Underskudd på 13 milliarder kroner

Publisert:

Statsregnskapet for andre kvartal 2017 viser en svak reduksjon i statens inntekter og en svak økning i utgiftene sammenliknet med samme kvartal i 2016.

Statens samlede inntekter i andre kvartal i år var på 324 milliarder kroner, viser statistikken Statsregnskapets inntekter og utgifter. Dette tilsvarer en nedgang på 1,2 prosent sammenliknet med andre kvartal i fjor. I samme periode har de samlede utgiftene økt med 1,3 prosent. Dette gir et underskudd på 13 milliarder kroner før overføring fra Statens pensjonsfond utland.

Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er siden i fjor forbedret med drøyt 5 milliarder kroner. Inntekter fra skatter og avgifter har økt med 14,5 milliarder kroner. Renter og utbytte har også økt med drøyt 3 milliarder siden i fjor.

Overføringene fra Norges Bank fant sted i andre kvartal i 2016 og i første kvartal i 2017. Dette bidro til nedgangen i de samlede inntektene i andre kvartal i år sammenliknet med i fjor.

Statens samlede utgifter økte med 4,3 milliarder kroner i andre kvartal. Statens egne driftsutgifter gikk ned med nesten 3 milliarder kroner sammenliknet med andre kvartal i fjor. En tilsvarende sammenlikning av utgifter til nybygg og anlegg viser en nedgang på nærmere 5 milliarder kroner. Utgiftene i form av overføringer økte på sin side med nesten 12 milliarder.

Postene med store økninger var overføringer til kommunene og fylkeskommunene, pensjoner og trygder samt «andre overføringer». Blant store overføringer under sistnevnte post faller overføringer til Den norske kirke, de regionale helseforetakene og Bane NOR.

Drift og vedlikehold av jernbanenettet synliggjøres ikke lenger som driftsutgifter i statsregnskapet, men besørges fra og med 2017 med overføringer. Dette bidrar til å forklare nedgangen i driftsutgifter og oppgangen i overføringer.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Figur 1

Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

 

Kontakt