Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Vann- og grunnforurensning fra samferdsel

  Samferdsel bidrar til forurensning på natur og miljø. Akutt forurensning på land og til sjøs, kjemikaliebruk ved flyplasser og langs jernbane og saltforbruk på vei er noe av det som kan gi skade på vann og grunn.

  Artikkel
 • Teknisk rapport for pilotundersøkelsen av forsøpling i Kristiansand kommune

  Notater 2019/35

  Dokumentasjon av metodikken til pilotundersøkelsen om søppel i Kristiansand kommune

  Publikasjon
 • 8,4 milliarder kroner i miljøstøtte i 2017

  I 2017 ble det utbetalt nesten 8,4 milliarder kroner i miljøsubsidier og relaterte overføringer. Det var 7 prosent mer enn året før.

  Artikkel
 • Sterk økning i miljøavgiftene

  I 2018 ble det innbetalt 41 milliarder kroner i miljøavgifter, en økning på 8 prosent fra året før. Miljøavgiftene har økt med 10 milliarder kroner siden 2010.

  Artikkel
 • Oppdatert analysedatasett

  For handels- og servicenæringane er det laga oppdatert analysedatasett med statistikk på 250 m rutenett.

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra togtransport

  Utslippene av CO2 fra transport med jernbane har blitt redusert med 25 prosent fra 2010 til 2017. Samtidig blir det fraktet flere passasjerer og mer gods på norske skinner enn noen gang.

  Artikkel
 • Nedgang i luftforurensning fra transport

  I perioden 1990 til 2017 var det nedgang i utslipp av forsurende stoffer og miljøgifter fra transport i Norge. Innenriks sjøfart og veitrafikk er betydelige kilder til utslippene.

  Artikkel
 • Antall byggesøknader avtar - saksbehandlingstida øker

  Etter en nedgang i saksbehandlingstida for vanlige byggesøknader fra 2015 til 2017 skjøt den i været med 16 prosent fra 2017 til 2018. Kommunene innvilget 95 prosent av byggesøknadene i 2018.

  Artikkel
 • Færre byggesaker for både små og store kommuner

  Kommunene med under 2 000 innbyggere behandlet i 2018 mer enn fire ganger så mange byggesøknader per innbygger som kommunene med over 100 000 innbyggere. I snitt var behandlingstiden 1,5 dager lengre i de minste kommunene.

  Artikkel
 • Færre søknader om motorferdsel i utmark

  Kommunene gjorde vedtak på i alt 15 300 søknader om motorferdsel i utmark i 2018. Dette er en liten nedgang på om lag 300 søknader fra året før. De aller fleste søknadene blir innvilget.

  Artikkel
 • Klimasamarbeidet med EU: Lindring eller hindring for Norges grønne skifte?

  Norges klimasamarbeid med EU kan påvirke tempoet for den norske omstillingen til lavutslippssamfunnet. Det kan slå i begge retninger. Det kan gjøre gjennomføringen billigere og mer forpliktende, men også gjøre omstillingssatsingen innenlands mer r...

  Artikkel
 • Transport står for 30 prosent av klimautslippene i Norge

  Nesten en tredel av totale norske klimagassutslipp kommer fra transport, der over halvparten kommer fra veitrafikk. Det er gjennomført en rekke politiske tiltak for å redusere dette utslippet – biodrivstoff i bensin og diesel gir merkbare resultater.

  Artikkel
 • Bruk av plantevernmidler i jordbruket i 2017

  Rapporter 2019/23

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2018 en utvalgsundersøkelse for å kartlegge bruken av plantevernmidler på friland i jordbruket i 2017

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Grønt skifte og andre endringer

  Klimaendringer og miljøutfordringer er sammensatte problemstillinger som griper inn i mange områder av samfunnet. Rike som fattige, i-land som u-land, privat som offentlig sektor vil bli påvirket av nye teknologiske løsninger, krav om mer effektiv...

  Artikkel