231907
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar
231907
Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014
statistikk
2015-12-18T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false
Utslipp av klimagasser (1990-2014). CO2, CH4, N2O, fluorgasser. I 2014 var de totale klimagassutslippene 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp til luft1990-2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt svak nedgang i klimagassutslippene i 2014

I 2014 ble det sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Dette er en nedgang på 0,8 prosent eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenlignet med utslippene i 2013, men en økning på 2,4 prosent fra 1990.

Utslipp og opptak av klimagasser. Mill. tonn CO2-ekvivalenter
2014Endring i prosent
Siden 19902013 - 2014
1Tallet gjelder foregående år. Endringen i prosent viser økt netto opptak i skog siden 1990. Kilde: NIBIO
Utslipp fra norsk territorium53,22,4-0,8
Olje- og gassutvinning14,778,86,1
Industri og bergverk11,6-40,7-3,6
Energiforsyning1,7315,1-2,2
Oppvarming i andre næringer og husholdninger1,3-53,6-14,7
Veitrafikk10,231,10,8
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m.6,314,1-8,6
Jordbruk4,4-11,2-1,1
Andre kilder3,08,7-0,5
Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge1-26,1147,72,7

Dette fremkommer av de siste utslippstallene for klimagasser som nå er beregnet for perioden 1990–2014. Sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2015, er de totale klimagassutslippene for 2014 justert ned 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Også tallene for tidligere år er justert i denne publiseringen.

Justeringene skyldes forbedringer i metodene og datagrunnlaget, der endringer i beregningen av utslippene fra olje- og gassutvinning, off-shore og jordbruk har gitt størst utslag. Dette har gitt høyere tall for off-shore og lavere tall for jordbruk sammenlignet med tidligere beregninger.

Reduserte utslipp fra industri, sjøfart og oppvarming i 2014

Nedgang i utslippene fra sjøfart og fiske, industri, motorredskap samt oppvarming av boliger og næringsbygg bidro mest til nedgangen i samlet utslipp fra 2013 til 2014.

Utslipp fra innenriks sjøfart og fiske var 0,37 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i forhold til i 2013. Nedgangen skyldes at salget av energi til kysttransportformål gikk ned fra 2013 til 2014.

Reduksjonen i utslippene fra industri hang først og fremst sammen med reduserte utslipp fra oljeraffinering som reduserte utslippene med 0,35 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp fra oppvarming av boliger og næringsbygg gikk ned 0,22 millioner tonn CO2-ekvivalenter eller nærmere 15 prosent i forhold til i 2013. Siden 1990 er utslippene mer enn halvert. Nedgangen i disse utslippene skyldes redusert forbruk av fyringsolje.

Det var også betydelig nedgang i 2014 i utslippene fra bruk av motorredskap og maskiner (0,24 millioner tonn CO2-ekvivalenter).

Stabil andel CO2 av klimagassutslippene siden 2010

Utslippene av CO2 utgjorde 82,5 prosent av de totale klimagassutslippene i 2014 mot 68,8 prosent i 1990. Denne betydelige økningen skyldes i første rekke økt bruk av naturgass i olje- og gassutvinning og at industrien har redusert sine utslipp av fluorgasser og lystgass etter 1990. Siden 2010 har imidlertid CO2-andelen vært stabil. De samlede klimagassutslippene er redusert hvert år siden 2010, samlet med om lag 4 prosent.

Redusert andel metangass og lystgass av klimagassutslippene

Utslippene av metangass (CH4) har gått ned med 11,4 prosent i perioden 1990 til 2014. Metangassutslippene utgjorde 10 prosent av de totale klimagassutslippene i 2014, noe som er 1,6 prosentpoeng mindre enn i 1990. Nedgangen i metanutslippene skyldes lavere utslipp fra avfallsdeponier og færre melkekyr.

Utslipp av lystgass (N2O) er redusert med like under 40 prosent siden 1990. Denne nedgangen henger særlig sammen med reduserte utslipp fra gjødselproduksjon (industri). Lystgass utgjorde 4,8 prosent av klimagassutslippene i 2014.

Redusert andel fluorgasser – men stor økning i bruk av HFK-gasser

Utslippene av fluorgasser (PFK, HFK, SF6) er redusert med hele 76,2 prosent siden 1990 og utgjorde 2,7 prosent av de totale klimagassutslippene i 2014. Til tross for den store nedgangen i utslippene av fluorgassene samlet sett, har det vært en stor økning i bruk av HFK-gasser i produkter, som for eksempel i klimaanlegg i bil. Disse utslippene utgjorde 2,2 prosent av klimagassutslippene i 2014 mot tilnærmet null i 1990.

Olje- og gassutvinning fortsatt største utslippskilde

Olje- og gassutvinning har siden 2007 vært den største kilden til klimagassutslipp og sto i 2014 for 27,7 prosent av utslippene fra norsk territorium. Utslippene økte 6,1 prosent fra 2013 til 2014, noe som særlig skyldtes økt bruk av naturgass i turbiner på sokkelen.

Deretter var det industri og bergverk som bidro mest til utslippene med 22 prosent, til tross for en nedgang i utslippene i 2014.

Utslipp fra veitrafikk sto for 19,2 prosent av klimagassutslippene, og det var en økning på 0,8 prosent sammenlignet med 2013. Disse utslippene har økt 31 prosent siden 1990.

Utslippene fra jordbruket utgjorde 8,2 prosent av utslippene i 2014. Utslippene gikk ned 1,1 prosent fra 2013. Siden 1990 er utslippene fra jordbruket redusert 11,2 prosent.

Kvotepliktige utslipp

Utslipp av klimagasser fra de kvotepliktige virksomhetene utenom luftfart var på 24,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2014. Disse kvotepliktige utslippene utgjorde 46,8 prosent av samlede utslipp fra norsk territorium.

Overordnede mål for den norske klimapolitikkenÅpne og lesLukk

• Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første forpliktelsesperiode.

• Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

• Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

• Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

(Kilde: KLD)

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB