International Comparison Program 2011 – Asia

Høyest velstand i små økonomier i Asia

Publisert:

Asia, med mer enn halvparten av verdens befolkning, står for en tredel av verdens økonomi. Kina og India er de dominerende landene. Prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger er imidlertid høyest i små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong.

International Comparison Program (ICP) er et internasjonalt statistikksamarbeid som kartlegger prisnivået i deltakerlandene. Hensikten med denne kartleggingen er først og fremst et ønske om å prisnivåjustere for eksempel BNP og personlig konsum. I internasjonale sammenlikninger er dette nødvendig for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall i forhold til land med lavt prisnivå. ICP-tallene vi refererer til i denne artikkelen, er dermed justert for prisnivåforskjeller. Japan og Sør-Korea er i ICP ikke med i region Asia, men tilhører gruppen med OECD-land. Disse to landene er derfor ikke med i figurer og tabeller i denne artikkelen.

En region dominert av Kina og India

To land i ICP-region Asia , Kina og India, dominerer regionen både når det gjelder folketall og økonomiens størrelse. Kina har 50 prosent av regionens samlede BNP og India 21 prosent. Indonesia med sin 7,6 prosents andel rangeres som nummer tre. På grunn av Kinas sterkt voksende økonomi har det vært spekulert på om landet for første gang vil gå forbi USA som verdens største økonomi i 2014, målt ved prisnivåjustert BNP. Befolkningen på hele 1,3 milliarder, samt enkelte forhold ved Kinas økonomi som handelspolitikk og en sterk industri- og eksportsektor, er nøkkelen til landets dominans i regionen. Den nest største økonomien, India som har 1,2 milliarder innbyggere, har en betydelig tjenestesektor som utgjør en vesentlig andel av landets BNP. Indonesia har 241 millioner innbyggere og er dermed verdens fjerde mest folkerike stat. Landet har betydelige naturressurser, blant annet olje. Dette gjør Indonesia til en viktig økonomi i regionen.

De øvrige landene har i forhold til de to gigantene Kina og India en relativt liten andel av regionens økonomi. Land med en regional andel av BNP på mellom 1 og 3 prosent er industrialiserte land som Malaysia og Taiwan, samt små bystater som Hong Kong og Singapore som er viktige finanssentra med sterke økonomier. Folkerike land som Pakistan, Bangladesh, Filippinene, Vietnam og Thailand faller også i denne gruppen.

Blant landene med en regional andel mindre enn 1 prosent finner vi stater som Laos, Mongolia, Fiji, Bhutan og Maldivene. Maldivene og Fiji har økonomier basert på turisme og fiske. Laos og Bhutans økonomi er i utgangspunktet fortsatt dominert av landbruk, mens Mongolias økonomi er basert på mer gruvedrift enn jordbruk.

Figur 1

Andel av regionens totaløkonomi

Velstandsnivå: Små økonomier på topp

Prisnivåjustert BNP per innbygger er en vanlig indikator for velferdsnivået i ulike land. Men indikatoren personlig konsum per innbygger kan anses som et bedre mål på materiell velstand når vi definerer velstand som mengden varer og tjenester som forbrukes av husholdningene. Resultatene fra ICP 2011 viser tydelig at små økonomier som Macao, Brunei, Singapore og Hong Kong har et høyt prisnivåjustert BNP per innbygger. Nivået var nesten ni ganger verdensgjennomsnittet i Macao, mens Brunei, Singapore og Hong Kong ligger henholdsvis 5,5 5,4 og 3,7 ganger høyere enn verdensgjennomsnittet. Til sammenligning er Norges BNP-nivå 4,6 ganger over verdensgjennomsnittet, og dermed lavere enn Singapores nivå. USAs nivå er det samme som Hong Kongs. Kina er regionens klart største økonomi, men landet har et «midt på treet»-nivå når det gjelder BNP per innbygger. Nivået i Kina er 25 prosent under verdensgjennomsnittet og kun omkring en femtedel av nivået i USA. Indonesia, Maldivene, Mongolia, Sri Lanka og Thailand har et BNP per innbygger mellom 1 og 40 prosent under verdensgjennomsnittet. Lavest BNP per innbygger fant ICP i Nepal og Kambodsja, med kun en femdel av verdensgjennomsnittet.

Personlig konsum per innbygger ligger langt over verdensgjennomsnittet i de små bystatene Macao, Singapore og Hong Kong. Men også Taiwan, Brunei og Malaysia har høyt personlig konsum. Resten av regionen har nivåer mellom 2 og 79 prosent under verdensgjennomsnittet, og Nepal har det laveste nivået. Til sammenligning er personlig konsum per innbygger i Norge om lag 3,6 ganger og i USA 4,3 ganger høyere enn verdensgjennomsnittet.

Figur 2

BNP og personlig konsum per innbygger. 2011. Indeks. Verden=1001

Stor prisvariasjon i Asia

Hvis vi ser på prisnivået i de asiatiske landene, kommer mangfoldet i regionen tydelig frem. Prisene er høyest i Singapore, 11 prosent over verdensgjennomsnittet, og lavest i Pakistan. Singapore etterfølges av en annen høyinntektsøkonomi, Hong Kong, som har et prisnivå 11 prosent under verdensgjennomsnittet. Macao, Maldivene, Brunei og Fiji ligger alle fire på samme nivå, omkring 20 prosent under verdensgjennomsnittet. Det var knapt noen forskjell mellom fastlands-Kina og Taiwan: Prisnivået var henholdsvis 33 og 36 prosent under verdensgjennomsnittet. De laveste prisnivåene, bortsett fra i Pakistan, finner vi i Myanmar, India og Bangladesh med prisnivåer 62-65 prosent under verdensgjennomsnittet. Hvis vi sammenligner de asiatiske prisnivåene med Norge og USA, ser vi at USA ligger 25 prosent høyere enn verdensgjennomsnittet, mens Norge har priser som er hele 120 prosent over verdens middelprisnivå.

Figur 3

Prisnivå for personlig konsum. 2011. Indeks. Verden=1001

I figur 4 har vi rangert etter BNP per innbygger på den horisontale aksen, og etter prisnivå på den vertikale. Hvert punkt i diagrammet representerer ett land. Dette illustrerer at land med et høyt BNP per innbygger også ofte har et høyt prisnivå. Høyt prisnivå kan skyldes et generelt høyt lønnsnivå, men det er også andre faktorer som kan spille inn, for eksempel transportkostnader. Vi ser dette i de høye prisnivåene for Maldivene og Fiji, små øystater hvor kostnaden ved transport kan være høy.

Figur 4

BNP per innbygger, rangering og prisnivå, rangering

Flere artikler om BNP og konsum verden over

Denne artikkelen er en del av en serie. I perioden 12. august-9. september omtaler SSB hver tirsdag ICP-resultater fra de forskjellige regionene. Finn datoen for regionen som du er interessert i.

Kontakt