134068_not-searchable
/offentlig-sektor/statistikker/offinnut/aar
134068
Nye beregninger gir økte inntekter for 2011 og 2012
statistikk
2013-11-29T10:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offinnut, Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, statsforvaltningen, kommuneforvaltningen, skatter, avgifter, trygdepremier, pensjonspremier, inntekter etter art (for eksempel bøter, gebyrer, bompenger), utgifter etter art (for eksempel uførepensjoner, barnetrygd, subsidier), utgifter etter formål (for eksempel helse, miljøvern, kultur), offentlig underskudd, kommuneregnskap, kommuneøkonomi, kommunale finanser, nettofinansinvesteringer.Statlige finanser, Offentlig forvaltning , Kommunale finanser, Offentlig sektor
false

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter2012

Statistikken beskriver inntektene og utgiftene i stat og kommune. Sammen med statistikken over fordringer og gjeld gir den et helhetlig bilde av sektorens økonomiske stilling.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nye beregninger gir økte inntekter for 2011 og 2012

Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter er nå oppdatert, og viser overskudd for 2011 og 2012 på henholdsvis 374 og 404 milliarder kroner. Overskuddene er oppjustert for begge årene, hovedsakelig grunnet innarbeiding av ligningstall for skatteinntekter.

Offentlig forvaltning. Inntekt, utgift og overskudd. Påløpte verdier. Mill. kr
20082009201020112012
Totale inntekter1 495 6421 345 4011 424 7571 574 6231 655 067
Totale utgifter1 014 7021 094 5041 142 2271 200 5201 250 616
Overskudd480 940250 896282 529374 102404 451
 
Overskudd i statsforvaltningen512 253276 656309 792397 585426 519
Overskudd i kommuneforvaltningen-31 312-25 758-27 266-23 485-22 067

Utlignet skatt for selskaper for 2011 og utlignet skatt for personer for 2011 og 2012 er nå innarbeidet og erstatter tidligere beregninger. 2011-tallene for statistikken gjøres nå endelige.

Oppjusterte inntekter fra oljeskattene for 2011

I 2011 utgjorde offentlig forvaltnings inntekter 1 575 milliarder kroner. Dette er en oppjustering på 5,5 milliarder kroner sammenlignet med forrige publisering, 5,3 milliarder av oppjusteringen skyldes nye tall for statsforvaltningens inntekter fra oljeskatter. Som følge av at tall for utlignet skatt nå erstatter tidligere anslag, oppjusteres særskatt på petroleumsinntekter med i overkant av 9 milliarder kroner, samtidig som ordinær skatt på inntekt og formue ved utvinning av petroleum nedjusteres med 4 milliarder kroner.

Kommuneforvaltningen med 23,5 milliarder i underskudd i 2011

Sammenlignet med forrige publisering, i mai 2013, oppjusteres skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum med 0,9 milliarder kroner for statsforvaltningen for 2011. For kommuneforvaltningen går justeringene av denne posten andre veien med omtrent tilsvarende beløp. Samtidig nedjusteres kommuneforvaltningens utgifter med i overkant av 0,4 milliarder kroner som følge av ny informasjon om kjøp av varer og tjenester samt investeringer i fast realkapital. For statsforvaltningens utgifter er det kun mindre justeringer for 2011.

Endelige tall for 2011 viser et underskudd på 23,5 milliarder kroner for kommuneforvaltningen, mens statsforvaltingen hadde et overskudd på 397,6 milliarder kroner.

Utlignet skatt for personer 2012 innarbeidet

For 2012 er ligningstall for personskattene samt nye anslag for selskapsskattene nå innarbeidet. Totalt gir dette en oppjustering av skatteinntektene for offentlig forvaltning på 1,4 milliarder kroner, til oppunder 614 milliarder kroner. Totale inntekter anslås til 1 655 milliarder kroner, mens totale utgifter var 1 251 milliarder kroner. Utgiftene er dermed beregnet 1,9 milliarder kroner lavere enn ved forrige publisering. Overskuddet, målt ved nettofinansinvesteringene, var i 2012 på 404 milliarder kroner.

For mer utførlige artikler om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter henvises det til publiseringene i mars og mai 2013 .

Planlagte endringer i nasjonalregnskapsstatistikkeneÅpne og lesLukk

I november og desember 2014 publiseres nye reviderte tall for nasjonalregnskapet og tilhørende statistikker. Statistisk sentralbyrå følger internasjonale retningslinjer ved utarbeidelse av nasjonalregnskap og utenlandsstatistikker. Det er kommet nye internasjonale retningslinjer for disse statistikkene. Statistisk sentralbyrå arbeider nå for å implementere endringene, i tillegg til nye kilder for enkelte av statistikkene.