På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-19.00 lørdag 15. desember. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 0,1 prosent fra juli til august 2017, etter en tilsvarende nedgang måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var en generell nedgang, men med størst negativt bidrag fra drivstofforbruket.

  Artikkel
 • Tony Atkinson and his legacy

  Discussion Papers no. 863

  Publikasjon
 • Låneopptak på 200 milliarder kroner

  Husholdningenes låneopptak de siste 4 kvartalene endte på 200 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2017. Dette tilsvarer en årlig vekst på 6,6 prosent. 

  Artikkel
 • Regulation in the presence of adjustment costs and resource scarcity: transition dynamics and intertemporal effects

  Discussion Papers no. 864

  Publikasjon
 • Oljefyrt oppgang i PPI

  Høyere oljepris og bedre kontrakter for utvinningstjenester var med å trekke opp produsentprisindeksen.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er nådd, oppgangen blir i krabbegir

  Meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone og kraftig vekst i boligbyggingen har bidratt til konjunkturomslaget. Lave renter og høy vekst internasjonalt bidrar til oppsvinget mens sterkere krone og lavere boligbygging demper veksten.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 1 prosent i perioden mai-juli 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå juni til juli 2017, auka industriproduksjonen med 1,9 prosent.

  Artikkel
 • Konjunkturbunnen er passert

  Økonomiske analyser 3/2017

  Fastlandsøkonomien passerte en konjunkturbunn ved siste årsskifte. Omslaget nå er svakt sammenliknet med de to andre oppgangene Norge har hatt på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 3/2017

  Framover venter vi at relativt høy vekst i etterspørselen fra Norges handelspartnere, fortsatt svak krone og lave renter vil bidra til at norsk økonomi vil være i en oppgangskonjunktur og nå en konjunkturnøytral situasjon i 2020.

  Artikkel
 • Konjunktursituasjonen internasjonalt

  Økonomiske analyser 3/2017

  Vekstutsiktene internasjonalt er blitt lysere: Norges handelspartnere har passert konjunkturbunnen og vi anslår nå at konjunkturoppgangen i OECD-området blir sterkere enn tidligere antatt.

  Artikkel
 • Redusert sparing i husholdningene

  Husholdningenes sesongjusterte disponible inntekt gikk ned 0,6 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017. Justert for prisvekst tilsvarer dette en nedgang på 0,3 prosent. Sammen med økte konsumutgifter førte dette til klart mindre sparing i samme periode.

  Artikkel
 • Underskudd på vare- og tjenestebalansen

  For tredje gang på fem kvartaler var det i 2. kvartal 2017 underskudd på Norges vare- og tjenestebalanse mot utlandet. Dette er de tre eneste gangene dette har skjedd på 2000-tallet.

  Artikkel
 • Stabilt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 0,1 prosent fra juni til juli 2017, etter en tilsvarende oppgang måneden før, viser sesongjusterte tall. Varekonsumet ble trukket ned av lavere elektrisitets- og brenselforbruk.

  Artikkel
 • BNP-tall for 2015 oppjustert

  BNP Fastlands-Norge for 2015 er oppjustert med 0,3 prosentpoeng til en vekst på 1,4 prosent.

  Artikkel
 • Moderat konjunkturoppgang i første halvår 2017

  BNP Fastlands-Norge økte sesongjustert med 0,7 prosent i 2. kvartal og fortsatte dermed samme vekst som kvartalet før. Oppgangen kom etter to og et halvt år med svak vekst.

  Artikkel