Statistikkområde

Offentlig sektor: Statlige finanser

Alt innhold for delområdet statlige finanser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 11 prosent økning i nettofordringer

  Ved utgangen av 2. kvartal 2017 er offentlig forvaltnings nettofordringer beregnet til 9,6 billioner kroner. Dette tilsvarer en økning på drøyt 11 prosent i løpet av de fire siste kvartalene. 

  Artikkel
 • Én tidel til investeringer

  De samlede investeringene i offentlig forvaltning utgjorde 165 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer drøyt 10 prosent av forvaltningens totale utgifter.

  Artikkel
 • Underskudd på 13 milliarder kroner

  Statsregnskapet for andre kvartal 2017 viser en svak reduksjon i statens inntekter og en svak økning i utgiftene sammenliknet med samme kvartal i 2016.

  Artikkel
 • Pensjonene spiser stadig mer av kaka

  De siste seks–syv årene har utgiftene til alderspensjoner lagt beslag på stadig større del av statsbudsjettet. Veksten ventes å fortsette de neste ti årene og gjør det vanskeligere å øke pengebruken til andre formål.

  Artikkel
 • Mest penger til sosiale formål

  Hvordan har fordelingen av offentlige utgifter endret seg de siste 15 årene?

  Artikkel
 • Avgifter knyttet til transport

  De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner ble redusert med 3,5 prosent fra 2014-2015.

  Artikkel
 • 10 billioner i fordringer

  Ved utgangen av 1. kvartal 2017 er statsforvaltningens fordringer beregnet til 10 400 milliarder. Det er første gang statens finansielle eiendeler overstiger 10 billioner. 

  Artikkel
 • Lavere utgiftsvekst

  Etter en periode med relativt sterk økning i offentlig forvaltnings utgifter er nå veksten lavere enn 5 prosent for annet kvartal på rad.

  Artikkel
 • Handlingsregelen og endringer i Statens pensjonsfond utland

  Økonomiske analyser 2/2017

  I denne artikkelen studerer vi hvordan det finanspolitiske handlingsrommet påvirkes av endringer i henholdsvis oljepris og internasjonale aksjekurser. Analysen illustrerer at den nye 3-prosentbanen er svært sensitiv for endringer i verdien av fondet.

  Artikkel
 • Underskudd på 26 milliarder kroner

  Statsregnskapet for 1. kvartal 2017 viser en inntektsvekst på nærmere 8 milliarder og en økning i utgiftene på 34 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

  Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssyst...

  Artikkel
 • Så mye har petroleumsinntektene falt

  Statens petroleumsinntekter var høye gjennom 2000-tallet, men det markante fallet de siste to årene har ført dem tilbake til nivået mellom midten av 1980-årene og 2000.

  Artikkel
 • Reduserte inntekter i statsregnskapet

  Statsregnskapet for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 27,6 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 2 milliarder sammenliknet med samme kvartal i 2015.

  Artikkel
 • Beregninger av pensjonsutgifter fram mot 2060

  Økonomiske analyser 5/2016

  Artikkelen presenterer oppdaterte framskrivinger av pensjonsutgiftene, arbeidsstyrken og offentlige finanser med hovedvekt på betydningen av pensjonsreformen fra 2011.

  Artikkel
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Rapporter 2015/37

  Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensjonsutgiftene: Årlig besparelse anslås til 82 milliarder kroner i 2060. Les om de direkte effektene av pensjonsreformen på utviklingen i arbeidsstyrken og de offentlige pensjonsutgiftene.

  Publikasjon