21093
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/arkiv
21093
CO2-utslippene øker fortsatt
statistikk
2000-01-06T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1997-1998

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

CO2-utslippene øker fortsatt

De norske CO2-utslippene øker fortsatt, men svakere enn på midten av nittitallet. Utslipp av nitrogenoksider øker også, til tross for at en ny avtale vil kreve store reduksjoner fra Norge. Utslipp fra sjøfart øker både når det gjelder klimagasser, nitrogenoksider og svoveldioksid.

De fleste klimaforskere mener at menneskeskapt utslipp av klimagasser bidrar til global oppvarming. Norge har underskrevet Kyotoavtalen der vi forplikter oss til å ikke øke de samlede utslippene med mer enn 1 prosent i perioden fra 1990 til 2008-2012. Avtalen omfatter gassene karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O), perfluorkarboner (PFKer), svovelheksafluorid (SF6) og hydrofluorkarboner (HFKer).

 Utslipp av klimagasser og Norges forpliktelse i Kyotoprotokollen. 1990-1997. Mill. CO2-ekvivalenter

Beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT) viser at Norges CO2-utslipp økte med nesten 19 prosent fra 1990 til 1998, da det ble sluppet ut 41,7 millioner tonn. For perioden 1997 til 1998 var økningen nær 1 prosent. Størst økning det siste året hadde metallproduksjon der utslippene økte med 9 prosent. Utslippene fra norsk innenriks sjøfart steg med 6 prosent og veitrafikkutslippene steg med 2 prosent. Utslippene fra olje- og gassvirksomhet sank med 4 prosent.

Det ble sluppet ut 346 000 tonn metan i 1998. Dette er en økning på 10 prosent siden 1990. Det har imidlertid vært en reduksjon på 1 prosent siden 1997. Dette skyldes i første rekke økt forbrenning av gass fra avfallsdeponier, men også reduserte utslipp fra oljelasting offshore. Lystgassutslippene har blitt redusert med 1 prosent fra 1990 til 1998. Fra 1997 til 1998 var det imidlertid en økning på 6 prosent. Økningen skyldes økte utslipp fra gjødselproduksjon og bensinbiler med katalysator.

Olje- og gassvirksomhet var ansvarlig for 23 prosent av CO2-utslippene i 1997, mens 21 prosent skyldtes veitrafikk. Videre sto metallproduksjon og sjøfart for henholdsvis 14 og 10 prosent av CO 2 -utslippene. Avfallsdeponering forårsaket 55 prosent av metanutslippene dette året, mens landbruket var ansvarlig for 31 prosent. De største utslippskildene for lystgass er utslipp fra landbruk, produksjon av kunstgjødsel og veitrafikk (bensinbiler med katalysator), henholdsvis 54, 31 og 6 prosent.

SFT vil i løpet av vinteren gjennomgå tidsserien for PFK-utslipp. Eventuelle endringer som følge av dette vil bli påpekt ved frigivning av 1998-tall for samlede utslipp av klimagasser (CO 2 , CH4, N2O, PFKer, HFKer og SF6 vektet som CO2-ekvivalenter) i uke 11.

Ny avtale med strenge krav til Norge

De norske utslippene av svoveldioksid (SO2) er redusert med 44 prosent siden 1990 slik at utslippene i 1998 lå på 29 750 tonn. I desember 1999 undertegnet miljøvernminister Guro Fjellanger en ny internasjonal miljøavtale innenfor langtransportkonvensjonen der Norge blant annet forplikter seg til å redusere utslippene av SO2 ned til 22 000 tonn i 2010. Fra 1997 til 1998 ble utslippene redusert med 1 prosent. Utslipp fra kjemisk produksjon, som blant annet omfatter karbidproduksjon, sank med om lag 30 prosent i perioden, men også i andre industrisektorer var det reduksjoner. Samlet ble prosessutslippene redusert med 5 prosent. Fra mobil forbrenning økte utslippene med 2 prosent, noe som skyldes økte utslipp fra sjøfart med i overkant av 20 prosent.

NO X -utslipp øker til tross for reduserte utslipp fra veitrafikk

 Utslipp av NOX etter kilde og Norges maksimale utslipp ifølge avtale i 2010. Norge. 1990 - 1998. ktonn

Utslipp av nitrogenoksider (NO X ) er regulert i den samme avtalen og skal ikke overstige 156 000 tonn i 2010. I 1998 var utslippene 224 000 tonn, noe som er en økning på 2 prosent siden 1990. For 1998 alene var økningen nesten 1 prosent. Dette kommer til tross for at veitrafikkutslippene ble redusert med 3 500 tonn eller 6 prosent som følge av effekten av avgasskrav. Økningen skyldes for det meste at utslippene fra norsk innenriks sjøfart alene steg med mer enn 5 500 tonn. I 1997 sto sjøfart for 40 prosent av utslippene, mens veitrafikk var ansvarlig for 27 prosent.

NMVOC-utslippene var i 1998 15 prosent høyere enn i 1990. I henhold til den nye langtransportavtalen skal Norge redusere disse utslippene med 37 prosent i 2010 i forhold til 1990-nivå. Fra 1997 til 1998 sank utslippene med 4 prosent. Dette skyldes reduserte utslipp fra oljelasting on- og off-shore og fra veitrafikk.

De norske ammoniakk (NH3)-utslippene har økt med 18 prosent i perioden og var i 1998 på 27 000 tonn. Utslippene skal i 2010 ikke overstige 23 000 tonn.

I uke 11 frigis aggregerte helt foreløpige tall for utslipp til luft 1999. Samtidig frigis også foreløpige tall på Norges samlede klimagassutslipp. I slutten av mars utgir SSB også boka Naturressurser og miljø 2000. Her vil blant annet utviklingen i utslippene bli mer inngående beskrevet.

Tabeller:

Utslipp til luft etter kilde. Endelige tall. 1997

Utslipp til luft etter kilde. Foreløpige tall. 1998

Frigitt 6. januar 2000 (C) Statistisk sentralbyrå

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB