53740_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
53740
Kraftig oppgang i klimagassutslippene
statistikk
2011-05-25T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft1990-2010, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kraftig oppgang i klimagassutslippene

De norske klimagassutslippene økte igjen i 2010, etter to år med nedgang. Totalt var utslippene på 53,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er 4,8 prosent mer enn året før. Økt metallproduksjon og mer transport har bidratt mest til oppgangen.

Utvikling i klimagassutslipp 1990-2010*. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Dette viser foreløpige utslippstall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

De samlede norske klimagassutslippene var 2,5 millioner tonn høyere i 2010 enn året før. Den kraftige oppgangen må sees i sammenheng med utslippsreduksjonene som følge av finanskrisen i 2008 og 2009. Økt økonomisk aktivitet i 2010 bidro til høyere utslipp fra industri og transport. I tillegg førte en kald vinter med høye strømpriser til større utslipp fra fyring enn året før. Utslippene fra jordbruk og olje- og gassnæringen endret seg lite fra 2009 til 2010.

Utslipp av klimagasser, etter kilde 2010*. Mill. tonn CO2-ekvivalenter. Prosentvis endring 2009-2010* og 1990-2010*
  2010 Prosentvis endring 1990-2010 Prosentvis endring 2009-2010
Totalt 53,7 8,0 4,8
Olje- og gassvirksomhet1 13,8 77,7 0,8
Industri og bergverk 11,9 -37,4 5,4
Energiforsyning 2,1  549,4 17,4
Veitrafikk 10,1 30,3 3,5
Annen transport og motorredskaper 7,3 29,0 9,8
Jordbruk 4,2 -5,9 0,0
Andre utslipp 4,4 -8,4 10,8
1  Inkluderer forbrennings- og prosessutslipp fra offshore og landanlegg (i hovedsak gassterminaler).
Kilde:  Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Kraftig økning i utslippene fra metallindustrien

De samlede klimagassutslippene fra industri og bergverk var drøyt 0,6 millioner tonn, eller 5,4 prosent høyere i 2010 enn året før. Det er likevel 7 millioner tonn lavere enn i 1990. Utslippene fra disse næringene har vist nedadgående trend de siste 20 årene. I 2008 og 2009 falt imidlertid utslippene kraftig, primært som en følge av finanskrisen og svak vareetterspørsel i kjølvannet av denne.

Siden høsten 2009 har etterspørselen bedret seg både hjemme og ute, og ført til økt produksjon for mange industrinæringer. Dette har igjen ført med seg økte klimagassutslipp, spesielt fra produksjon av ferrolegeringer. Produksjon av ferrolegeringer gir utslipp av CO2 når karbonholdige produkter som kull og koks benyttes som reduksjonsmiddel.

Utslippene fra veitrafikk øker igjen

Klimagassutslippene fra veitrafikken økte med 3,5 prosent i 2010, til 10,1 millioner tonn. Utslippene fra veitrafikk har økt med drøyt 30 prosent siden 1990, men falt i 2008 og 2009. Det var særlig godstransporten som fikk merke uroen i finansmarkedet. Ifølge SSBs lastebilundersøkelse gikk transportarbeidet (omfatter både transportert mengde og tilbakelagt distanse) ned fra 4. kvartal 2008 til og med 2. kvartal 2009. I sum lå transportarbeidet for lastebiler drøyt 7 prosent høyere i 2010 enn året før. Oppgangen i klimagassutslipp for all veitrafikk i 2010 bringer utslippene nesten tilbake til nivået før 2008. Mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff har bidratt til å dempe veksten noe.

Utslippene fra annen transport som flytrafikk og sjøfart samt motorredskaper (anleggsmaskiner, traktorer og så videre) økte også kraftig i 2010. Disse utslippstallene er foreløpig beheftet med stor usikkerhet.

Nytt kraftvarmeverk bidro til økte utslipp

Klimagassutslippene fra energiforsyning økte kraftig i 2009 på grunn av høy aktivitet ved gasskraftverket på Kårstø. I 2010 gikk utslippene ytterligere opp etter åpningen av det nye kraftvarmeverket på Mongstad. Kraftverket leverer i hovedsak elektrisitet og varme til raffineriet på Mongstad. Etableringen av gasskraftverk og fjernvarmeanlegg har ført til at utslippene fra energiforsyning var mer enn seks ganger så høye i 2010 enn i 1990.

Utslipp av klimagasser, etter kilde. 1990-2010*. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Høye fyringsutslipp i 2010

En del mindre utslippskilder er samlet i kategorien ”andre utslipp”, som inneholder blant annet utslipp fra oppvarming i husholdninger og tjenesteytende næringer. Lave temperaturer og høye strømpriser førte til økt bruk av fyringsoljer og parafin i 2010, og dermed høyere utslipp enn året før. Behovet for oppvarming blir imidlertid i stadig større grad dekket av elektrisitet. Fyringsoljer utgjorde drøyt 4 prosent av husholdningenes totale energiforbruk i 2009, mot nesten 8 prosent i 1993 (se SSBs undersøkelse om energiforbruk i husholdningene ).

Rekordhøye CO2-utslipp, mindre lystgass

Mens de samlede klimagassutslippene har økt med 8 prosent siden 1990, har utslippene av CO2økt med drøyt 30 prosent. Den kraftige veksten i olje- og gassproduksjonen på 90-tallet har vært viktigste årsak til oppgangen i CO2-utslippene. I 2010 økte utslippene av denne gassen med 2,6 millioner tonn, til 45,4 millioner tonn. Det er det høyeste utslippet av CO2 siden beregningenes første år 1973.

Utslippene av metan, lystgass og fluorholdige gasser viste små endringer fra 2009 til 2010. Lystgassutslippene fra industrien har gått ned flere år på rad som en følge av innføring av miljøteknologi innenfor gjødselproduksjon. Teknologiskifte bidro til lavere lystgassutslipp også i 2010, på tross av stor økning i produksjonen.

Internasjonale forpliktelser og nasjonale mål om utslippskutt

Norge har fått tildelt en kvotemengde fra FN som tilsvarer 50,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år i perioden 2008-2012. Dette er 1 prosent over de norske utslippene i 1990. Utslippene for årene 2008-2010 overstiger den tildelte kvotemengden, men Norge ligger likevel godt an til å innfri sin forpliktelse. Dette skyldes at Norge deltar i EUs kvotesystem (EU ETS). Les mer om EUs kvotesystem hos Klif (pdf) og i artikkel om kvotepliktige utslipp 2008 og 2009 .

Utslippsregnskapet som årlig rapporteres til FN, inkluderer også utslipp og opptak i skog og andre landarealer. Ifølge beregninger utført av Institutt for skog og landskap var netto opptak i 2009 tilsvarende 25 millioner tonn CO2. Dette er om lag halvparten av de årlige klimagassutslippene målt i CO2-ekvivalenter. Ifølge Kyotoavtalen har Norge anledning til å godskrive om lag 1,5 millioner tonn på opptak i skog per år i perioden 2008-2012.

Gjennom ”klimaforliket” inngikk flertallet på Stortinget i 2008 en avtale om nasjonalt mål for utslippskutt. Målet er at de innenlandske utslippene ikke skal overstige 45-47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. I 2010 lå utslippene 6,7-8,7 millioner tonn over dette nasjonale målet.

Om utslippsstatistikken

Tallene som presenteres i denne artikkelen, er foreløpige. De regnes likevel som forholdsvis sikre, særlig når det gjelder totalutslippene. Det blir imidlertid ikke gitt detaljerte tabeller med kilde- eller næringsfordelte utslipp for 2010 nå. Dette blir først publisert i februar 2012.

Se nærmere dokumentasjon av utslippsstatistikken og informasjon om klimagasser og oppvarmingspotensial . Se også utslippstall for NMVOC, nitrogenoksider, svoveldioksid og ammoniakk og statistikk over utslippsintensiteter .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB