Underskudd på 26 milliarder kroner

Publisert:

Statsregnskapet for 1. kvartal 2017 viser en inntektsvekst på nærmere 8 milliarder og en økning i utgiftene på 34 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter i 1. kvartal 2017 lå på 316 milliarder kroner. Dette innebærer en oppgang på 2,5 prosent sammenliknet med 1. kvartal 2016. De samlede utgiftene steg 11 prosent og beløp seg til 342 milliarder kroner. Dette gir et underskudd på 26 milliarder kroner før overføring fra Statens pensjonsfond utland, også kjent som «oljefondet».

Oppgangen i statens inntekter trekkes ned av en reduksjon i skatter og avgifter på 15 milliarder kroner. Nedgangen er hovedsakelig knyttet til omleggingen av merverdiavgift ved import og endrede innbetalingsterminer for denne typen merverdiavgift. Samtidig har driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet forbedret seg med 4,5 milliarder. Også overføringene til folketrygden har økt med 3 milliarder kroner.

Figur 1

Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

Oppgangen i statens utgifter stammer i stor grad fra økte overføringer som stod for hele 33 milliarder av den samlede utgiftsveksten på 34 milliarder kroner. Pensjoner og trygder har steget med 5,5 milliarder kroner. Andre overføringer trekkes i stor grad opp av større overføringer til helseforetakene og Bane NOR. Helseforetakene har fått overført en større andel av de samlede bevilgningene i 1.kvartal enn tilfellet var i fjor. Drift og vedlikehold av det norske jernbanenettet synliggjøres ikke lenger under statens egen drift, men besørges nå via overføringer til Bane NOR – et statsforetak utenfor statsregnskapet. Dette foretaket har i første kvartal i år mottatt et kapitalinnskudd på 6,4 milliarder kroner.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

 

Kontakt