Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Notater 2021/01

  Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2019

  Rapporter 2020/52

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • Mer farlig avfall i 2019

  Det ble levert inn cirka 1,61 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2019. Det er 4 prosent økning sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog

  Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene. Målt i CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer kommer togtransport vesentlig bedre ut enn veitrafikk og lufttransport.

  Artikkel
 • Utslippsintensiteten halvert siden 1990

  Siden 1990 har utslipp av klimagasser per produsert krone blitt halvert. Utviklingen skyldes at næringene har blitt mer utslippseffektive, samt en overgang til mer tjenesteproduksjon.

  Artikkel
 • Utbygging får konsekvenser for reinbeiteområder

  Om lag 89 prosent av samiske reinbeiteområder ligger innen 5 kilometer fra fysiske inngrep som bygninger og infrastruktur. Kunnskap om hvor store områder som blir påvirket av utbygging, og konsekvenser for reinens bruk av områdene, er viktig for s...

  Artikkel
 • Det offentlige brukte mer på miljøvern i fjor

  Det offentlige brukte 38,7 milliarder kroner på miljøvern i 2019. Dette er 6 prosent mer enn året før. Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten.

  Artikkel
 • Miljøverninvesteringene innen olje og gass til værs

  Miljøverninvesteringer i industri, bergverk og utvinning økte fra året før med 963 millioner kroner, eller 72,7 prosent, til 2,3 milliarder kroner i 2019. Rundt to tredeler av investeringene kom innen olje- og gassutvinning.

  Artikkel
 • Nedgang i inntektene fra miljøavgiftene

  I 2019 ble det innbetalt 3,7 prosent mindre i miljøavgifter enn året før, målt i løpende priser. Det er første gang siden 2012 at inntektene fra miljøavgiftene går ned.

  Artikkel
 • Laveste klimagassutslipp siden 90-tallet

  Det ble sluppet ut vel 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Norge i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 3,7 prosent sammenlignet med 2018, og 2,3 prosent siden 1990.

  Artikkel
 • 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

  I 2019 var 64 prosent av landets innbyggere tilknyttet høygradige renseanlegg, det vil si at avløpsvannet renses biologisk og/eller kjemisk. Dette utgjør en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Økning i miljøstøtte på 1,1 milliarder kroner i fjor

  I 2019 økte utbetalingene til miljøsubsidier og relaterte overføringer med 1,1 milliarder til 9,4 milliarder kroner, ifølge foreløpige tall. Overføringer til utlandet utgjorde om lag halvparten av totalen.

  Artikkel
 • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

  År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder nå enn tidligere.

  Artikkel
 • Mer avfall til biogassproduksjon

  Mengden avfall behandlet ved biogassanlegg økte kraftig i perioden 2018 til 2019, fra 352 000 tonn til 439 000 tonn, tilsvarende 25 prosent. Samtidig ble mengden avfall kompostert redusert med 8 prosent.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon