Alt innhold for området natur og miljø

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Kartlegging av miljøskadelige subsidier for framtidig statistikk

  Det finnes foreløpig ikke statistikk for hvor store miljøskadelige subsidier, herunder fossile subsidier, som gis i Norge hvert år. Statistisk sentralbyrå jobber med å lage internasjonalt sammenlignbare tall for slike subsidier.

  Artikkel
 • Tilgangen til rekreasjonsområder tryggere

  I 2020 hadde over halvparten av befolkningen bosatt i tettsteder trygg tilgang til rekreasjonsareal.

  Artikkel
 • Transformasjonsområder

  Notater 2021/15

  Dette prosjektet hadde som mål å utvikle metoder for å kunne benytte digitale kartdata og matrikkeldata for å identifisere by- og tettstedsområder der det har skjedd en transformasjon i perioden 2011-2020.

  Publikasjon
 • Avfallsmengdene økte i 2019

  I 2019 økte mengden avfall fra 11,8 millioner tonn i 2018 til 12,2 millioner tonn i 2019. Samtidig økte andelen ordinært avfall sendt til materialgjenvinning. Den totale gjenvinningen av ordinært avfall er imidlertid på noe av det laveste den har ...

  Artikkel
 • Taksonomi for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene

  Notater 2021/03

  Denne rapporten presenterer en «Taksonomi» SSB har utviklet på oppdrag fra KS for klassifisering av indikatorer til bærekraftsmålene (SDG-17).

  Publikasjon
 • Matjorda under press

  Nedbygging av jordbruksarealer skjer i betydelig omfang, særlig i sentrale strøk. I 2016 ble om lag 9 800 dekar jordbruksareal bygget ned på landsbasis, mens arealet for 2017 og 2018 er beregnet til henholdsvis 7 800 og 7 300 dekar.

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Notater 2021/01

  Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn.

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2019

  Rapporter 2020/52

  Avløpsrensing er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i dagens moderne samfunn. Daglige gjøremål som oppvask, dusjing, vask av klær eller spyle ned etter oss på toalettet er alle aktiviteter som generer avløpsvann.

  Publikasjon
 • Mer farlig avfall i 2019

  Det ble levert inn cirka 1,61 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2019. Det er 4 prosent økning sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Mindre utslipp fra veitrafikk, fly og tog

  Utslippene fra person- og godstransport har gått ned de siste ti årene. Målt i CO2-utslipp per passasjer- og tonnkilometer kommer togtransport vesentlig bedre ut enn veitrafikk og lufttransport.

  Artikkel
 • Utslippsintensiteten halvert siden 1990

  Siden 1990 har utslipp av klimagasser per produsert krone blitt halvert. Utviklingen skyldes at næringene har blitt mer utslippseffektive, samt en overgang til mer tjenesteproduksjon.

  Artikkel
 • Utbygging får konsekvenser for reinbeiteområder

  Om lag 89 prosent av samiske reinbeiteområder ligger innen 5 kilometer fra fysiske inngrep som bygninger og infrastruktur. Kunnskap om hvor store områder som blir påvirket av utbygging, og konsekvenser for reinens bruk av områdene, er viktig for s...

  Artikkel
 • Det offentlige brukte mer på miljøvern i fjor

  Det offentlige brukte 38,7 milliarder kroner på miljøvern i 2019. Dette er 6 prosent mer enn året før. Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten.

  Artikkel
 • Miljøverninvesteringene innen olje og gass til værs

  Miljøverninvesteringer i industri, bergverk og utvinning økte fra året før med 963 millioner kroner, eller 72,7 prosent, til 2,3 milliarder kroner i 2019. Rundt to tredeler av investeringene kom innen olje- og gassutvinning.

  Artikkel
 • Nedgang i inntektene fra miljøavgiftene

  I 2019 ble det innbetalt 3,7 prosent mindre i miljøavgifter enn året før, målt i løpende priser. Det er første gang siden 2012 at inntektene fra miljøavgiftene går ned.

  Artikkel