Avfallsmengdene økte i 2019

Publisert:

I 2019 økte mengden avfall fra 11,8 millioner tonn i 2018 til 12,2 millioner tonn i 2019. Samtidig økte andelen ordinært avfall sendt til materialgjenvinning. Den totale gjenvinningen av ordinært avfall er imidlertid på noe av det laveste den har vært de siste årene, 71 prosent.

Avfallsmengdene i Norge i 2019 var på 12,2 millioner tonn, en økning på 3 prosent fra 2018, viser nye tall fra Avfallsregnskapet.

Norges miljømål 4.3 er et avfallsmål og sier at «Veksten i mengden avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og ressursene i avfallet utnyttes best mulig gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse» Brutto nasjonalprodukt, BNP, som et mål på den økonomiske veksten, har økt med under en prosent fra 2018, mens avfallsmengdene økte med 3. Vi har altså enda ikke nådd dette målet, og også for 2019 så øker avfallsmengdene mer enn BNP.

1 Forurensende masser er ikke inkludert.

Figur 1. Utvikling i avfallsmengder og BNP (faste priser)

BNP Avfall¹
1995 1.00 1.00
1996 1.05 1.01
1997 1.11 1.04
1998 1.13 1.10
1999 1.16 1.12
2000 1.19 1.15
2001 1.22 1.17
2002 1.24 1.19
2003 1.25 1.23
2004 1.30 1.25
2005 1.33 1.32
2006 1.36 1.37
2007 1.40 1.43
2008 1.41 1.43
2009 1.39 1.30
2010 1.40 1.33
2011 1.41 1.39
2012 1.45 1.48
2013 1.46 1.48
2014 1.49 1.51
2015 1.52 1.56
2016 1.54 1.60
2017 1.57 1.67
2018 1.59 1.67
2019 1.61 1.72

Gjenvinningen holder seg stabil

I 2019 var gjenvinningen av ordinært avfall levert til kjent håndtering på 71 prosent, en liten nedgang fra 2018, der den var på 73 prosent, men en liten oppgang fra 2017.

Mens gjenvinningen totalt sett er noenlunde stabil øker andelen til materialgjenvinning, og i 2019 ble 41 prosent av alt ordinært avfall til kjent håndtering materialgjenvunnet (45 prosent dersom en også inkluderer biologisk behandling). Andelen til energigjenvinning har derimot blitt redusert og i 2019 ble 21 prosent energigjenvunnet. Totalt ble 26 prosent av alt ordinært avfall sendt til forbrenning. Det regnes her med en energiutnyttelsesgrad på 81 prosent.

Andelen og mengden avfall som blir lagt på deponi er noenlunde stabil de siste årene.

1 Eksportert avfall er ført under den behandlingsformen som avfallet går til i utlandet. Importert avfall er ikke med i statistikken.

2 Forurensede masser som er deponert eller brukt som dekkmasse, er ikke inkludert.

Figur 2. Ordinært avfall etter behandling¹

Materialgjenvinning inkludert biologisk behandling Forbrenning Brukt som fyllmasse eller dekkmasse² Deponering Annen
1995 39.04 22.26 5.33 33.37 0.0
1996 38.48 21.64 6.98 32.90 0.0
1997 38.22 20.97 8.22 32.59 0.0
1998 39.10 21.36 9.37 30.18 0.0
1999 40.55 23.51 7.68 28.27 0.0
2000 42.78 25.49 5.62 26.12 0.0
2001 43.94 27.01 3.81 25.24 0.0
2002 44.87 29.38 2.11 23.64 0.0
2003 45.21 29.20 3.27 22.31 0.0
2004 44.80 31.81 3.12 20.27 0.0
2005 45.67 32.05 6.18 16.10 0.0
2006 46.13 31.84 4.94 17.08 0.0
2007 46.67 32.69 4.18 16.46 0.0
2008 49.00 34.45 3.91 12.64 0.0
2009 48.17 37.61 3.26 10.96 0.0
2010 48.17 37.61 3.26 10.96 0.0
2011 50.61 41.37 2.58 5.45 0.0
2012 42.49 38.60 7.28 10.81 1.44
2013 43.43 37.37 8.05 9.85 1.32
2014 46.26 34.47 5.00 12.50 1.77
2015 42.00 35.36 7.60 12.25 2.78
2016 43.67 35.19 3.27 14.15 3.72
2017 41.32 32.94 2.98 18.51 4.25
2018 40.52 32.67 4.37 18.03 4.40
2019 45.17 26.22 4.66 17.12 6.83

I 2019 utgjorde mengden avfall til materialgjenvinning 4,7 millioner tonn, mens avfall til forbrenning lå på 3,2 millioner tonn. Asfalt, fulgt av metaller og papp og papir, utgjorde de største mengdene til materialgjenvinning. Når det gjelder forbrenning, så var det blanda avfall som utgjorde den klart største mengden avfall som ble brent, etterfulgt av treavfall og farlig avfall. Denne fordelingen er slik den har vært de siste årene.

Mest blandet avfall

I 2019 utgjorde blandet avfall en drøy femtedel av alt oppstått avfall, etterfulgt av andre materialer (hovedsakelig asfalt) og farlig avfall, begge på 13 prosent. Dette er de samme kategoriene som har vært blant de tre største alle årene siden 2012.

Bygge- og anleggsnæringen genererer mest avfall

Bygge- og anleggsnæringen har siden 2014 seilt opp som den næringen som produserer mest avfall. Også i 2019 hadde de de største avfallsmengdene, etterfulgt av private husholdninger og de tjenesteytende næringene med henholdsvis 26, 20 og 18 prosent av avfallsmengdene.

1 Forurensede masser er ikke inkludert.

Figur 3. Avfallsmengder etter opprinnelse¹

Industri Bygge- og anleggsvirksomhet Tjenesteytende næringer Private husholdninger Øvrige eller uspesifiserte næringer
1995 3047 897 824 1250 1082
1996 2985 924 881 1386 995
1997 3083 949 936 1316 1095
1998 3172 1086 999 1448 1100
1999 3241 1098 1042 1493 1096
2000 3249 1162 1105 1546 1113
2001 3174 1279 1155 1602 1087
2002 3101 1361 1182 1715 1098
2003 3190 1395 1215 1770 1167
2004 3195 1429 1310 1852 1117
2005 3066 1694 1383 1944 1296
2006 3062 1592 1486 2042 1514
2007 3127 1905 1517 2132 1482
2008 2919 1927 1618 2184 1505
2009 2579 1705 1329 2135 1458
2010 2657 1544 1366 2187 1699
2011 2674 1608 1439 2293 1875
2012 1404 2452 2069 2315 2243
2013 1441 2285 2151 2441 2177
2014 1528 2496 2161 2443 2098
2015 1434 2581 2318 2457 2261
2016 1499 2840 2270 2444 2338
2017 1764 2970 2351 2422 2357
2018 1707 2812 2521 2419 2362
2019 1876 3213 2169 2455 2504

Mengden lett forurensede masser er stabil

Mens mengden vanlig avfall øker i 2019, holder mengden lett forurensede masser seg stabil på omtrent samme mengde som det har vært de siste årene. I 2019 ble det deponert 2,7 millioner tonn lett forurensede masser og 80 000 tonn ble brukt som fyllmasser og dekkmasser.

Kontakt