290283_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
290283
statistikk
2017-12-14T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fra 11. desember 2018 sampubliseres Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere, Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv og Utslipp av klimagasser på denne siden.

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2016Endring i prosent
Siden 19902015 - 2016
1Netto utslipp (utslipp minus opptak) gjelder foregående år. Kilde: NIBIO.
Utslipp fra norsk territorium53,33,0-1,1
Olje- og gassutvinning14,879,9-1,9
Industri og bergverk11,7-40,4-1,8
Energiforsyning1,7304,8-1,6
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,2-56,31,6
Veitrafikk9,927,8-3,6
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,518,52,8
Jordbruk4,5-5,40,7
Andre kilder2,98,42,6
Netto utslipp fra skog og arealer i Norge1-24,3-56,94,6