Nordmenn med nest høyest konsum i Europa

Publisert:

Norge ble bare slått av Luxembourg i personlig konsum per innbygger i Europa i 2017. Nordmenn lå 8–16 prosent over konsumet til våre nordiske naboer.

Ifølge den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen for 2017 ble Norge rangert på fjerdeplass i sammenligningen av prisnivåjustert BNP per innbygger.  

Sammenligner vi personlig konsum per innbygger var det kun Luxembourg som lå høyere enn Norge i 2017.

Luxembourgs konsum var 32 prosent over EU-snittet, mens Norge lå 27 prosent over. Personlige konsum i Norge er rundt 8 til 16 prosent høyere enn i de andre nordiske landene.

I land med høyt BNP per innbygger er ofte nivået på personlig konsum per innbygger også høyt, som vist i figur 1. De nordiske landene er blant topp 12 når det gjelder både personlig konsum og prisjustert BNP per innbygger. Men det finnes unntak, og tydeligst er det for Irland og Luxembourg. Selv om Irland har nest høyeste BNP per innbygger i Europa, er de bare på 15. plass i personlig konsum per innbygger – 7 prosent under EU-gjennomsnittet (se Eurostat). Noe av forklaringen kan være at en god del av inntektene som skapes gjennom produksjon i Irland, tas ut av landet av utenlandske eiere.

Luxembourg er et annet tilfelle hvor en stor andel av landets arbeidere bor i nabolandene. De bidrar til økonomien, men er ikke inkludert i befolkningstallet og trekker dermed ikke ned snittet for BNP per innbygger.

Figur 1

Figur 1. BNP per innbygger og relativt personlig konsum per innbygger, prisnivåjustert. 2017. EU28=100

Island topper konsum av mat og alkoholfrie drikkevarer

Island hadde det høyeste konsumet per innbygger for gruppen matvarer og alkoholfrie drikkevarer i 2017, 36 prosent over EU-gjennomsnittet. Konsumet for denne gruppen var også høyt i Litauen, Romania og Luxembourg.

De andre nordiske landene brukte bare litt mer enn EU-snittet, mens Norges konsum av mat og alkoholfrie drikkevarer lå 4 prosent under. Generelt viser analyser av husholdningers forbruk at jo lavere inntekt, jo større del av inntekten brukes på det mest nødvendige, som matvarer. Det er derfor interessant å notere at landene med lavere BNP per innbygger generelt har høyere konsum av mat og alkoholfrie drikkevarer, slik figur 2 viser.

Island med sitt relative høye konsum av mat og alkoholfrie drikkevarer er et unntak. En årsak kan være at konsumet av matvarer og alkoholfrie drikkevarer fra turister muligens er inkludert i tallene.

Alkohol og tobakk i Luxemburg

I flere land er alkohol og tobakk pålagt høye skatter og avgifter som påvirker konsumet.

Luxembourgs forbruk var 4,5 ganger høyere enn resten av Europa. Konsumet fra gjestearbeidere i Luxembourg kan være inkludert i tallene og er nevnt som en årsak for å forklare det høye alkohol- og tobakkskonsumet.

Sveits, Kypros og Tsjekkia fulgte etter med relativt forbruk på 65, 64 og 56 prosent over EU-snittet. Norges, Sveriges og Islands konsum var henholdsvis 26, 17 og 5 prosent under EU snittet, mens Danmark og Finland brukte 10 og 4 prosent over. Albania hadde det laveste alkohol- og tobakksforbruket – om lag 70 prosent lavere enn resten av Europa.

Det er også ulikheter mellom land i avgiftene knyttet til alkoholklasser. Norsk pilsnerøl har en alkoholstyrke 4,5 prosent og er for eksempel ikke direkte sammenliknbar med svensk «mellanøl» som har en lavere alkoholstyrke.

Siden konsumtallene i den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen er justert for prisnivå, kan sammenligninger kompliseres av slike forskjeller. 

Figur 2

Figur 2. BNP per innbygger, relativt personlig konsum på matvarer og alkoholfrie drikkervarer per innbygger, og alkolholholdige drikkevarer, tobakk og nakotika per innbygger, prisnivåjustert. 2017. E28=100

Høyt konsum innen rekreasjon og kultur i Storbritannia

Land med relativt høyt konsum av varer og tjenester innen gruppen rekreasjon og kultur er Storbritannia, Island og Norge med forbruk på 79, 55 og 42 prosent over EU.

Gruppen er svært sammensatt og inkluderer en rekke fritidsvarer og tjenester blant annet audiovisuelt utstyr, musikkinstrumenter, lesestoff, kino, teater, og pakkereiser. De andre nordiske land, Finland, Sverige og Danmark brukte mellom 23 til 15 prosent over EU snittet på rekreasjon og kultur. 

Kypros, Malta, Spania og Østerrike konsumerte dobbelt så mye i 2017 på gruppen restauranter og hoteller sammenlignet med EU-snittet.

Andre land som brukte mye på å spise ute og overnatting, er Island, Hellas og Irland. Høyt konsum i disse er landene kan forklares delvis at landenes tradisjon og vaner for sosialt uteliv.

Norske innbyggere ligger under gjennomsnittet i EU på dette feltet. På bunnen er Albania med det laveste konsum for restaurant og hoteller, 79 prosent under gjennomsnittet i EU.

Figur 3

Figur 3. BNP per innbygger, personlig konsum på rekreasjon og kultur per innbygger, og restauranter og hoteller per innbygger, prisnivåjustert. 2017. EU28=100

Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen

Den europeiske kjøpekraftsundersøkelse, omfatter priser for varer og tjenester rettet mot husholdninger. 37 land i Europa deltar. Varene og tjenestene er gruppert i 12 konsumgrupper basert på konsumklassifiseringen European Classification of Individual Consumption by Purpose (Ecoicop). Resultatene av undersøkelsen brukes til justering av prisnivå i nasjonalregnskapet som for eksempel BNP og personlig konsum per innbygger. I sammenlikninger mellom land blir det dermed kun tatt hensyn til volum. Hvor mye varer og tjenester husholdningene konsumerer er påvirket av en del faktorer blant annet lønn, skattenivå, tilgang og priser på varer og tjenester.

 

Kontakt