Rapporter 2020/10

Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019

Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i status og kortsiktige perspektiver for norsk økonomi på nasjonalt nivå, og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og økonomisk utvikling i Møre og Romsdal.

De økonomiske utsiktene i Møre og Romsdal er, som i landet for øvrig, preget av at Norge fortsatt er inne i en om lag konjunkturnøytral situasjon og at konjunkturoppgangen vi har sett siden begynnelsen av 2017 ventes å flate ut og trolig være over i løpet av 2020.

Veksten i petroleumsinvesteringene de siste tre årene har bidratt til å løfte norsk økonomi. Forsinkelser og økt arbeidsomfang på enkelte utbyggingsprosjekter har generert ytterligere investeringer, der det meste av disse merinvesteringene ventes å komme i 2020, men at ferdigstilling og nedfasing av utbyggingsprosjekter ventes å gi nedgang i petroleumsinvesteringene i 2021.

I 2019 var næringsinvesteringene preget av kraftig vekst, betydelig høyere enn trendveksten i økonomien. Fra og med inneværende år vil imidlertid avmattingen i internasjonal økonomi legge en demper på investeringsveksten slik at næringsinvesteringene i fastlandsøkonomien ventes å bli noe lavere enn i 2019.

Krona har svekket seg gjennom det siste halvåret og energiprisene har falt. Dette bedrer isolert sett lønnsomheten for eksportrettete virksomheter, men lønnsomheten vil i år og neste år likevel være preget av nedgangskonjunktur i internasjonal økonomi. Med fortsatt relativt lave renter og positiv realinntektsvekst, anslås veksten i husholdningenes konsum å holde seg godt oppe både i år og neste år.

Den moderate produksjonsveksten i primærnæringene i Møre og Romsdal i 2019 ventes å fortsette også i år og til neste år. Industriproduksjonen for landet som helhet ventes å gå litt opp i år, så også i Møre og Romsdal, men noe svakere enn i fjor. Produksjonen innen bygge- og anleggsvirksomhet ventes å holde seg på et høyt nivå. Produksjonen i markedsrettet tjenesteyting ventes fortsatt å gå opp, men mer moderat enn i fjor, mens produksjonen i offentlig forvaltning fortsatt øker, og svakt høyere enn i fjor. Anslagene viser også klar produksjonsvekst i næringer som utvinning av råolje og naturgass, tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning og rørtransport. Det ventes med dette vekst i bruttoproduktet samlet for alle næringene i fylket i år og til neste år, om enn noe lavere enn i 2019.

Møre og Romsdal hadde klar oppgang i samlet sysselsetting i 2019, med økt sysselsetting i industri, bygge- og anleggsvirksomhet, markedsrettet og offentlig tjenesteyting, men også i flere andre næringer, som blant annet utvinning av råolje og naturgass og rørtransport og tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning. Anslagene viser en noe mer moderat sysselsettingsvekst i 2020 enn i fjor, med fortsatt sysselsettingsvekst i primærnæringer, industri, bygge- og anleggsvirksomhet, markedsrettet og offentlig tjenesteyting, samt også innen deler av det vi kaller andre næringer.

Sysselsettingsveksten i Møre og Romsdal ventes å holde seg på omtrent samme nivå som i år også i 2021, med forventet oppgang omtrent som anslått for landet som helhet. Det ventes fortsatt noe vekst i sysselsettingen i primærnæringene, i industrien og offentlig tjenesteyting samt i noen andre næringer som blant annet omfatter produksjon og tjenester tilknyttet petroleumssektoren, mens det ventes små endringer i sysselsettingen i bygge- og anleggsvirksomhet og markedsrettet tjenesteyting.

Økt aldring og flere innvandrere i yrkesaktiv alder bidrar isolert sett til å dempe yrkesdeltakelsen noe. Men noe økt utdanningsnivå i befolkningen og fortsatt vekst i sysselsettingen fører likevel til noe vekst i arbeidsstyrken. Vi regner med at arbeidsstyrken vil øke omtrent i takt med sysselsettingen i inneværende år, slik at det kan forventes små endringer i arbeidsledigheten.

 

Foreløpige tall ved inngangen til inneværende år viser fortsatt økning i folketallet i Møre og Romsdal i 2019, men noe lavere vekst enn året før. Det er fortsatt en positiv naturlig tilvekst i befolkningen, mens negativ samlet netto innflytting og positiv netto innvandring samlet bidrar til en liten nedgang i folketallet. Nettoinnvandringen til fylket har falt år for år etter rekordåret 2012, og var i 2018 på sitt laveste registrerte nivå siden 2005. Foreløpige tall indikerer at det var ytterligere fall i nettoinnvandringen i 2019. Foreløpige tall viser at netto innenlands utflytting fra fylket var omtrent på samme nivå i 2019 som året før, som vil si noe lavere enn i 2016 da fylket hadde den høyeste innenlandske nettoutflyttingen siden 2006. En moderat vekst i folketallet ventes å fortsette, mens det ventes små endringer i antall personer i yrkesaktiv alder, der antall yngre og middelaldrende personer går ned, mens antall personer over 50 år øker. Den anslåtte utviklingen i arbeidsstyrken og sysselsettingen indikerer små endringer i arbeidsledigheten i Møre og Romsdal også i 2021.

I januar i år kom opplysninger om at et smittsomt influensavirus kalt koronaviruset var i ferd med å spre seg i Kina og deretter gradvis videre til andre land i februar og mars. Dette har medført klart lavere aktivitet i de internasjonale markedene, der de globale forsyningskjedene er rammet både med hensyn til input-faktorer og ferdigprodukter i industrien, men også til flere aktiviteter i tjenesteytende næringer. Oljeetterpørselen har gått klart ned, så også oljeprisen, og videre bidratt til å trekke kroneverdien ytterligere ned.

Denne rapporten er basert på konjunkturtendenser for norsk økonomi per desember 2019 og forutsetningene er basert på en situasjon før koronaviruset ble kjent. Anslagene kan derfor vise seg å bli for optimistiske for inneværende år dersom man ikke klarer å redusere de økonomiske virkningene av viruset i forholdsvis nær fremtid.

Om publikasjonen

Tittel

Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal. Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019

Ansvarlig

Håvard Hungnes og Lasse Sigbjørn Stambøl

Serie og -nummer

Rapporter 2020/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Sparebanken Møre

Emne

Konjunkturer

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1083-4

ISBN (trykt)

978-82-587-1082-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

64

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt