Avgifter knyttet til transport

Publisert:

De innbetalte avgiftene på drivstoff og motorvogner ble redusert med 3,5 prosent fra 2014-2015.

Avgifter på drivstoff og motorvogner omfatter veibruksavgiftene, engangsavgiften, årsavgiften, vektårsavgiften og omregistreringsavgiften. Det har vært en nedgang i de samlede inntektene fra disse avgiftene de siste årene.

Figur 1. Inntekter fra avgifter på drivstoff og motorvogner. 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Engangsavgift 19517 20141 21061 20126 18650 17985
Veibruksavgift på bensin 7373 6863 6352 6417 6009 5711
Veibruksavgift på autodiesel 8653 9171 9421 10507 10615 10267
Omregistreringsavgift 2318 2423 2349 2103 1907 1370
Vektårsavgift 334 331 326 328 359 352
Årsavgift betalt av næringsvirksomhet 1508 1573 1630 1687 1736 1770
Årsavgift betalt av husholdninger 7157 7462 7734 8007 8239 8400

Veibruksavgift på drivstoff

Veibruksavgiftene på drivstoff er bruksavhengige og legges i hovedsak på bensin og autodiesel. Hensikten med avgiftene er å gi staten inntekter og å sette forbrukeren ovenfor de eksterne kostnadene som kjøring på vei medfører. CO2-utslippene prises spesielt gjennom CO2- avgiften på mineralske produkter.

Figur 2 viser utviklingen i inntektene fra veibruksavgiften på bensin og autodiesel i perioden 2005-2015. Utviklingen skyldes at omsetningen av bensin har gått ned, mens omsetningen av autodiesel har økt.

Figur 2. Inntekter fra veibruksavgiftene. 2005-2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Veibruksavgift på bensin 8623 8412 8132 7872 7694 7373 6863 6352 6417 6009 5711
Veibruksavgift på autodiesel 5178 5730 6424 7313 7798 8653 9171 9421 10507 10615 10267

Avgifter på motorvogner

I motsetning til avgiftene på drivstoff som er bruksavhengige, er avgiftene som legges på motorvogner ikke-bruksavhengige. Disse omfatter engangsavgift, årsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift. Avgiftene er hovedsakelig fiskalt begrunnet, men både engangsavgiften og årsavgiftene er de senere årene justert slik at de legger mer vekt på bilens miljøegenskaper. 

Engangsavgiften

Engangsavgiften ilegges ved førstegangsregistrering i Norge. Engangsavgiften pålegges i dag alle biler unntatt større lastebiler og busser. Avgiftsberegningen tar utgangspunkt i kjøretøyets avgiftsgruppe, CO2-utslipp, NOx-utslipp, motoreffekt og egenvekt. Elbiler og hydrogenbiler er fritatt fra engangsavgiften.

CO2-komponenten inngår som en del av den totale engangsavgiften. Denne delen av avgiften blir fastsatt med utgangspunkt i kjøretøyets oppgitte CO2-utslipp/km, og de kjøretøyene som har de høyeste utslippene må dermed betale mer i engangsavgift siden CO2-komponenten blir høy. Dersom kjøretøyet har lave utslipp, tilsvarende under 105 g/km i 2015, blir CO2-komponenten negativ. Dette innebærer et fradrag i beregningen av total engangsavgift.

CO2-komponenten har gradvis fått en større betydning i beregningen av total engangsavgift. I 2012 ble det også innført en NOx-komponent i engangsavgiften for å ta hensyn til lokal forurensning.

Figur 3. Inntekter fra engangsavgiften. 2010-2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Engangsavgift for øvrig 15557 16269 16320 16022 14623 14774
CO2-komponent 3960 3872 4351 3582 3446 2817
NOx-komponent 0 0 390 522 581 394

Figur 3 viser utviklingen i inntektene fra engangsavgiften i perioden 2010-2015. De totale inntektene fra engangsavgift var i 2015 på 18,0 milliarder kroner. Av dette utgjorde CO2-komponenten 15,7 prosent, tilsvarende 2,8 milliarder kroner. NOx-komponenten sto for 2,2 prosent, tilsvarende 0,4 milliarder kroner. Nedgangen i engangsavgiften etter 2012 kan ses i sammenheng med stadig mer miljøvennlige kjøretøy som enten er fritatt for engangsavgift eller som har en lav CO2-komponent.

Årsavgiften og omregistreringsavgiften

Alle i Norge som eier et registrert kjøretøy må betale årsavgift. Avgiften er delt inn i fire avgiftsgrupper basert på kjøretøytype. Fra 2008 ble årsavgiften miljødifferensiert for å motivere til kjøp av kjøretøy med lavere lokale utslipp. Vektårsavgiften består av en vektgradert komponent og en miljødifferensiert komponent. Den miljødifferensierte avgiften graderes etter vekt og hvilke utslippskrav kjøretøyet oppfyller. Omregistreringsavgiften beregnes etter kjøretøytype og betales ved registrering av ny eier i motorvognregisteret.

Tabell 1 Inntekter fra omregistreringsavgift og årsavgift. 2010-2015. Millioner kroner

Til tabellen

Hvem betaler?

Avgiftene på drivstoff og motorvogner, nevnt i denne artikkelen, blir i stor grad betalt av husholdningene. Figur 4 illustrerer hvordan disse avgiftene fordeler seg mellom husholdninger og næringslivet. I 2015 sto husholdningene for 60 prosent av de innbetalte avgiftene.

Figur 4. Innbetalte avgifter på drivstoff og motorvogner fordelt på næringer og husholdninger. 2015

Prosent
Husholdninger 60% 27495
Næringsvirksomhet 40% 18360

Mer statistikk om miljøavgifter

Statistikken over miljøøkonomiske virkemidler gir en oversikt over utviklingen i miljøavgifter fordelt på næringer og husholdninger. Statistikken omfatter virkemidler som er iverksatt for å korrigere for negative effekter på miljøet forårsaket av menneskelige aktiviteter. Statistikken kom ut første gang i 2014 og oppdateres årlig.

 

Kolshus, K. (red.) (2015): Samferdsel og miljø 2015. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren, Rapporter 2015/34, Statistisk sentralbyrå

Prop. 1 LS (2014-2015): Skatter, avgifter og toll 2015. Finansdepartementet

Kontakt