Økt sparing i husholdningene

Publisert:

Husholdningenes disponible inntekt økte med 5,2 prosent fra 2018 til 2019, viser foreløpige tall. Justert for prisvekst var økningen på 3,0 prosent.

Lønnsinntekter, som er husholdningenes viktigste inntektskilde, var 5,4 prosent høyere i 2019 enn året før, viser tall fra nasjonalregnskapets kvartalsvise inntekts- og kapitalregnskap. Dette er den høyeste lønnsveksten siden 2013, og bidro til å trekke opp disponibel realinntekt med 3,5 prosentpoeng i 2019.

Figur 1. Disponibel realinntekt. Sesongjustert. 2017=100

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3.kv. 2010 4.kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2.kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Disponibel realinntekt 62.99 63.66 66.53 65.39 65.05 66.84 68.76 69.38 68.57 70.06 69.82 70.70 72.35 77.70 74.73 77.52 70.15 69.43 71.41 71.81 74.48 73.67 76.19 75.92 75.68 76.75 77.67 78.63 76.63 78.73 80.85 82.59 80.78 81.86 82.67 83.84 84.37 84.50 86.63 88.01 89.46 88.39 90.01 91.11 90.94 93.28 94.50 94.74 91.88 94.44 97.08 97.04 97.96 100.48 100.19 100.11 97.81 97.63 97.61 99.46 99.06 99.10 100.8628838 100.9770553 99.38191747 100.9758691 101.5526571 102.834639 101.2911008 103.1979117 105.9780598 106.6491505

Figur 2. Sparerate sesongjustert

1. kv. 2002 2. kv. 2002 3. kv. 2002 4. kv. 2002 1. kv. 2003 2. kv. 2003 3. kv. 2003 4. kv. 2003 1. kv. 2004 2. kv. 2004 3. kv. 2004 4. kv. 2004 1. kv. 2005 2. kv. 2005 3. kv. 2005 4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2009 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2. kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4.kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Sparerate 6.2 8.4 11.3 7.3 7.3 8.9 10.2 9.1 5.9 7.5 6.4 7.9 7.7 12.9 7.7 10.8 0.7 -2 0.3 -1 0.8 -0.4 2.3 0.5 0.5 1.7 4.1 6.6 3.2 4.8 5.8 5.9 2.6 5.6 5.4 3.5 6.4 5.4 7.4 6.6 7.8 6.5 7 8.1 7 8 7.7 8.5 7.6 8 9 8.6 9.8 11.1 10.2 9.3 6.4 7.7 6.7 8.3 6.8 6.2 6.7 6.3 6.6 5.6 4.4 6.1 6.4 6.8 7.7 9

Husholdningenes inntekter fra pensjoner og andre stønader fra det offentlige utgjorde 513,4 milliarder kroner, en økning på 4,0 prosent. Sterkest vekst var det i uføre- og alderspensjoner med hhv. 7,4 prosent og 5,0 prosent. Veksten i uførepensjoner kan ses i sammenheng med sterk nedgang i arbeidsavklaringspenger, som igjen har sammenheng med regelverksendringene som ble innført fra 2018. Skatt på inntekt og formue økte med 4,5 prosent i 2019 og bidro til å trekke ned disponibel realinntekt med 0,6 prosentpoeng.

Husholdningenes formuesinntekter økte med nesten 15 prosent i 2019. Det skyldes høyere renter på innskudd, økte aksjeutbytter og sterk vekst i avkastningen på husholdningenes bundne pensjonskapital. Formuesutgiftene økte med 6 prosent i 2019 og skyldes høyere renter og mer lån.

Husholdningenes disponible inntekt var dermed 76 milliarder kroner høyere i 2019 enn i 2018, en økning på 5,2 prosent. Disponibel inntekt har ikke økt så mye siden 2015. 

Forbruket til husholdningene steg med 3,8 prosent i 2019. Det er en del mindre enn inntektsveksten og betyr at sparingen øker. Spareraten til norske husholdninger er foreløpig anslått til 7,8 prosent i 2019, opp fra 6,0 prosent i 2018.

Kvartalsvise tall viser at disponibel inntekt økte med 2,1 prosent i årets siste kvartal, justert for normale sesongsvingninger. Disponibel realinntekt økte med 0,6 prosent. Til sammenligning økte husholdningenes konsum med 0,8 prosent i samme periode. 

Den største bidragsyteren til veksten i sesongjustert disponibel inntekt var lønnsinntektene, som økte med 1,2 prosent og dermed bidro med 1,3 prosentpoeng av den samlede inntektsveksten i 4. kvartal.

Inntekter fra pensjoner og andre stønader økte med 1,2 prosent. Disse bidro med 0,4 prosentpoeng av veksten i disponibel inntekt for 4. kvartal. Skatt på inntekt og formue økte med 0,7 prosent og trakk dermed disponibel inntekt ned.

Noe av husholdningenes sparing måles gjennom endring i pensjonsrettigheter. Denne størrelsen inngår ikke i disponibel inntekt, men slår direkte ut i sparingen. Fra 3. kvartal til 4. kvartal 2019 trakk endring i pensjonsrettigheter sparingen opp. Husholdningenes sesongjusterte sparerate endte på 9 prosent i 4. kvartal, mot 7,7 prosent kvartalet før.

Oppgang i disponibel inntekt for Norge 

Norges disponible inntekt var 0,6 prosent høyere i 2019 enn året før. Det tilsvarer en økning på 18,7 milliarder kroner. Bruttonasjonalproduktet økte nominelt med 0,2 prosent fra 2018, mens Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) var 1,5 prosent høyere i 2019. Økningen i BNI skyldes i stor grad høy vekst i formuesinntektene fra utlandet som vokser med 8,9 prosent. Samtidig går formuesutgiftene til utlandet ned med 7,8 prosent i samme periode.

Justert for prisvekst gikk disponibel inntekt ned med 1,7 prosent fra 2018. Det er endring i bytteforholdet mot utlandet som drar ned veksten i disponibel realinntekt. Det trekker ned veksten med 3,9 prosentpoeng. Endringen i bytteforholdet skyldes særlig den sterke prisnedgangen på naturgass gjennom 2019.

BNI økte med 0,7 prosent i 4. kvartal 2019 fra 3. kvartal 2019, ifølge sesongjusterte tall. Den lave veksten forklares av sterkere reduksjon i utbytter fra utlandet. Den disponible inntekten, der man i tillegg tar hensyn til skatter og andre ytelser overfor utlandet, økte kun med 0,2 prosent i fjerde kvartal.

Samlet sparing for Norge var noe lavere enn i tredje kvartal 2019.

Revisjoner av tidligere publiserte tall

I forbindelse med frigiving av tall for 4. kvartal 2019 er ny informasjon innarbeidet for de tre første kvartalene i 2019. Både lønnsinntektene og formuesinntektene for husholdningene er oppjustert. På den andre siden er husholdningenes formuesutgifter og skatter oppjustert, noe som samlet førte til en nedjustering i disponibel inntekt i årets tre første kvartaler på over 2 milliarder kroner, viser ujusterte tall. Husholdningenes kjøp i utlandet er oppjustert med over 4,5 milliarder kroner i samme periode. Samlet førte disse til nedgang i husholdningenes sparing på 6,6 milliarder kroner i de tre første kvartalene i 2019.

Disponibel inntekt for Norge er revidert ned med 7 milliarder kroner for de tre første kvartalene i 2019. Dette skyldes nedjustering av nominell BNP og formuesinntekter fra utlandet.

Normalt publiseres nasjonalregnskapet i 3 foreløpige versjoner før endelige tall foreligger for år t-2. Utover disse revisjonene er det enkelte ganger behov for revisjon av lengre tidsserier. Disse kalles hovedrevisjoner. Siste hovedrevisjon var i 2019.

Kontakt