193301_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
193301
Redusert overskudd
statistikk
2014-11-28T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2013

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Redusert overskudd

Overskuddet i offentlig forvaltning beregnes til 348 milliarder kroner i 2013. Dette er en nedgang på mer enn 60 milliarder sammenlignet med året før.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20092010201120122013
Totale inntekter1 354 1271 433 2831 580 5951 664 6771 679 327
Totale utgifter1 102 9271 148 1341 205 1221 254 1271 331 657
Overskudd251 200285 149375 474410 551347 670
 
Overskudd i statsforvaltningen274 519307 581394 979427 676371 209
Overskudd i kommuneforvaltningen-23 320-22 432-19 505-17 126-23 539

Det er fall i statens petroleumsinntekter som er hovedforklaringen på nedgangen i offentlig forvaltnings overskudd, målt ved nettofinansinvesteringene. I 2013 utgjorde petroleumsinntektene 348 milliarder kroner, noe som var nesten 50 milliarder lavere enn året før. Dette har blant annet sammenheng med lavere produksjon i petroleumssektoren og lavere priser på olje og gass sammenlignet med 2012.

Offentlig forvaltnings inntekter utenom petroleumsinntekter, økte med 63 milliarder fra 2012 til 2013. Økte skatter og avgifter fra Fastlands-Norge, i tillegg til renter og utbytte i Statens pensjonsfond utland, bidro til dette.

Mest til stønader og helse

De totale utgiftene i offentlig forvaltning var på 1 332 milliarder kroner i 2013, 78 milliarder mer enn året før. Stønader til husholdninger var den største utgiftsposten i forvaltningen, de beløp seg til 467 milliarder i 2013. Dette tilsvarer drøyt en tredel av totale utgifter. Utgiftsposten omfatter pensjoner og andre ytelser gjennom folketrygden, samt andre stønader som barnetrygd, kontantstøtte, utdanningsstønader, økonomisk sosialhjelp og bostøtte.

Utgifter gruppert etter formål viser at offentlig forvaltning brukte 224 milliarder kroner på helse i 2013, noe som tilsvarer knapt 17 prosent av totalutgifter. Denne andelen har holdt seg stabil de siste 10 årene. Helseutgiftene inkluderer blant annet utgifter til drift av de statlige sykehusene og kommunale institusjoner for pleie av eldre og funksjonshemmede.

Drøyt 130 milliarder i offentlige investeringer

Offentlig forvaltning investerte i underkant av 131 milliarder kroner i realkapital i 2013. Av dette utgjorde investeringer i veier og jernbane 38 milliarder, mens om lag 20 milliarder var investeringer i forskning og utvikling. Også i helse-, utdannings- og forsvarssektorene ble det investert for mer enn 10 milliarder i 2013. Statsforvaltningen stod for 75 milliarder, eller 57 prosent av de samlede investeringene, mens kommuneforvaltningen stod for de øvrige.

Hovedrevisjonen 2014Åpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk nye retningslinjer for nasjonalregnskap og statistikk om offentlige finanser. Sammenlignet med forrige frigivning er derfor offentlig forvaltnings inntekter og utgifter revidert tilbake til 1995. Blant de viktigste endringene er at utgifter til forskning og utvikling (FoU) nå skal regnes som en investering og ikke som løpende driftskostnad. Les mer om hovedrevisjonen her.