21087_not-searchable
/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-forelopige
21087
Klimagassutslippene svakt redusert i 2000
statistikk
2001-03-26T10:00:00.000Z
Natur og miljø
no
klimagassn, Utslipp til luft, luftforurensning, klimagasser (for eksempel CO2, CH4, N2O), kildefordelt utslipp (for eksempel olje- og gassutvinning, veitrafikk, luftfart), utslipp etter næring (for eksempel energisektoren, industri, primærnæringer)Forurensning og klima, Natur og miljø
false

Utslipp til luft2000, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Klimagassutslippene svakt redusert i 2000

Utslippene av klimagasser i Norge ble redusert med 1 prosent fra 1999 til 2000. Dette er første gang siden 1995 at disse utslippene går ned. Det er imidlertid tvilsomt om nedgangen fortsetter inn i 2001.

Ser man på perioden 1990-2000 har utslippene økt med over 6 prosent. Dette viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.

Mild vinter og gjerrige biler

Norge har undertegnet Kyotoavtalen der vi forplikter oss til å ikke øke utslippene med mer enn 1 prosent i perioden mellom 1990 og 2008-2012. Norges samlede utslipp av klimagasser har imidlertid økt med noe over 6 prosent i perioden 1990-2000. Siste år gikk utslippene ned med drøyt 1 prosent. Tilbakegangen har flere årsaker. Fyringssesongen i 2000 var den mildeste siden 1992, noe som førte til et svært lavt forbruk av fyringsolje og fyringsparafin. Videre ble flere flyruter lagt ned slik at salget av drivstoff til luftfart gikk tilbake. Selv om trafikken har økt, har en mer drivstoffgjerrig bilpark bidratt til lavere drivstofforbruk og utslipp. Nedgangen i utslipp er imidlertid ikke entydig for alle sektorer. CO2-utslippet fra olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen er fortsatt økende, og veksten var på 10 prosent i 2000. Prosessutslippene i industrien øker også, men i mindre grad.

fig-2001-03-26-01; Utslipp av klimagasser 1990-2000 og Norges forpliktelse i Kyotoprotokollen. Millioiner tonn CO2-ekvivalente

Bildet er ikke entydig

Mye tyder på at utslippene i år 2000 i virkeligheten var noe høyere enn våre tall viser. Utslippsberegningene for veitrafikk er basert på salgstall og ikke forbruk, og det kan se ut som om forbruket av autodiesel og bilbensin i 2000 ikke ble redusert like mye som salget. Dette skyldes nedbygging av lager på bensinstasjoner i desember 2000 som en følge av Stortingets vedtak om reduserte drivstoffavgiftene fra 1. januar 2001. Etter avgiftsnedsettelsen har salget tatt seg opp igjen. Samlet salg av autodiesel var 20 prosent høyere i januar og februar 2001 enn i de samme periode i 2000. Tilsvarende tall for bilbensin er 11 prosent.

Oljevirksomhet og veitrafikk har størst utslipp

Klimagasser er en samlebetegnelse på gassene CO2, metan, lystgass, HFKer, PKFer og SF6 . CO2 sto i 2000 for tre firedeler av de samlede klimagassutslippene i Norge. Olje- og gassvirksomheten bidro med 24 prosent av CO2-utslippene i 2000, mens veitrafikk bidro med 22 prosent. Fyringsutslippet på land sto for 18 prosent av utslippene. Metallproduksjon sto for 13 prosent. Utslipp av CO2 gikk tilbake med drøyt 1 prosent i år 2000 i forhold til året før. Dette er første gang siden 1991 at utslippene har gått tilbake.

Metanutslipp opp, lystgassutslipp ned

Ser man bort fra CO2 er de andre klimagassutslippene i sum omtrent uendret siden 1999. Metan sto i 1999 for 13 prosent av klimagassutslippene. Utslippene av metan har gått opp 1 prosent i år 2000 som følge av økte utslipp fra oljelasting offshore og fra landbruket. Gass som utvikles på avfallsfyllinger står for mer enn halvparten av metanutslippene. Lystgassutslippene har gått tilbake med nesten 2 prosent som en følge av en stor nedgang fra kjemisk produksjon. Denne nedgangen motvirkes imidlertid noe av en økning i utslippene fra veitrafikken. Økningen her skyldes at katalysatorer i bensinbiler har lystgass som et biprodukt i sin renseprosess, og at andelen katalysatorbiler fortsatt er økende. Utslipp av HFKer, PFKer og SF6 sto for til sammen nesten 4 prosent av klimagassutslippene i 2000.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB