Norge på fjerdeplass i Europeisk BNP-sammenlikning

Publisert:

Nylig publiserte tall fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen viser at Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 46 prosent høyere enn EU-gjennomsnittet i 2017. Dermed beholder Norge for tredje år på rad plassen bak Luxembourg, Irland og Sveits.

I perioden 2000-2014 lå Norge på andreplass i rangeringen av prisnivåjustert bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger. I 2015 startet imidlertid en relativ nedgang for Norge. Relativt BNP per innbygger falt med 20 prosentpoeng, fra 76 til 56 prosent over EU-gjennomsnittet (EU28=100), og Irland og Sveits passerte oss.

Figur 1

Figur 1. BNP per innbygger, prisnivåjustert. 2017. EU28=100

De fleste av undersøkelsens 37 deltakerland ligger stort sett på samme relative nivå som i 2016, og det er generelt få store endringer i perioden. Unntakene er Estland og Litauen som passerte Portugal og Slovakia, samt Østerrike som falt fra 6. til 8. plass. Romania og Tyrkia hadde den sterkeste veksten i nominelt BNP, men opplevde små relative endringer i sammenlikningen, blant annet grunnet tilsvarende økning i prisnivå.

Stor spredning i BNP

Spredningen i BNP per innbygger i Europa er verd å legge merke til. Det relative nivået strekker seg fra Albania, hvor BNP per innbygger ligger 70 prosent under EU-28, til Luxembourgs BNP som er mer enn 2,5 ganger det samme gjennomsnittet. Variasjonen er stor også innad EUs medlemsland; Bulgarias BNP per innbygger lå under halvparten av EU-gjennomsnittet i 2017.

Det finnes imidlertid forhold blant enkelte land som bidrar til at tallene ikke alltid er direkte sammenliknbare med andre. Luxembourg er et eksempel som viser hvor viktig det er å tolke tallene med forsiktighet. Landets BNP per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden, og i 2017 var det hele 153 prosent over EU-gjennomsnittet. Luxembourg har riktignok en av Europas høyeste levestandarder, solid økonomisk vekst og lav arbeidsledighet, men landets svært høye BNP per innbygger forklares til en viss grad av et spesielt trekk i økonomien. En stor andel av landets arbeidsstyrke er utenlandske pendlere bosatt i nabolandene. Dermed bidrar de til Luxembourgs BNP, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på.

Multinasjonale selskaper bak irsk BNP

Generelt kan endringer i BNP-rangeringen tilskrives oppgang eller nedgang i ett eller flere av landenes

  • nominelle BNP
  • prisnivåindikator (PPP)
  • innbyggertall
  • eller en kombinasjon av disse faktorene.

For Norges del kan den relative nedgangen i 2015 delvis forklares av at prisen på vår viktigste eksportartikkel, olje, falt betraktelig. Samme år opplevde Irland en BNP-vekst på hele 26 prosent, og overtok dermed andreplassen. Irlands usedvanlig kraftige vekst var i stor grad drevet av multinasjonale selskapers etablering i lavskattlandet og kan beskrives som en globaliseringseffekt. Profitten fra slike bedrifter bidrar til å øke nominell BNP, men har i mange tilfeller liten innvirkning på velferdsnivået i landet. Det er fordi mye av inntektene som skapes av de multinasjonale selskapene, føres ut av landet igjen.

Prisnivåjustert BNP per innbygger er mye brukt for å sammenlikne velstand mellom land. Med dette som formål, kan det imidlertid være mer fornuftig å sammenlikne husholdningenes forbruk av varer og tjenester. Se Eurostats publisering for utfyllende opplysninger om personlig konsum og endelige tall for 2017.

Kontakt