og gjort tilgjengelig for årganger av statistikken over etterforskede lovbrudd tilbake til 2002 i Statistikkbanken. Tidligere inndeling er fremdeles tilgjengelig for alle årganger fram til og med 2014. Detaljert oversikt, med korrespondanse til politiets koder for lovbrudd, er tilgjengelig i Klassifikasjoner og kodelister.

At lovgivningen, registreringen og klassifiseringen av kriminaliteten i Norge ble endret fra og med 2015, medfører delvise brudd i tidsseriene som fordeler på lovbruddstyper. Dette skjer ulikt for de ulike kriminalstatistikkene og ulike lovbruddstypene. Som hovedregel er det gjerningsdatoen som avgjør om et lovbrudd straffeforfølges og registreres som brudd på den nye straffelovgivningen. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

Noen typer av lovbrudd anmeldes lenge etter at de er begått, og noen straffesaksprosesser tar lang tid i straffesakskjeden. Lovbrudd avgjort ut fra bestemmelsene i straffelovene gjeldende før 2015 finnes derfor fremdeles i Statistikken over etterforskede lovbrudd i 2019, og dette gjelder for eksempel flertallet av lovbruddene Voldtekt, barn under 14 år (tidligere Seksuell omgang med barn under 14 år og 10 år) og Seksuell omgang mellom nærstående (tidligere Incest).

Faktaside