383448_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
383448
statistikk
2019-11-01T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2018

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utslipp til luft i Norge
Millioner tonn CO2-ekvivalenter1Endring i prosent
20181990 - 20182017 - 2018
1Klimagassutslipp oppgitt i CO2-ekvivalenter viser hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, regnet om til mengde CO2.
Utslipp av klimagasser52,01,1-0,9
Olje- og gassutvinning14,273,1-1,0
Industri og bergverk12,0-39,4-0,5
Energiforsyning1,8326,3-2,7
Oppvarming i andre næringer og husholdninger0,8-69,4-15,9
Veitrafikk9,126,12,8
Luftfart, sjøfart, anleggsmaskiner m.m.7,529,04,6
Jordbruk4,5-5,3-1,2
Andre kilder2,3-13,7-19,6