Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Alt innhold for området nasjonalregnskap og konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Significant and plausible futures

  Rapporter 2018/02

  Hvordan vil fremtidens globale utvikling påvirke utformingen og utfallet av norsk klimapolitikk fremover?

  Publikasjon
 • PPI fortsetter oppgangen

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp 2,9 prosent fra november til desember og er på det høyeste nivået siden oljeprisfallet høsten 2014. Oppgangen skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser.

  Artikkel
 • Liten auke i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk opp 0,4 prosent i perioden september-november 2017 samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. På månadsbasis, frå oktober til november 2017, var det ein svak auke på 0,3 prosent.

  Artikkel
 • Black Friday trakk opp varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 2,0 prosent fra oktober til november 2017, viser sesongjusterte tall. Oppgangen i november mer enn oppveier for den svake utviklingen måneden før.

  Artikkel
 • Variansestimering for sesongjusterte tall med X-12-ARIMA

  Notater 2017/44

  Dette notatet presenterer variansestimering av sesongjusterte tall fra X-12-ARIMA.

  Publikasjon
 • Child care center staff composition and early child development

  Discussion Papers no. 870

  Publikasjon
 • Kraftig hopp i oljeprisen i november

  Kraftig prishopp på råolje gav en sterk oppgang i produsentprisindeksen i november. Økte priser på elektrisitet og metaller forsterket oppgangen ytterligere.

  Artikkel
 • Klårt fall i industriproduksjonen

  Norsk industriproduksjon gjekk ned heile 2,3 prosent i perioden august–oktober i år samanlikna med tremånadersperioden før, viser sesongjusterte tal. Nedgangen kan knytast til særleg låg aktivitet i august.

  Artikkel
 • Inntektsøkning for husholdningene

  Husholdningenes disponible inntekt økte med 1,3 prosent fra 2. til 3. kvartal 2017, viser sesongjusterte tall. Høyere lønnsinntekter var det viktigste bidraget til utviklingen.

  Artikkel
 • Fortsatt overskudd på vare- og tjenestebalansen

  Overskuddet på vare- og tjenestebalansen var 2 milliarder kroner i 3. kvartal, fordelt med en positiv varebalanse på 26 milliarder kroner og en negativ tjenestebalanse på 24 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Den moderate oppgangen fortsetter

  Konjunkturomslaget ble drevet frem av meget ekspansiv finans- og pengepolitikk, svak krone, lav lønnsvekst og kraftig vekst i boligbyggingen. Framover ventes boligbyggingen å dempe oppgangen. Rentene forblir lave lenge.

  Artikkel
 • Aldring og sysselsetting i by og bygd

  Økonomiske analyser 4/2017

  Eldrebølgen er ikke bare en nasjonal statsfinansiell utfordring. Den vil også føre til store regionale utfordringer i det norske arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Konjunktursituasjonen internasjonalt

  Økonomiske analyser 4/2017

  Norges handelspartnere har passert en konjunkturbunn. Det økonomiske vekstbildet internasjonalt er nå preget av en mer samstemt utvikling i OECD-området.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 4/2017

  Veksten i BNP Fastlands-Norge har nå vært høyere enn anslått trendvekst på knappe 2 prosent årlig i tre påfølgende kvartaler. Med bildet vi tegner vil norsk økonomi være i en om lag konjunkturnøytral situasjon i midten av 2019.

  Artikkel
 • Nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,9 prosent fra september til oktober 2017, viser sesongjusterte tall. Alle konsumgrupper hadde en liten nedgang.

  Artikkel