208425
208425
friartikkel
2014-11-28T10:00:00.000Z
no

Revisjon av offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Nye retningslinjer er implementert

Publisert:

Statistikkbyråer verden over har sammen med internasjonale organisasjoner laget nye retningslinjer for statistikk over offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. De viktigste endringene gjelder investeringer i forskning og utvikling og militære våpensystemer.

I likhet med nasjonalregnskapet er statistikk om offentlige finanser basert på internasjonale retningslinjer. Disse er i fellesskap utarbeidet av FN, IMF, OECD, Verdensbanken og EU, med bidrag fra nasjonale statistikkprodusenter. De siste oppdateringene av retningslinjene er nå tatt i bruk av Statistisk sentralbyrå (SSB) og gjør at tidsseriene for offentlige inntekter og utgifter er revidert bakover i tid. Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av de viktigste endringene.

FoU-utgifter føres som investering i kapital

Utgifter til forskning og utvikling (FoU) har i statistikken om offentlige finanser til nå vært ført som løpende utgifter. I de nye retningslinjene er dette endret, slik at utgiftene i stedet skal regnes som kapitalinvestering. Investert FoU forbrukes deretter gjennom kapitalslit, på samme måte som for bygninger og annen realkapital.

Staten produserer selv mye FoU, for eksempel ved universitetene og høgskolene, sykehusene og forskningsinstituttene. Lønn og andre driftsutgifter som går med til denne produksjonen (gjerne kalt egne investeringsarbeider), framkommer nå som bruttoinvesteringer i statistikkens tabellverk. I beregningen av løpende lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester er disse utgiftene trukket ut, men kan likevel sees som tilleggsopplysninger nederst i tabellene. Omklassifiseringen av FoU har ingen effekt på overskuddet (nettofinansinvesteringer).

Revisjonen har også medført en endring i formålsfordelte utgifter. Tidligere var alle utgiftene ved de statlige universitetene og høgskolene klassifisert under utdanningsformålet. Nå er utgiftene til forskning i institusjonene flyttet fra formålet Universitets- og høgskoleutdanning til diverse FoU-formål.

Forenklet føring av Forsvarets investeringer

Tidligere retningslinjer la opp til en spesialbehandling av Forsvarets anskaffelser av militært utstyr. Dette innebar at det bare var utstyr som også kunne brukes til sivile formål, som skulle føres som investering. Det betød at militære våpensystemer som jagerfly, stridsvogner, ubåter og rakettutskytningsanlegg ble ført som løpende vareinnsats i det året de ble anskaffet, selv om slikt utstyr kunne ha en levetid på mange år. I de nye internasjonale retningslinjene er dette endret, slik at de vanlige investeringskriteriene også gjelder for alt militært utstyr. Føringsendringen har ingen effekt på overskuddet.

Bruttoføring av renter ved Oljefondets gjenkjøpsavtaler

I forvaltningen av Statens pensjonsfond Utland (SPU)- også kalt "Oljefondet" - kan staten inngå gjenkjøps- og gjensalgsavtaler (repoer). Dette innebærer salg av en portefølje av verdipapirer med tilhørende avtale om å kjøpe porteføljen tilbake. Omfanget av slike avtaler varierer mye fra år til år, og medfører store og fluktuerende renteinntekter og renteutgifter for staten. Tidligere ble rentene i forbindelse med disse avtalene nettoført på inntektssiden i statistikken. Nå er dette endret, slik at transaksjonene føres hver for seg på henholdsvis inntekts- og utgiftssiden. I tabellverket kan disse beløpene sees under formuesinntekter og formuesutgifter. Endringen fører til at både inntektene og utgiftene i staten øker, men har ingen effekt på overskuddet.

100 kulturinstitusjoner er flyttet til offentlig forvaltning

Retningslinjene for nasjonalregnskap og statistikk om offentlige finanser tilsier at alle virksomheter som er kontrollert av staten eller kommunene/fylkeskommunene, og som finansieres av skatter, skal inkluderes i offentlig forvaltning. SSB har i forbindelse med hovedrevisjonen vurdert en rekke virksomheter som tidligere var klassifisert utenfor forvaltningen opp mot disse kriteriene.

Resultatet av vurderingen er at om lag 100 kulturinstitusjoner er flyttet inn i forvaltningen. Dette dreier seg både om teatre, museer og orkestre. Institusjonene er organisert som aksjeselskaper eller stiftelser, og var tidligere klassifisert i foretakssektoren eller i sektoren for ideelle organisasjoner. Den norske opera og ballett, Nationaltheatret og Nasjonalmuseet er eksempler på institusjoner som er omklassifisert til statsforvaltningen. Tilsvarende er blant andre Oslo Nye Teater og Hedmark fylkesmuseum klassifisert inn i kommuneforvaltningen.

I tillegg til kulturinstitusjonene er Enova, Gassnova og Universitetssenteret på Svalbard flyttet fra foretakssektoren inn i statsforvaltningen. For kommuneforvaltningens del er også en rekke mindre enheter som driver næringsrettet virksomhet, men som fortsatt er en del av kommunen eller fylkeskommunen i juridisk forstand, flyttet fra foretakssektoren til forvaltningen. Dette dreier seg stort sett om kommunale havner og kinoer.

Tidsbrudd i 2007 kan påvirke sammenligning av tallene

Alle sektorendringene er tilbakeført til 2007. Dette gjør at det er et brudd i tallene mellom 2006 og 2007. Isolert sett fører endringene til at både inntektene og utgiftene øker, men effekten på overskuddet er minimal. I margen er det lenke til en tabell som viser hvordan inntektene og utgiftene i staten og kommunene endres i 2007 som følge av utvidelsen.

Mer om revisjonen i tidsskriftet Økonomisske analyser

4. desember publiserer SSB årets siste nummer av Økonomiske analyser. Der kan du blant annet lese mer om føringen av utgifter til forskning og utvikling.

Offentlig forvaltning. Revisjoner som følge av endret sektoromfang

Kontakt