Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten

  Omkring 30 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. For Indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

  Artikkel
 • Meir avfall frå hushalda

  Mengda avfall frå hushalda var på nesten 2,3 millionar tonn i 2019. Sidan 2018 har mengda auka svakt med om lag 1,5 prosent. Kvar og ein av oss kvitta oss med 427 kg avfall, 6 kg meir enn året før. Reint utsortert avfall som mat- og hageavfall sto...

  Artikkel
 • Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø

  Kommunene rapporterte at de hadde behandlet i alt 8 200 søknader om motorferdsel på snø i 2019. Dette er en økning på nesten 900 søknader fra året før. Andelen innvilgede søknader om motorferdsel gikk ned.

  Artikkel
 • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

  Totalt antall vedtatte byggesøknader har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2017 til 2018 sank antallet med 4 400, og fra 2018 til 2019 sank det ytterligere med 3 100 søknader til 77 500. Siden 2016 har antall vedtatte byggesøknader falt med 11 ...

  Artikkel
 • Flere vannverk med beredskapsplan

  I 2019 hadde 96 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra året før.

  Artikkel
 • Prislapp på over 3 000 kroner per tonn CO₂ for å nå et mål på 50 prosent utslippskutt i 2030

  Dersom vi skal kutte norske utslipp utenfor kvotepliktig sektor med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2030, vil noen tiltak minst nå kostnader på mellom 3 000 og 3 500 kroner per tonn. Redusert skatt på arbeidsinntekt kan bidra til å dempe de negativ...

  Artikkel
 • Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030

  Rapporter 2020/23

  Publikasjon
 • Arealbruk i din kommune

  Vi har to sider med data om hvordan arealet i Norges kommuner brukes. Her finner du lenkene til den interaktive datavisualiseringen Indikatorer for arealprofiler og nettjenesten Kommuneareal.

  Artikkel
 • Nedgang i klimagassutslippene

  Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Det er en nedgang på 3,4 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Byggeaktivitet i spredtbygde strøk 2008-2018

  Rapporter 2020/16

  Denne rapporten gir en oversikt over hva som har blitt bygget av boliger, fritidsbygg, næringsbygg etc. i de spredtbygde strøkene av landet, dvs. utenfor tettstedene, i perioden 2008-2018.

  Publikasjon
 • Veksten i avfallsmengdene flater ut

  Totale avfallsmengder for Norge i 2018 var på 11,8 millioner tonn. Det er en svak nedgang på under en halv prosent fra 2017. Andelen avfall til gjenvinning fortsetter å avta og ligger nå på 73 prosent.

  Artikkel
 • Globale indikatorer for bærekraft samlet på én side

  Bærekraftsmålene ble i 2015 vedtatt av FNs medlemsland i en felles plan for utvikling fram mot 2030, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Nå er over 60 indikatorer for de globale bærekraftsmålene samlet på én faktaside på ssb.no.

  Artikkel
 • Planlagt utbygd areal 2019 til 2030

  Notater 2020/10

  Dette arbeidet gir en oversikt over forventet nedbygging av ulike arealtyper fram mot 2030, basert på utviklingen som har vært i perioden 2008–2019. Resultatene presenteres som landstall, og kan danne et grunnlag for klimaberegninger.

  Publikasjon
 • Endringer i arealbruk og grøntstruktur i Oslo og Akershus

  Notater 2020/08

  Formålet med dette prosjektet er å se på utvikling i grøntstruktur i Oslo og Akershus, og hvordan den påvirkes av en politikk som tilsier tettere og mer effektiv utbygging innen urbane områder.

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2019

  Rapporter 2020/03

  Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa.

  Publikasjon