Én tidel til investeringer

Publisert:

De samlede investeringene i offentlig forvaltning utgjorde 165 milliarder kroner i 2016. Dette tilsvarer drøyt 10 prosent av forvaltningens totale utgifter.

Investeringene i realkapital utgjorde en noe høyere andel av utgiftene i 2016 enn i de foregående årene på 2000-tallet, viser nye tall fra statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Nivået på investeringene er påvirket av store enkeltanskaffelser – derfor kan disse utgiftene ofte variere mer fra år til år enn andre utgiftstyper. Nye sykehusbygg og kampfly i Forsvaret er eksempler på anskaffelser som har påvirket investeringsnivået i de siste årene.

Figur 1. Bruttoinvesteringer i realkapital i prosent av totale utgifter

Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen
1980 5.0 6.5
1981 5.6 5.7
1982 5.3 5.0
1983 5.5 4.8
1984 5.5 4.5
1985 5.7 4.1
1986 5.5 4.8
1987 5.7 5.2
1988 6.4 5.1
1989 6.5 4.5
1990 6.6 3.8
1991 6.7 3.8
1992 6.6 3.5
1993 5.6 3.4
1994 5.5 3.5
1995 5.3 3.7
1996 5.3 3.7
1997 5.3 4.8
1998 5.6 4.6
1999 5.1 4.7
2000 4.4 4.2
2001 3.9 4.4
2002 4.8 3.6
2003 4.9 3.7
2004 5.2 3.6
2005 5.3 3.3
2006 5.7 3.6
2007 5.9 4.1
2008 6.0 4.1
2009 6.1 4.3
2010 5.1 4.5
2011 5.3 4.3
2012 5.2 4.1
2013 5.8 4.3
2014 6.1 4.2
2015 6.0 4.3
2016 6.2 4.6

Investeringer i veg og FoU dominerer

Av de samlede investeringene var 20 prosent, det vil si om lag 33 milliarder kroner, nybygging eller reparasjon av veger. Av dette var igjen to tredeler arbeider på statens riksveger, mens resten var investeringer i vegene som kommunene og fylkeskommunene har ansvaret for. Investeringer i jernbane utgjorde i 2016 knapt halvparten av veginvesteringene – om lag 15 milliarder. Andelene av offentlige utgifter som går til investeringer i veger og jernbane har begge gradvis økt gjennom de siste ti årene.

Lønn og andre driftsutgifter til forskning og utvikling (FoU) regnes som investeringer i denne statistikken. For 2016 er investeringene i FoU beregnet til 25 milliarder kroner og utgjør 15 prosent av samlede investeringer i offentlig forvaltning. FoU-aktivitetene foregår både i universitetene og i de statlige høgskolene, samt i forskningsinstitutter som Norsk institutt for bioøkonomi, Havforskningsinstituttet og Forsvarets forskningsinstitutt.

Figur 2. Investeringer i realkapital etter formål. 2016

Statsforvaltning Kommuneforvaltning
Kultur 0.88 7.36
Alminnelig offentlig tjenesteyting 5.44 3.93
Jernbane 13.78 0.92
Forsvar, politi og rettsvesen 14.84 0.87
Miljøvern og boliger 0.06 19.45
Helse og sosiale tjenester 9.01 10.52
Utdanning 4.50 15.73
Forskning og utvikling 24.86 0.00
Veger 21.33 11.47

Nye datakilder er innarbeidet

Nye opplysninger fra skattestatistikk for personer og selskaper er innarbeidet. Dette gjør at skatteinntektene er oppjustert både for 2015 og 2016. I tillegg er årsregnskapene for statlige helseforetak og nettobudsjetterte virksomheter innarbeidet i 2016 – noe som bidrar til at lønnskostnadene er nedjustert med drøyt 4 milliarder sammenlignet med tidligere publiseringer. Årsaken er først og fremst lavere pensjonskostnader i de statlige sykehusene.