På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

International Comparison Program 2011 – Midtøsten

Oljeøkonomier i verdenstoppen

Publisert:

Endret:

Selv om Midtøsten bare utgjør 4,5 prosent av verdensøkonomien, finner vi mange av de rikeste landene i verden i nettopp denne regionen. Spesielt de oljeproduserende gulfstatene utmerker seg med svært høyt bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger.

International Comparison Program (ICP) er et internasjonalt statistikksamarbeid som kartlegger prisnivået i deltakerlandene. Bakgrunnen for denne kartleggingen er først og fremst et ønske om å prisnivåjustere for eksempel BNP og personlig konsum. I internasjonale sammenlikninger er dette nødvendig for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall i forhold til land med lavt prisnivå. ICP-tallene vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller.

En liten region i verdensøkonomien

Resultatene av ICP 2011, som ble lagt frem av Verdensbanken tidligere i år, viser at de største økonomiene i Midtøsten , målt ved prisnivåjustert BNP, var Saudi-Arabia, Egypt og De forente arabiske emirater. Likevel utgjorde Saudi-Arabias BNP kun 1,5 prosent – og Midtøsten som helhet 4,5 prosent – av verdensøkonomien. Til sammenlikning var USAs andel 17,1 og Norges andel drøyt 0,3 prosent.

Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er relativt store økonomier på grunn av at verdiskapningen i disse landene, målt ved BNP per innbygger, er høy. I Egypt er BNP per innbygger langt lavere, men den egyptiske økonomien er likevel stor i regional målestokk. Dette skyldes rett og slett at Egypt er det mest folkerike landet i regionen, med om lag 80 millioner innbyggere.

Figur 1

Andel av regionens totaløkonomi

En region med store forskjeller

Prisnivåjustert BNP per innbygger er et mye brukt mål for velstandsnivået i ulike land. Her finner vi mange av gulfstatene i den absolutte verdenstoppen: Qatar ligger helt på topp, om lag ti ganger over verdensgjennomsnittet og til sammenlikning mer enn dobbelt så høyt som en annen viktig petroleumsprodusent, nemlig Norge. Andre land i regionen med et i verdensmålestokk svært høyt BNP per innbygger er Kuwait, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia, Bahrain og Oman. Det er verdt å merke seg at mange av disse landene har en svært høy andel utenlandske arbeidstakere. Disse inngår i innbyggertallet, uavhengig av statsborgerskap.

Figur 2

BNP og personlig konsum per innbygger. 2011. Indeks. Verden=100

Dersom vi er interessert i et mål på befolkningens faktiske velstandsnivå, kan personlig konsum per innbygger ofte være en bedre tilnærming enn BNP. Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som innbyggerne i et land faktisk konsumerer. Blant landene i Midtøsten ligger De forente arabiske emirater på topp, fulgt av Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia og Oman. I alle disse landene ligger personlig konsum per innbygger langt over verdensgjennomsnittet. Nivået i De forente arabiske emirater er omtrent som i Norge.

Enten vi tar for oss BNP eller personlig konsum, er det en markant forskjell mellom «petroleumsøkonomiene» i Gulfen og de øvrige landene i regionen: I Jordan, Irak og Egypt ligger både BNP og personlig konsum per innbygger omtrent på verdensgjennomsnittet eller lavere. Jemen, Palestina og Sudan er enda dårligere stilt.

Det er likevel ikke nødvendigvis slik at oljeproduserende land er spesielt velstående. Både Iran og Irak er betydelige oljeprodusenter, men hverken BNP eller personlig konsum per innbygger tyder på et høyt velstandsnivå i disse landene.

BNP eller personlig konsum per innbygger sier selvsagt ingenting om hvordan velstanden er fordelt internt i det enkelte land. Et land med høyt BNP eller personlig konsum per innbygger kan likevel ha stor fattigdom internt, på grunn av forskjeller mellom regioner eller ulikheter mellom samfunnslag.

En region med lave prisnivåer

Landene i Midtøsten har gjennomgående lave priser på varer og tjenester til personlig konsum. Spesielt Egypt utmerker seg med et særlig lavt prisnivå, ikke bare regionalt, men også globalt. Landene med de høyeste prisene er Qatar og De forente arabiske emirater, som så vidt ligger under verdensgjennomsnittet. Til sammenlikning er Norges prisnivå mer enn dobbelt så høyt.

Figur 3

Prisnivå for personlig konsum. 2011. Indeks. Verden=100

Prisnivåjusterte eller nominelle tall?

Siden ICP måler priser på varer og tjenester til sluttbruker internt i det enkelte land, er det ikke åpenbart at størrelsen på et lands økonomi alltid bør måles i prisnivåjusterte tall. Dette vil avhenge av formålet med analysen. Prisnivåjustert BNP forteller noe om mengden varer og tjenester som kan kjøpes for verdien av det som produseres i et gitt land, mens nominelt BNP godt kan være bedre egnet i analyser av det enkelte lands relative tyngde i internasjonalt økonomisk samkvem. Prisnivåjusterte tall kommer først og fremst til sin rett i sammenlikninger av velstandsnivå, målt ved BNP eller konsum per innbygger.

Flere artikler om BNP og forbruk verden over

Denne artikkelen er en del av en serie. I perioden 12. august-9. september omtaler SSB hver tirsdag ICP-resultater fra de forskjellige regionene. Finn datoen for regionen som du er interessert i.

Kontakt