21083_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
21083
Klimagassutslippene høyere enn noen gang
statistikk
2002-03-21T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2001, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klimagassutslippene høyere enn noen gang

Etter en forbigående nedgang i 2000, øker nå klimagassutslippene igjen i Norge. Utslippene steg 2 prosent i 2001 sammenlignet med året før. De har gått opp 8 prosent siden 1990 og er de høyeste utslippene noensinne registrert for Norge. Det er særlig olje- og gassvirksomheten og veitrafikk som forårsaket økningen siste år.

Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Økningen er like stor som utslipp fra ett gasskraftverk

Norge har undertegnet Kyotoavtalen, der vi forplikter oss til at utslippene i 2008-2012 ikke skal være mer enn 1 prosent høyere enn 1990-nivået. Norges samlede utslipp av klimagasser har imidlertid økt med hele 8 prosent i perioden 1990-2001. Fra 2000 til 2001 var økningen 2 prosent. CO2 sto i 2001 for tre firedeler av de norske klimagassutslippene målt i CO2-ekvivalenter. Det er også denne gassen som er ansvarlig for nesten hele økningen i samlede utslipp siste år. Økningen var på hele 3 prosent eller 1,1 millioner tonn. Dette er omtrent like mye som hvert av de planlagte gasskraftverkene på Kårstø og Kollsnes skal slippe ut.

Utslipp av klimagasser og Norges forpliktelse i Kyoto-protokollen. 1990-2001. Mill. CO2-ekvivalenter

Utslippsøkningen offshore fortsatte i 2001

Utslipp fra elektrisitetsproduksjon offshore økte i 2001 med 11 prosent i forhold til 2000-nivået, mens utslippene fra fakling er redusert med 19 prosent. Forbrenningsutslippene fra olje- og gassproduksjonen står nå alene for 17 prosent av de norske klimagassutslippene målt i CO2-ekvivalenter. Disse utslippene har økt med nesten 50 prosent siden 1990.

Større veitrafikkutslipp enn noensinne

CO2-utslippene fra veitrafikk har økt med 6 prosent siden 2000, og veitrafikk står nå for 23 prosent av CO2-utslippene. Økningen skyldes at folk kjører mer bil enn noen gang tidligere. Listeprisen på bensin og diesel har gått ned med mer enn 1 krone i 2001 i forhold til året før. I tillegg var 2000-tallene for veitrafikk kunstig lave som en følge av lagereffekter etter avgiftsendringer (se artikkelen om 2000-tallene). Vegtrafikkindeksen til Statens vegvesen viser at det siden 2000 har vært en økning i antall kjørte kilometer på norske veier på 2,4 prosent, altså noe mindre enn utslippsøkningen. I forhold til 1999 har CO2-utslippene fra veitrafikk økt med drøye 2 prosent.

Mens veitrafikken øker, er det motsatte tilfellet innenfor lufttransport. CO2-utslippene fra innenriks luftfart ble redusert med 21 prosent fra 1999 til 2000. Det er også nedgang i 2001, men bare på 2 prosent. Nedgangen for luftfart skyldes for det meste færre avganger.

Industriens bruk av oljeprodukter øker igjen

Deler av industrien har mulighet til å velge mellom å bruke elektrisk kraft eller olje til enkelte formål. Valget mellom ulike energivarer er blant annet avhengig av prisforholdet mellom varene. I år 2000 førte dette til at mange bedrifter reduserte sitt oljeforbruk vesentlig, noe som igjen bidro til at klimagassutslippene gikk ned det året. I 2001 nærmet man seg imidlertid 1999-nivået i bruk av oljeprodukter, noe som ga utslippsøkninger for enkelte industrisektorer i forhold til året før.

Nedgang i prosessutslipp

Mens forbrenningsutslippene i industrien går opp som følge av overgang til mer bruk av oljeprodukter som brensel, har utslippene fra industriprosesser gått noe tilbake. Dette skyldes at enkelte typer industri er inne i en lavkonjunktur med redusert produksjon. Spesielt stor var nedgangen for produksjon av ferrolegeringer. Her førte nedgangen i produksjonen til hele 8 prosent reduksjon i CO2-utslipp i 2001 i forhold til året før. Utslipp fra gjødselproduksjon og produksjon av sement har også blitt merkbart redusert. For aluminiumproduksjon økte derimot utslippene.

2000 var et unntaksår

Mens utslippene i 2000 gikk svakt tilbake for første gang siden 1995, har nå utslippene steget igjen. Som vi forutså ved presentasjonen av 2000-tallene for et år siden, så var ikke nedgangen i utslipp starten på noen ny trend. Den må forklares med en uvanlig mild fyringssesong og lagernedbygging hos bensinstasjonene.

Små endringer for andre klimagasser

Klimagasser er en samlebetegnelse på de seks gassene CO2, metan, lystgass, HFK-er, PFK-er og SF6. Utslippene av hver av disse gassene regnes om til CO2-ekvivalenter som vekter utslippet av den enkelte gass avhengig av hvor sterk klimapåvirkning den har. CO2 sto i 2001 for tre firedeler av de samlede klimagassutslippene i Norge målt som CO2-ekvivalenter. Olje- og gassvirksomheten, veitrafikk og fyringsutslipp på land er de viktigste CO2-kildene, med utslipp på henholdsvis 25, 23 og 21 prosent i 2001. Tallene for olje- og gassvirksomhet omfatter her både forbrennings- og prosessutslipp. Prosessutslipp fra metallproduksjon sto for 12 prosent.

Metan sto for 12 prosent, lystgass for 9 prosent og HFK, PFK og SF6 for til sammen nesten 4 prosent av klimagassutslippene i 2001. Utslippene av alle disse gassene er i sum tilnærmet uendret siden 2000.

Metode

Utslippstallene er basert på beregninger gjort av SSB og SFT. Metodene som brukes i den nasjonale utslippsmodellen er dokumentert i en egen rapport . 2001-tallene er basert på foreløpige beregninger siden deler av grunnlagsdataene som trengs for å gjøre endelige beregninger ikke er klare.

Se også: Nitrogenoksider, NMVOC og ammoniakk .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB