Reduserte inntekter i statsregnskapet

Publisert:

Statsregnskapet for 4. kvartal 2016 viser en nedgang i statens inntekter på 27,6 milliarder og en økning i utgiftene på drøyt 2 milliarder sammenliknet med samme kvartal i 2015, viser nye tall fra statistikken Statsregnskapets inntekter og utgifter.

Figur 1

Figur 1. Statsregnskapets inntekter og utgifter. Gjennomsnitt siste fire kvartaler

I 4. kvartal 2016 var statsregnskapets samlede inntekter 254 milliarder kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på nesten 10 prosent sammenliknet med samme kvartal i 2015. De samlede utgiftene økte samtidig i underkant av 1 prosent og var på 314 milliarder kroner. Dette svarer til et underskudd på 60 milliarder kroner før netto avsetning til Statens pensjonsfond utland.

Statens inntekter fra salg av varer og tjenester har økt med drøyt 2 milliarder kroner. Inntekter fra skatter og avgifter har blitt redusert med 12,5 milliarder kroner. Driftsresultatet i statens petroleumsvirksomhet er forverret med nesten en tredjedel sammenliknet med 4. kvartal 2015. Renter og utbytte har gått ned med 2,4 milliarder.

Statens egne driftsutgifter har økt med 6,2 milliarder kroner sammenliknet med 4. kvartal 2015, og beløper seg til 61 milliarder kroner. Kjøp av varer og tjenester, som utgjør i underkant av en tredjedel av denne utgiftsposten, har økt med 18 prosent. Samlede overføringer har gått ned med 5,2 milliarder. Utgifter til pensjoner og trygder utbetalt gjennom folketrygden, som utgjør omtrent halvparten av de samlede overføringene, har økt med 4,6 milliarder kroner. Netto avsetning fra Statens pensjonsfond utland er 24 milliarder.

Kvartalstallene er preget av tilfeldige variasjoner og må tolkes med forsiktighet.

Kontakt