Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Byggeaktivitet i spredtbygde strøk 2008-2018

  Rapporter 2020/16

  Denne rapporten gir en oversikt over hva som har blitt bygget av boliger, fritidsbygg, næringsbygg etc. i de spredtbygde strøkene av landet, dvs. utenfor tettstedene, i perioden 2008-2018.

  Publikasjon
 • Veksten i avfallsmengdene flater ut

  Totale avfallsmengder for Norge i 2018 var på 11,8 millioner tonn. Det er en svak nedgang på under en halv prosent fra 2017. Andelen avfall til gjenvinning fortsetter å avta og ligger nå på 73 prosent.

  Artikkel
 • Globale indikatorer for bærekraft samlet på én side

  Bærekraftsmålene ble i 2015 vedtatt av FNs medlemsland i en felles plan for utvikling fram mot 2030, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Nå er over 60 indikatorer for de globale bærekraftsmålene samlet på én faktaside på ssb.no.

  Artikkel
 • Planlagt utbygd areal 2019 til 2030

  Notater 2020/10

  Dette arbeidet gir en oversikt over forventet nedbygging av ulike arealtyper fram mot 2030, basert på utviklingen som har vært i perioden 2008–2019. Resultatene presenteres som landstall, og kan danne et grunnlag for klimaberegninger.

  Publikasjon
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Notater 2020/08

  Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2019

  Rapporter 2020/03

  Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa.

  Publikasjon
 • Samanslåtte kommunar meir enn doblar arealet

  Det gjennomsnittlege arealet av dei kommunane som har vorte samanslåtte ved årsskiftet, er meir enn dobla, frå 435 km2 i 2019 til 1 100 km2 i 2020. Dei samanslåtte kommunane har i gjennomsnitt vorte større enn landsgjennomsnittet.

  Artikkel
 • Økt oppfyllelse av rensekravene

  Av de over 4,6 millioner innbyggerne som i 2018 var tilknyttet et avløpsanlegg, 50 pe eller større, så hørte 61 prosent av dem inn under et anlegg som oppfylte rensekravene. Det er 3 prosentpoeng flere enn året før.

  Artikkel
 • Kommunale avløp 2018

  Rapporter 2019/42

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • Ny trend – størst vekst i de store tettbygde fritidsbyggområdene

  Norge har omtrent 467 600 fritidsbygg. Det er fortsatt flest enkeltstående fritidsbygg utenfor fritidsbyggområder, men det ser nå ut til at langt fler blir oppført innenfor fritidsbyggområdene.

  Artikkel
 • Økt produksjon, men utslippene går noe ned

  I 2018 var utslippsintensiteten for norsk økonomi 2,0 prosent lavere enn året før. Utviklingen skyldes i hovedsak økt produksjon.

  Artikkel
 • Mindre farlig avfall for første gang på ni år

  Det ble levert inn cirka 1,54 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2018. Det er nærmere 7 prosent mindre enn året før og første nedgang siden 2009.

  Artikkel
 • Elbiler reduserer utslipp per personkilometer

  Elbiler trekker ned utslippet per personkilometer for personbiler, men elektriske kjøretøy gir foreløpig lite utslag på utslippet fra andre lette kjøretøy, busser og annen tungtransport.

  Artikkel
 • Økte investeringer knyttet til miljøvern i industrien

  Investeringer i miljøvern i industri, bergverk og utvinning økte med 114 millioner kroner til drøyt 1,3 milliarder i 2018. Dette er en økning på 9,4 prosent fra 2017.

  Artikkel
 • Det offentlige brukte 37 milliarder på miljøvern i fjor

  Det offentlige brukte 36,8 milliarder kroner på miljøvern i 2018. Dette er 7 prosent mer enn året før og den største økningen siden 2014. Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering var største utgiftspost. 

  Artikkel