84603_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/arkiv
84603
Lavere klimagassutslipp i 2011
statistikk
2012-05-08T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2011, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere klimagassutslipp i 2011

De innenlandske klimagassutslippene var 52,7 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2011. Det er 2,3 prosent mindre enn året før. Lavere utslipp fra fyring samt olje- og gassutvinning har bidratt mest til nedgangen.

De foreløpige utslippstallene er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Det ble sluppet ut 52,7 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium i 2011. Det er 1,2 millioner tonn mindre enn i 2010. Bortsett fra i 2009, da utslippene gikk ned som følge av lav økonomisk aktivitet, har ikke utslippene vært så lave siden 1995. Utslippene i 2011 var likevel 5,8 prosent høyere enn i 1990.

Utslipp fra norsk utenriks transport og opptak i skog er foreløpig ikke beregnet for 2011. Omtale av disse kildene for tidligere år kan du lese her .

Utvikling i klimagassutslipp 1990-2011 og utslippskvote 2008-2012. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Utslipp av klimagasser 2011 1 . Foreløpige tall. Millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Prosentvis endring 1990-2011 og 2010-2011
 
 2011Prosentvis endring
1990-2011
Prosentvis endring
2010-2011
 
Utslipp fra norsk territorium 252,75,8-2,3
Olje- og gassutvinning 313,473,5-2,6
Industri og bergverk11,9-37,7-1,6
Energiforsyning2,1 557,8-8,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,4-48,7-27,5
Veitrafikk 410,129,5-0,4
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper med mer 47,227,10,0
Jordbruk4,2-5,9-1,0
Andre kilder 52,413,65,2
 
1  Omfatter ikke utenriks sjø- og luftfart.
2  Utslipp inkludert i norsk forpliktelse under Kyotoprotokollen.
3  Inkluderer forbrennings- og prosessutslipp fra offshore og landanlegg.
4  Inkluderer egen- og leietransport i de enkelte næringene.
5  Omfatter bl.a. metan fra avfallsdeponering og fluorgasser.
Kilde:  Utslippsstatistikken til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Innenlandske utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2011. Mill. tonn CO2-ekvivalenter

Lavere fyringsutslipp i 2011

Med unntak av februar var alle månedene i 2011 varmere enn normalt, om man ser Norge under ett. For året totalt lå temperaturen 1,8 grader over normalen, noe som gjorde 2011 til ett av de varmeste årene som er målt i Norge. Dette og lave elektrisitetspriser - som gjorde det mer lønnsomt å bruke elektrisitet framfor olje til oppvarming - medførte at fyringsutslippene utenom industrien i 2011 ble redusert med mer enn en fjerdedel, sammenlignet med 2010.

Mindre utslipp fra olje- og gassutvinning

Ifølge Oljedirektoratet gikk produksjonen av olje og gass ned nesten 5 prosent fra 2010 til 2011. Det bidro til reduserte utslipp fra olje- og gassutvinningen. Sammenliknet med året før gikk utslippene ned 2,6 prosent, og lå i 2011 på 13,4 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter.

Fra 2007 har utslipp fra olje- og gassutvinning vært den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Økt utvinning og økte utslipp fra landanlegg i perioden fra 1990 har gjort at utslippene i 2011 var 73 prosent høyere enn i 1990. Dette er likevel 10 prosent mindre enn i toppåret 2007. Fra 2007 har LNG-anlegget på Melkøya bidratt med store utslipp, og spesielt i 2007 og 2008 var utslippene herfra svært store. På den annen side har utslipp fra offshore-aktiviteter vist en synkende tendens de siste årene. I 2011 stod olje- og gassutvinning for 26 prosent av de innenlandske norske klimagassutslippene, mot 16 prosent i 1990.

Liten nedgang i industriutslippene siste år

Totale klimagassutslipp fra industrien var 11,9 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2011, en nedgang på 1,6 prosent fra året før. Det meste av nedgangen skyldes mindre bruk av fossile energivarer, men lavere utslipp av lystgass fra produksjon av kunstgjødsel bidro også.

Ser man perioden 1990-2011 under ett, har det vært en nedgang i klimagassutslippene fra industrien på hele 38 prosent. Reduksjonen skyldes både teknologiforbedringer, mindre bruk av oljeprodukter og bedriftsnedleggelser. Fra 2010 til 2011 gikk utslippene av CO 2 , CH 4 og N 2 O ned, mens det var en svak oppgang for PFK, som er de eneste fluorgassene som slippes ut av industrien nå. Mens industrien i 1990 stod for 38 prosent av klimagassutslippene - noe som er mer enn utslipp fra olje- og gassutvinning og veitrafikk til sammen - var andelen i 2011 redusert til 23 prosent, det vil si mindre enn olje- og gassutvinningen alene.

