International Comparison Program 2011 - Europa-OECD

«Den rike verden» holder stillingen

Publisert:

De 47 landene som utgjør regionen Europa-OECD, har bare en femtedel av verdens befolkning. Likevel utgjør de over halvparten av verdens økonomi målt ved prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP). Landenes velstandsnivå er generelt høyt, og Luxembourg, Norge, Sveits og USA topper listen.

International Comparison Program (ICP) er et internasjonalt statistikksamarbeid som kartlegger prisnivået i deltakerlandene. Hensikten med denne kartleggingen er først og fremst å prisnivåjustere for eksempel BNP og personlig konsum. I internasjonale sammenlikninger er dette nødvendig for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall i forhold til land med lavt prisnivå. ICP-tallene vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller.

USAs økonomi fem ganger større enn Tysklands

ICP-regionen Europa-OECD har bare en femtedel av verdens befolkning, men målt ved prisnivåjustert BNP litt over halvparten av verdens økonomi. OECD-landene utenfor Europa utgjorde 61 prosent av regionens økonomi, mens de europeiske landene stod for 39 prosent. Med nesten 32 prosent av totalen er USA den desidert største økonomien i Europa-OECD-området. Japan er den nest største økonomien etterfulgt av Tyskland.

Hvis vi sammenligner Europas største økonomier med OECD-land utenfor Europa, ser vi at USAs økonomi er nesten fem ganger større enn Europas største økonomi, Tyskland. Tysklands andel av regionens økonomi er så vidt større enn Russlands, men mindre enn Japans. Sør-Korea, Spania, Mexico, Italia, Storbritannia og Frankrike har også økonomier av betydelig størrelse. De nordiske landene utgjør til sammen bare 2,4 prosent av regionens samlede BNP. Det er mindre enn for eksempel Canada. Norges andel av gruppens økonomi er 0,6 prosent. Dermed har vårt land omtrent samme økonomiske tyngde som Hellas, Tsjekkia og Portugal.

Figur 1

Andel av regionens totaløkonomi, prisnivåjustert

Europa-OECDs velstandsnivå stadig langt over gjennomsnittet

Prisnivåjustert BNP per innbygger er en vanlig indikator for velstandsnivået i ulike land. Men indikatoren personlig konsum per innbygger kan anses som et bedre mål for materiell velstand når vi definerer velstand som mengden varer og tjenester som forbrukes av husholdningene. Europa-OECD-området kommer svært godt ut når det gjelder velstandsnivå målt både ved BNP og personlig konsum per innbygger. Dette gjelder til tross for at økonomisk vanskelige tider i mange europeiske land har sammenfalt med en betydelig vekst i andre regioner de senere tiårene. I regionen som helhet ligger prisnivåjustert BNP per innbygger 2,5 ganger - og personlig konsum 3 ganger - over verdensgjennomsnittet. Bare 4 av 47 land i Europa-OECD-området har et BNP per innbygger som ligger lavere enn verdensgjennomsnittet: Makedonia, Serbia, Albania og Bosnia-Hercegovina.

Blant OECD-landene utenfor Europa har USA høyest velstandsnivå med et BNP per innbygger som er 3,7 ganger  - og personlig konsum som er 4,3 ganger - over verdensgjennomsnittet. Kontrasten til nabolandet Mexico er betydelig. I Latin-Amerikas nordligste land er personlig konsum per innbygger bare en tredjedel av USAs nivå. Andre OECD-land utenfor Europa som skiller seg ut med høyt BNP og personlig konsum per innbygger, er Australia, Canada og Japan.

Land med høyt BNP per innbygger har gjerne også høyt personlig konsum. Det kan være interessant å merke seg at noen land har et høyere personlig konsum enn BNP per innbygger, mens det motsatte er tilfellet for andre. Når nivået for personlig konsum er klart lavere enn for BNP per innbygger, kan dette tolkes som at en del av landets verdiskaping ikke «sluses inn» i økonomien i form av individuelt konsum, men i stedet anvendes til for eksempel kollektivt konsum eller investeringer i realkapital. Norge er blant de landene der denne effekten er tydeligst. Dette skyldes først og fremst betydelig offentlig sparing knyttet til statlige inntekter fra petroleumssektoren.

Figur 2

BNP og personlig konsum per innbygger. 2011. Utvalgte land. Indeks. Verden=100

Høyest priser i Vest-Europa og Australia

I verdensmålestokk har de fleste landene i ICP-region Europa-OECD et høyt prisnivå. Landene i Vest-Europa har sammen med Australia, Japan og Canada de relativt sett høyeste prisene. I USA er prisnivået 25 prosent over verdensgjennomsnittet, men like fullt 40 prosent lavere enn det norske. Av landene med et prisnivå under verdensgjennomsnittet ligger de fleste i Øst-Europa. I tillegg finner vi Mexico, Chile, Tyrkia og Russland i denne gruppen.

I Europa er det store prisnivåforskjeller mellom landene : I Sveits og Norge er prisnivået mer enn dobbelt så høyt som verdensgjennomsnittet, mens enkelte av Balkan-landene ligger langt under dette gjennomsnittet.

Figur 3

Prisnivå for personlig konsum. 2011. Utvalgte land. Indeks. Verden=100

Flere artikler om BNP og konsum verden over

Denne artikkelen er en del av en serie. I perioden 12. august-9. september omtaler SSB hver tirsdag ICP-resultater fra de forskjellige regionene. 9. september avsluttes artikkelserien med en omtale av Afrika.

Kontakt