Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing

  I 2019 var 64 prosent av landets innbyggere tilknyttet høygradige renseanlegg, det vil si at avløpsvannet renses biologisk og/eller kjemisk. Dette utgjør en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Økning i miljøstøtte på 1,1 milliarder kroner i fjor

  I 2019 økte utbetalingene til miljøsubsidier og relaterte overføringer med 1,1 milliarder til 9,4 milliarder kroner, ifølge foreløpige tall. Overføringer til utlandet utgjorde om lag halvparten av totalen.

  Artikkel
 • En liten økning i antallet som bor spredt rundt Oslo

  År for år øker antall og andel av befolkningen som bor i tettsteder, samtidig som stadig færre bor spredt. I noen kommuner i sentrale deler av Viken er det likevel noen flere som bor utenfor tettsteder nå enn tidligere.

  Artikkel
 • Mer avfall til biogassproduksjon

  Mengden avfall behandlet ved biogassanlegg økte kraftig i perioden 2018 til 2019, fra 352 000 tonn til 439 000 tonn, tilsvarende 25 prosent. Samtidig ble mengden avfall kompostert redusert med 8 prosent.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Vi bor tettere

  Boliger dekker rundt 40 prosent av arealet i tettbygde områder – en andel som har vært stabil i flere år. Likevel bor vi tettere, fordi frittliggende småhus viker for mer konsentrerte boformer.

  Artikkel
 • 70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten

  Omkring 30 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. For Indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

  Artikkel
 • Meir avfall frå hushalda

  Mengda avfall frå hushalda var på nesten 2,3 millionar tonn i 2019. Sidan 2018 har mengda auka svakt med om lag 1,5 prosent. Kvar og ein av oss kvitta oss med 427 kg avfall, 6 kg meir enn året før. Reint utsortert avfall som mat- og hageavfall sto...

  Artikkel
 • Behandlet flere søknader om motorferdsel på snø

  Kommunene rapporterte at de hadde behandlet i alt 8 200 søknader om motorferdsel på snø i 2019. Dette er en økning på nesten 900 søknader fra året før. Andelen innvilgede søknader om motorferdsel gikk ned.

  Artikkel
 • Markant nedgang i vedtatte byggesøknader

  Totalt antall vedtatte byggesøknader har gått kraftig ned de siste årene. Fra 2017 til 2018 sank antallet med 4 400, og fra 2018 til 2019 sank det ytterligere med 3 100 søknader til 77 500. Siden 2016 har antall vedtatte byggesøknader falt med 11 ...

  Artikkel
 • Flere vannverk med beredskapsplan

  I 2019 hadde 96 prosent av de cirka 1 100 kommunale vannverkene en beredskapsplan for ulike typer «uønskede hendelser». Dette er en økning på 2 prosentpoeng fra året før.

  Artikkel
 • Prislapp på over 3 000 kroner per tonn CO₂ for å nå et mål på 50 prosent utslippskutt i 2030

  Dersom vi skal kutte norske utslipp utenfor kvotepliktig sektor med 50 prosent fra 2005-nivå innen 2030, vil noen tiltak minst nå kostnader på mellom 3 000 og 3 500 kroner per tonn. Redusert skatt på arbeidsinntekt kan bidra til å dempe de negativ...

  Artikkel
 • Abating greenhouse gases in the Norwegian non-ETS sector by 50 per cent by 2030

  Rapporter 2020/23

  Publikasjon
 • Arealbruk i din kommune

  Vi har to sider med data om hvordan arealet i Norges kommuner brukes. Her finner du lenkene til den interaktive datavisualiseringen Indikatorer for arealprofiler og nettjenesten Kommuneareal.

  Artikkel
 • Nedgang i klimagassutslippene

  Foreløpige tall viser at utslippet av klimagasser i Norge var 50,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2019. Det er en nedgang på 3,4 prosent fra året før.

  Artikkel