Svak reduksjon for veitrafikk fra 2010

Nedgang i salget av drivstoff førte til at de beregnete utslippene fra veitrafikken i 2011 ble lavere enn i 2010. Klimagassutslippene gikk ned 0,4 prosent, til 10,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter. Det var en økning i utslipp fra dieselkjøretøy, men økningen ble mer enn oppveid av lavere utslipp fra bensindrevne kjøretøy. Utslippene fra veitrafikk har økt nesten 30 prosent siden 1990, dette på grunn av flere kjøretøy og økte kjørelengder. Mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel - som gir lavere utslipp per kilometer - og innblanding av biodrivstoff, har imidlertid bidratt til å dempe veksten.

Små endringer for annen transport

Annen transport og motorredskaper stod for 14 prosent av klimagassutslippene i 2011. Innenriks sjøfart og fiske er her den viktigste bidragsyteren. Utslippene i denne gruppen økte med 27 prosent fra 1990 til 2011, men andelen av totalutslippene har ligget stabilt på 11-14 prosent gjennom hele perioden.

Stabile jordbruksutslipp

Klimagassutslippene fra jordbruk utgjorde 8 prosent av totalutslippene i 2011, en nedgang på 1 prosent fra 2010. Gjennom hele perioden 1990-2011 har det kun vært små endringer i disse utslippene.

Større utslipp fra energiforsyning de siste årene, men nedgang i 2011

Klimagassutslippene fra energiforsyning har økt kraftig de siste årene på grunn av store utslipp fra gasskraftverket på Kårstø og kraftvarmeverket på Mongstad. Også utslipp fra fjernvarmeproduksjon har økt betydelig i løpet av perioden 1990-2011. Mens utslipp fra energiforsyning i 1990 bare var på 0,3 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, var det tilsvarende tallet for 2011 2,1 millioner tonn. Det tilsvarer 4 prosent av de totale norske klimagassutslippene. Utslippene ble likevel redusert med 9 prosent fra 2010 til 2011 på grunn av lavere aktivitet ved gasskraftverket på Kårstø. Disse utslippene vil variere en del fra år til år, ettersom aktiviteten tilpasses markedsforholdene.

Utslipp fra andre kilder

Utslipp fra avfallsdeponigass og fluorgasser er de viktigste kildene i samlegruppen Andre kilder. Forholdet mellom utslippskildene har variert gjennom perioden 1990-2011, men som helhet har gruppens andel av totalutslippene ligget stabilt på 4-5 prosent. Fra 2010 til 2011 var det en oppgang på 5 prosent, noe som i hovedsak skyldtes økte utslipp av fluorgasser.

Internasjonale forpliktelser og nasjonale mål om utslippskutt

Norge har fått tildelt en kvotemengde fra FN som tilsvarer 50,1 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter per år i perioden 2008-2012. Det er 1 prosent over de innenlandske utslippene i 1990. Utslippene for årene 2008-2011 overstiger den tildelte årlige kvotemengden. Norge kan innfri forpliktelsen gjennom tre fleksible mekanismer: Felles gjennomføring, den grønne utviklingsmekanismen og kvotehandel.

Fra 2008 ble Norge en del av EUs klimakvotesystem (EU ETS). I 2011 var utslipp av klimagasser fra kvotepliktige bedrifter i Norge på 19,2 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, en andel på 36 prosent av totale klimagassutslipp. Les mer om EUs kvotesystem hos Klif og i artikkelen om kvotepliktige utslipp 2008-2011 .

 

Utslippsregnskapet som årlig rapporteres til FN inkluderer også utslipp og opptak i skog og andre landarealer. Ifølge Kyoto-avtalen har Norge anledning til å godskrive om lag 1,5 millioner tonn på opptak i skog per år i perioden 2008-2012, men norsk politikk tilsier at dette opptaket ikke skal brukes til å innfri Norges forpliktelse under Kyoto-protokollen.

 

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008 en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. Målet er at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2020. I 2011 lå utslippene 5,7-7,7 millioner tonn over dette nasjonale målet.

Om utslippsstatistikken

Tallene som presenteres i denne artikkelen er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2011 nå. Dette blir først publisert i 1. kvartal 2013, samtidig med foreløpige tall for 2012.

 

Se nærmere dokumentasjon av utslippsstatistikken . Se også utslippstall for NMVOC, nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk og statistikk over utslippsintensiteter (denne statistikken vil bli oppdatert 22. mai 2012).

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB