Store nettogevinster

Publisert:

Husholdningenes fordringsrate økte med 1,5 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal i 2019. Ved utgangen av året er fordringsraten beregnet til 304,0 prosent.

Forklaringen er gevinster i verdipapir- og valutamarkedene som økte fordringene med 145 milliarder kroner fra utgangen av 2018. I det siste kvartalet økte husholdningenes gjeldsrate med 0,1 prosentpoeng til 233,1 prosent av disponibel inntekt medregnet korreksjon for sparing i pensjonsfond.

Rateberegningene er justert

Det publiseres tre rater i forbindelse med det finansielle sektorregnskapet; gjeldsrate, fordringsrate og nettofordringsrate. Ratene har tidligere vært beregnet som prosent av disponibel inntekt. Fra og med denne publiseringen beregnes ratene som prosent av disponibel inntekt pluss korreksjon for sparing i pensjonsfond. Denne endringen resulterer i noe lavere rater i hele perioden fra og med 4. kvartal 1996. Den nye beregningen er i tråd med vanlig praksis i andre deler av nasjonalregnskapet samt andre lands praksis.

Andre revisjoner

Derivater er skilt ut som et eget finansobjekt, og pensjonsrettigheter er splittet opp i innskuddsbaserte og ytelsesbaserte rettigheter.

Derivater har tidligere vært inkludert i andre fordringer og annen gjeld i finansregnskapet. Fra og med denne publiseringen er derivater skilt ut som et eget finansobjekt i statistikkbanken. Kvaliteten på kildene for derivater har blitt noe bedre de siste årene, men finansobjektet er fortsatt heftet med mye usikkerhet, spesielt beregningene av transaksjoner og andre endringer. Tall for bankene før 2018 er i stor grad nøkkelfordelt på motsektorer.

Pensjonsrettigheter i statistikkbanken er delt opp i innskuddsbaserte og ytelsesbaserte rettigheter fra og med denne publiseringen. Oppdelingen går helt tilbake til 1. kvartal 2012.

Kontakt